Predlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Uprava za šume na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:59
Opis:
Uprava za šume obratila se Ministarstvu finansija za saglasnost za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Uprava za šume na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu, iz razloga što opredijeljena budžetska sredstva za 2022. godinu na ime rashoda za gorivo i komunikacione usluge, nisu dovoljna.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf207 KB