Predlog osnove za zaključivanje Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu unije „Fiscalis 2021-2027“ sa Prijedlogom sporazuma (bez rasprave)

Objavljeno: 17.06.2022. 15:31
Opis:
Ustavni osnov za zaključivanje Sporazuma je član 15 stav 1 Ustava Crne Gore, prema kojem Crna Gora na principima i pravilima međunarodnog prava, sarađuje i razvija prijateljske odnose sa drugim državama, regionalnim i međunardonim organizacijama, kao i član 100 stav 1 tačka 4 kojim je data nadležnost Vladi Crne Gore da zaključuje međunarodne ugovore.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf4 MB