Informacija o sprovedenim aktivnostima u postupku davanja koncesije za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane sa Predlogom ugovora o koncesiji

Objavljeno: 28.07.2022. 16:24
Opis:
Vlada Crne Gore je u novembru 2021. godine usvojila Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići za izgradnju male hidroelektrane.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf380 KB