Predlog za preusmjerenje sredstava i Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG”, br. 83/16, 21/17, 12/18, 39/18 – Odluka US CG, 42/18, 34/19, 130/21 i 146/21) (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:57
Opis:
Odredbama člana 26 stav 4 Zakona o zaradama u javnom sektoru propisano je da se naknade za komisije i savjete ustanovljene posebnim zakonom ili odlukom organa lokalne samouprave, kao i komisije obrazovane za realizaciju projekata od državnog interesa, mogu se isplatiti, uz saglasnost Vlade, odnosno organa lokalne samouprave, po prethodno pribavljenoj potvrdi o raspoloživim sredstvima od strane Ministarstva odnosno nadležnog organa lokalne uprave za poslova finansija.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf201 KB