Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Izvještaj o realizaciji Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (2019 - 2022), za 2020. i 2021. godinu
Vlada Crne Gore Izvještaj o realizaciji Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (2019 - 2022), za 2020. i 2021. godinu
U skladu sa pravnom tekovinom EU, svaka država kandidat za članstvo treba da uspostavi Službu za borbu protiv nepravilnosti i prevara (AntiFraud Coordination Service – AFCOS), kako bi se unaprijedila saradnja između relevantnih nacionalnih organa i Evropske kancelarije za suzbijanje prevara (OLAF).
Verzija 1.0 Objavljeno: 20.05.2022. 14:46
Preuzmipdf1 MB
Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajima i izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za nadzor osiguranja za 2021. godinu
Vlada Crne Gore Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajima i izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za nadzor osiguranja za 2021. godinu
Agencija za nadzor osiguranja je tokom 2021. godine sprovodila brojne aktivnosti sa ciljem zaštite interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja i obezbjeđenja stabilnosti i razvoja djelatnosti osiguranja zasnovanog na zdravoj konkurenciji i jednakim uslovima poslovanja.
Verzija 1.0 Objavljeno: 20.05.2022. 14:44
Preuzmipdf23 MB
Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu i stanju u upravnim oblastima sa organizacionom jedinicom Ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2021. godinu
Vlada Crne Gore Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu i stanju u upravnim oblastima sa organizacionom jedinicom Ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2021. godinu
U 2021. godini, Ministarstvo unutrašnjih poslova obavljalo je poslove iz svoje nadležnosti, u okviru 15 organizacionih jedinica, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, i to: pet direktorata...
Verzija 1.0 Objavljeno: 20.05.2022. 14:08
Preuzmipdf3 MB
Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima, za 2021. godinu
Vlada Crne Gore Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima, za 2021. godinu
Bezbjednost saobraćaja na putevima regulisana je Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Službeni list“ CG, br. 33/12, 58/14, 14/17 - Odluka US CG i 66/19). Članom 314 stav 4 ovog zakona propisano je da Vlada Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima, najmanje jednom godišnje, najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu
Verzija 1.0 Objavljeno: 20.05.2022. 14:07
Preuzmipdf862 KB
Izvještaj o radu Disciplinske komisije za 2021. godinu
Vlada Crne Gore Izvještaj o radu Disciplinske komisije za 2021. godinu
Disciplinska komisija, saglasno zakonskoj obavezi propisanoj članom 107 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vladi Crne Gore jednom godišnje podnosi Izvještaj o radu.
Verzija 1.0 Objavljeno: 20.04.2022. 12:20
Preuzmipdf995 KB
Izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. sa Akcionim planom za 2021. godinu
Vlada Crne Gore Izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. sa Akcionim planom za 2021. godinu
Vlada Crne Gore na 34. sjednici, održanoj 30. jula 2021. godine, donijela je Nacionalnu strategiju rodne ravnopravnosti (NSRR) 2021–2025. godine s Akcionim planom za 2021–2022. godinu i usvojila Završni izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR) 2017–2021. godine.
Verzija 1.0 Objavljeno: 20.04.2022. 12:17
Preuzmipdf1 MB
1 2 3 4 5 6 7