Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu s Izvještajem sa javne rasprave

Objavljeno: 28.07.2022. 15:56
Opis:
U Zakonu o žigu ("Službeni list CG", br. 72/10, 44/12, 18/14, 40/16 i 2/17) u članu 2 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase: “Žigom se štiti znak koji je pogodan za razlikovanje roba, odnosno usluga pravnog ili fizičkog lica od roba, odnosno usluga drugog pravnog ili fizičkog lica i koji je upisan u registar na način koji omogućava da se odredi tačan i jasan predmet zaštite znaka koju žig pruža nosiocu žiga.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf1 MB