Informacija o obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja i rada organa Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima

Objavljeno: 20.01.2023. 17:07
Opis:
Nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada i zakonitošću upravnih akata organa uprave Ministarstvo vanjskih poslova vrši nad Upravom za saradnju sa dijasporom – iseljenicima.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf97 KB