Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica (bez rasprave)

Objavljeno: 07.03.2023. 17:58
Opis:
Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti na nepokretnosti u svojini Crne Gore u korist pravnog lica „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ d.o.o. Podgorica i to na dijelu katastarske parcele broj 502, u površini od 6 m², upisane u list nepokretnosti broj 239, KO Mirac, opština Kotor s Predlogom ugovora (bez rasprave)
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf270 KB