Predlog kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija

Objavljeno: 07.03.2023. 16:30
Opis:
U Kolektivnom ugovoru za Javnu ustanovu Specijalistička veterinarska laboratorija (broj 494/1 od 13. septembra 2016. godine, i izmjena br.125/1 od 20. marta 2017. god., br.560-2 od 27. oktobra 2020. god. i br.504-1 od 22. septembra 2022. godine) član 14 se mijenja i glasi: „Ovim ugovorom utvrđuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima složenosti za utvrđivanje zarade po osnovu potrebne stručnosti i složenosti poslova, i to...
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf182 KB