Predlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Agencije za zaštitu konkurencije

Objavljeno: 03.08.2022. 15:04
Opis:
U Statutu Agencije za zaštitu konkurencije ("Službeni list CG", br. 78/18 i 43/22), u članu 4 stav 2 mijenja se i glasi: „Agencija ima memorandum koji sadrži: 1) u lijevom gornjem uglu grb Crne Gore; 2) pored grba, sa desne strane tekst: "Crna Gora i Agencija za zaštitu konkurencije"; 3) u desnom gornjem uglu: sjedište i adresa, broj telefona i faks, e-mail i internet adresa Agencije.”
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf136 KB