Informacija-presjek zatečenog stanja u Ministarstvu odbrane na dan 31.10.2023. godine, sa ocjenom stanja i predlogom mjera i Predlog prioriteta za pripremu Programa rada Vlade za 2024. godinu iz nadležnosti Ministarstva odbrane

Objavljeno: 16.11.2023. 17:44
Opis:
Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu (u daljem tekstu: Vlada), a na osnovu definisanih prioriteta i ciljeva, planirano je 9 aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo). Zaključno sa 31.10.2023. godine realizovane su sljedeće aktivnosti: • Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2022. godinu, sa Izvještajem o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2022. godinu; • Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije odbrane Crne Gore 2019–2022, sa pregledom za 2022. godinu; • Strategija upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore 2023-2027 sa Akcionim planom implementacije za period 2023–2025; • Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za primjenu Rezolucije SBUN 1325 za period 2019-2022. godine; • Akcioni plan za implementaciju Strategije odbrane Crne Gore 2023–2026; • Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije sajber bezbjednosti Vojske Crne Gore 2019-2022.
Autor:
Vlada Crne Gore
pdf271 KB