Svjetska trgovinska organizacija (STO)

SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA (STO) – Jedina međunarodna organizacija koja definiše institucionalno pravni okvir međunarodnog trgovinskog sistema u području trgovine robama, uslugama i trgovinskih aspekata intelektualne svojine.

LOKACIJA - Ženeva, Švajcarska

OSNOVANA - 1. januara 1995. godine, kao nasljednik Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1947.

CILJ - STO je osnovana sa ciljem da obezbijedi da se međunarodna trgovina odvija na slobodan i predvidiv način.

INSTITUCIONALNI I PRAVNI OKVIR - Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije sa pratećim aneksima.

MINISTARSKA KONFERENCIJA - Najviši organ STO. Sastoji se od predstavnika svih zemalja Članica. Ministarske konferencije održavaju se najmanje jednom u dvije godine.

FUNKCIJE SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE - Sporazumom o osnivanju STO u članu III, definisane su sljedeće funkcije:

            o Omogućavanje primjene, administriranje, djelovanje i unapređenje ciljeva svih STO sporazuma;

            o Obezbjeđenje foruma za pregovore kao i okvir za primjenu rezultata takvih pregovora;

            o Administriranje Dogovora o pravilima i procedurama za rješavanje sporova i Mehanizma ispitivanja trgovinskih politika;

            o Kvalitetna saradnja sa drugim međunarodnim organizacijama kako bi se postigla veća koherentnost u kreiranju globalne ekonomske politike.

SLUŽBENI JEZICI - Engleski, francuski i španski.

KALENDAR AKTIVNOSTI – U okviru STO se održavaju redovni sastanci radnih tijela, kao i drugi događaji od značaja za rad Organizacije i njenih članica koje možete pogledati ovdje

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?