Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-2415, od 20. aprila 2022. godine (bez rasprave)

Objavljeno: 28.07.2022. 17:47
Opis:
Vlada Crne Gore donijela je Zaključke broj 04-24-2415 od 20. aprila 2022. godine, kojima je tačkom 2 donijela Odluku o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko–građevinskog kamena likaliteta “Ober”, opština Bijelo Polje, dok je tačkom 4 ovlastila Mladena Bojanića, ministra kapitalnih investicija da, u ime Vlade, potpiše Ugovor iz tačke 3. ovih zaključaka.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf94 KB