Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 46. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 30.03.2023. 13:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 46. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o postavljenju Marine Izgarević Pavićević za generalnu direktoricu Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,
 2. donijela Rješenje o postavljenju Tamare Brajović za generalnu direktoricu Direktorata za zaštitu prirode u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,
 3. donijela Rješenje o postavljenju Kemala Grbovića za generalnog direktora Direktorata za ekologiju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,
 4. donijela Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno - tehnološki park Crne Gore” u sastavu: Žana Kovijanić Vukićević, predsjednica i članovi Marko Radonjić i Mileta Radovanić,
 5. donijela Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno - tehnološki park Crne Gore” u sastavu: Mileta Radovanić, Žana Kovijanić Vukićević i Nikola Pavićević,
 6. donijela Rješenje o imenovanju Milete Radovanića za predsjednika i Sanje Peković za potpredsjednicu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno - tehnološki park Crne Gore”,
 7. predložila Skupštini akcionara „Barska plovidba” AD Bar da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Mehdija Karamanagu, Ivicu Pavlovića, Miloša Raičevića i Slavenka Šarića,
 8. donijela Rješenje o postavljenju Milene Durutović za generalnu direktoricu Direktorata za kulturno umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija,
 9. donijela Rješenje o imenovanju Svetlane Dukić za članicu Savjeta JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore,
 10. donijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (AFCOS mreža) u sastavu: Nataša Kovačević, koordinatorka, Niko Šoć, zamjenik kordinatorke i članovi Velibor Damjanović, Andrijana Medojević, Bojan Vujović, Dragana Božović, Saša Milić, Nikaš Petrušić, Jasna Ilić, Vukas Radonjić i Kristina Braletić,
 11. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove Nisere Ibrahimović,
 12. donijela Rješenje o određivanju Draška Lončara za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove,
 13. odredila Tanju Dašić za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na XVI vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica,
 14. donijela Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave policije Zorana Brđanina i
 15. donijela Rješenje o određivanju Nikole Terzića za vršioca dužnosti direktora Uprave policije.

46. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 - Saobraćajna politika Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 15 – Energetika Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna unija Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 - Trans-evropske mreže Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 29 - Carinska unija Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 30 - Vanjski odnosi Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Donja Gorica“ u Glavnom gradu - Podgorica i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Donja Gorica“ u Glavnom gradu - Podgorica Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Breza“, opština Kolašin i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Breza“, opština Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Smajlagića polje“, opština Kolašin i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Smajlagića polje“, opština Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Glavica“, opština Plav i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Glavica“, opština Plav i visini naknade za rukovodioca i stručni tim Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Ostrog - Glava Zete“, opština Danilovgrad i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Ostrog - Glava Zete“, opština Danilovgrad Materijal Zaključci
13.Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Momišići A“ u Glavnom gradu - Podgorica i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Momišići A“ u Glavnom gradu - Podgorica Materijal Zaključci
14.Predlog odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja vlasniku bespravnog objekta osnovnog stanovanja u Opštini Ulcinj Materijal Zaključci
15.Informacija o obezbjeđenju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za nesmetano funkcionisanje opštine Zeta u 2023. godini Materijal Zaključci
16.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2023. godinu sa Izvještajem o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2022. godini Materijal Zaključci
17.Predlog akcionog plana za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2023. godinu sa Izvještajem o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2022. godinu Materijal Zaključci
18.Informacija o Finansijskom sporazumu Interreg VI-B Euro-mediteranskog programa saradnje 2021-2027 s Predlogom finansijskog sporazuma Materijal Zaključci
19.Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2022. godinu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022. godine Materijal Zaključci
20.Informacija o prenosu svojinskih ovlašćenja nad pokretnim stvarima stečenim iz pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA fondovi) Materijal Zaključci
21.Predlog programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu Materijal Zaključci
22.Predlog programa za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu Materijal Zaključci
23.Predlog plana pripreme ljetnje turističke sezone 2023. godine Materijal Zaključci
24.Predlog memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore, Opštine Berane i Elite Private Jet Service u pogledu pružanja podrške inicijativi valorizacije Aero Parka Berane Materijal Zaključci
25.Informacija o procjeni vrijednosti imovine „Montenegro Bonus“ d.o.o. Cetinje Materijal Zaključci
26.Predlog godišnjeg plana rada za 2023. godinu DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva Materijal Zaključci
27.Informacija o statusu očuvanosti i aktivnostima u posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“ Materijal Zaključci
28.Informacija o osiguranju vazduhoplova tipa Embraer 190-200 LR msn: 19000358, registarskih oznaka 4O-AOC („Charlie“) Materijal Zaključci
29.Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2022. godinu i Predlog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2023. godinu Materijal Zaključci
30.Informacija vezano za realizaciju projekta izgradnje solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj Materijal Zaključci
31.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025, za 2022. godinu Materijal Zaključci
32.Završni izvještaj o realizovanim aktivnostima sprovođenja Nacionalne strategije cjeloživotne karijerne orjentacije 2016-2020. godine Materijal Zaključci
33.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za 2022. godinu Materijal Zaključci
34.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva pravde za 2022. godinu Materijal Zaključci
35.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nedležnosti Ministarstva odbrane za 2022. godinu sa Izvještajem o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2022. godinu Materijal Zaključci
36.Izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu Materijal Zaključci
37.Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2022. godinu Materijal Zaključci
38.Kadrovska pitanja Zaključci
38.1Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
38.2Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za zaštitu prirode u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
38.3Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za ekologiju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
38.4Predlog za razrješenje predsjednice i dva člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno - tehnološki park Crne Gore“ Materijal
38.5Predlog za imenovanje tri člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno - tehnološki park Crne Gore“ Materijal
38.6Predlog za imenovanje predsjednika i potpredsjednice Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno - tehnološki park Crne Gore“ Materijal
38.7Predlog za izbor članova Odbora direktora “Barska plovidba” AD Bar Materijal Zaključci
38.8Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za kulturno umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija Materijal
38.9Predlog za imenovanje članice Savjeta JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore Materijal
38.10Predlog za imenovanje članova Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (AFCOS mreža) Materijal
38.11Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove Materijal
38.12Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove Materijal
38.13Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na XVI vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica Materijal
38.14Predlog za prestanak mandata direktora Uprave policije Materijal
38.15Predlog za određivanje v.d. direktora Uprave policije Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
39.Završni izvještaj o realizaciji Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore za 2019 - 2021. godinu i Prelaznog akcionog plana za 2022. godinu Materijal Zaključci
40.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju industrijske politike Crne Gore 2019-2023. godine, za 2022. godinu Materijal Zaključci
41.Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021-2023. godine, za 2021. i 2022. godinu Materijal Zaključci
42.Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja za 2022. godinu Materijal Zaključci
43.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (2021-2024) za 2021-2022. godinu Materijal Zaključci
44.Informacija o potrebi donošenja Zaključka Vlade Crne Gore, radi potrebe realizacije neiskorišćenih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u cilju subvencionisanja kamate kod novih kredita za likvidnost (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-4474, od 4. oktobra 2018. godine i stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5136, od 1. novembra 2018. godine i Zaključka Vlade, broj: 07-3182, od 25. jula 2019. (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-040/23-932/2, od 7. marta 2023. godine, sa sjednice od 7. marta 2023. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade i rukovodioca Ministarstva vanjskih poslova dr Dritana Abazovića na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a, Brisel, Kraljevina Belgija, 4-5. april 2023. godine Materijal Zaključci
48.Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore i rukovodioca Ministarstva vanjskih poslova dr Dritana Abazovića na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana, 3. april 2023. godine, Rim Materijal Zaključci
49.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka na regionalnoj konferenciji „Izazovi sa kojima se suočavaju žene i djevojčice u regionu na putu ka Evropskoj uniji“, 29-31. mart 2023. godine, Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija Materijal Zaključci
50.Predlog platforme o učešću ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đurovića sa delegacijom na Međunarodnom turističkom forumu FESTA - Budućnost turizma u Albaniji zasnovanog na zaštiti životne sredine i održivosti, Tirana, Republika Albanija, od 3. do 5. aprila 2023. godine Materijal Zaključci
51.Predlog platforme za posjetu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića Briselu, povodom učešća na sastanku sa Evropskom komisijom na temu implementacije IPARD II programa, Kraljevina Belgija, 29-31. mart 2023. (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOST
52.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama Krivičnog zakonika Crne Gore (predlagači poslanici: mr Aleksa Bečić, Zdenka Popović, Dragan Krapović, Boris Bogdanović, mr Momo Koprivica, dr Tamara Vujović, dr Albin Ćeman, Danilo Šaranović i dr Valentina Minić) Materijal Zaključci
53.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović i Bogdan Božović) - ODGOĐENO ODLUČIVANJE Zaključci
54.Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Danilo Šaranović i Maksim Vučinić) - ODGOĐENO ODLUČIVANJE Zaključci
55.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore i to katastarske parcele broj 754/4, u površini od 24 m², upisane u list nepokretnosti broj 1622, KO Pljevlja, Opština Pljevlja s Predlogom ugovora o kupoprodaji (bez rasprave) Materijal Zaključci
56.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti, postavljanja priključnog podzemnog 10 KV voda, na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica (bez rasprave) Materijal Zaključci
57.Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija „Panto Mališić“ iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 290 KO Berane, opština Berane u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
58.Zahtjev za davanje saglasnosti o načinu obračunavanja i isplate naknada rukovodiocu i članovima Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost (bez rasprave) Materijal Zaključci
59.Pitanja i predlozi
59.1Predlog za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za realizaciju prekograničnog CBC projekta "PHASE - Promoting e-Health in cb Area by Stimulating Local Economics" - Italija-Albanija-Crna Gora Materijal Zaključci
59.2Usmena informacija ministra finansija Zaključci
59.3Informacija po pitanju zahtjeva HTP "Miločer" DOO za jednokratnu pomoć Materijal Zaključci
59.4Završni Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore s Akcionim planom 2019-2021. godine i prelaznog Akcionog plana za 2022. godinu Materijal Zaključci
59.5Predlog odluke o organizovanju Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore Materijal Zaključci
59.6Predlog odluke o izmjenama Odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova Materijal Zaključci
59.7Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-332/23-1212/2, od 20.03.2023. godine Materijal Zaključci
NAPOMENA:Vlada je odgodila odlučivanje za tačke 53. i 54.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?