Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-4466/2, od 18. jula 2022. godine, sa sjednice od 8. jula 2022. godine (bez rasprave)

Objavljeno: 03.08.2022. 17:29
Opis:
Vlada Crne Gore je na sjednici od 8. jula 2022.godine donijela Zaključak broj: 04-4466/2 kojim se pod tačkom 4. Zadužuje Ministartvo finansija da predlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu za 2022.godinu sredstva, u iznosu od 5.1600.000,00 €, planira na prihodnoj strani Budžeta, kao i da izvrši raspodjelu u okviru potrošačke jedinice Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore (organizacioni kod 60201), po prethodno dostavljenoj specifikaciji Ministarstva zdravlja.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf439 KB