Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državih puteva

Objavljeno: 07.03.2023. 16:13
Opis:
U Odluci o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva (“Službeni list CG”, broj 27/21) član 10 mijenja se i glasi: “Organ uprave nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: organ uprave) sa korisnicima, zaključuje ugovor o korišćenju putnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na putnom zemljištu...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf108 KB