Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksprprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/0,4 KV, 100 KVA „Donja Bijela 2“ sa priključnim DV 10 KV i uklapanjem u NN mrežu, KO Donja Bijela, Šavnik (bez rasprave)

Objavljeno: 03.08.2022. 17:03
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf41 KB