Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima i državnom imovinom

Zakoni, Pravilnici, ...

Informacije koje su (ne)odobrene na osnovu podnijetih zahtjeva zainteresovane strane a shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama