Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori u 2020. godini
Vlada Crne Gore Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori u 2020. godini
Na osnovu člana 25 stav 1 Zakona o upravljanju otpadom („Službeni list CG“, broj 64/11 i 39/16) i Pravilnika o bližem sadržaju i načinu podnošenja godišnjih izvještaja o sprovođenju planova upravljanja otpadom („Službeni list CG", br. 53/12), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je pripremilo Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2020. godinu.
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.11.2021. 11:43
Preuzmipdf397 KB
Izvještaj o rezultatima prve runde pregovora radi zaključivanja Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu sa Nacrtom ugovora (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Izvještaj o rezultatima prve runde pregovora radi zaključivanja Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu sa Nacrtom ugovora (bez rasprave)
U skladu sa Predlogom osnove za vođenje pregovora i zaključivanja Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji je Vlada Crne Gore utvrdila na sjednici od 13. februara 2014. godine (Zaključak broj: 08-206/3 od 20.02.2014. god) i izmijenjenim modelom ugovora OECD, održana je prva runda pregovora u Podgorici, u periodu od 28. do 30. jula 2021 godine.
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.11.2021. 11:55
Preuzmipdf480 KB
Izvještaj o realizaciji Ugovora o Agentu registracije domena “me” za 2020. godinu
Vlada Crne Gore Izvještaj o realizaciji Ugovora o Agentu registracije domena “me” za 2020. godinu
Kompanija doMEn d.o.o, u saradnji sa kompanijama Go Daddy-a i Afilias-a, vrši registraciju nacionalnog .me domena po važećim standardima iz ove oblasti i primjerima pozitivne inženjerske prakse.
Verzija 1.0 Objavljeno: 29.10.2021. 12:54
Preuzmipdf1013 KB
Predlog izvještaja sa mišljenjem i stavovima Vlade Crne Gore na Interpelaciju za pretresanje pitanja u vođenju politike Vlade u oblasti vanjskih poslova
Vlada Crne Gore Predlog izvještaja sa mišljenjem i stavovima Vlade Crne Gore na Interpelaciju za pretresanje pitanja u vođenju politike Vlade u oblasti vanjskih poslova
Iako je ova interpelacija nastavak kampanje neistina kojima se služe bivše vlasti, drago nam je da su nakon napada na našu policiju, sada ipak pribjegli zakonitim metodama kritike rada Vlade, na koju ćemo odgovoriti sa zadovoljstvom – jasno, precizno i argumentovano.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 18:07
Preuzmipdf162 KB
Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035), za 2020. godinu (bez rasprave)
Vlada Crne Gore Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama Crne Gore (2020-2035), za 2020. godinu (bez rasprave)
Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) je Vlada Crne Gore usvojIla u IV kvartalu 2019. godine i predstavlja krovni sektorski dokument u oblasti komunalnih otpadnih voda, koji daje smjernice razvoja u oblasti komunalnih otpadnih voda do 2035. godine, dok su Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda definisane mjere i aktivnosti u periodu od tri godine.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 16:51
Preuzmipdf860 KB
Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu i Izvještaj o izvršenoj reviziji Finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu
Vlada Crne Gore Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu i Izvještaj o izvršenoj reviziji Finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu
Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu i Izvještaj o izvršenoj reviziji Finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu nezavisnog revizora „Spin off“ d.o.o. Podgorica
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 15:58
Preuzmipdf10 MB
Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 4. juna do 4. oktobra 2021. godine
Vlada Crne Gore Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 4. juna do 4. oktobra 2021. godine
Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 22. aprila 2021. godine donijela Odluku o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, koja je objavljena u “Službenom listu CG” br. 53/2021. godine, a stupila na snagu 4.6.2021. godine.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 15:57
Preuzmipdf1 MB
Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2020. godini
Vlada Crne Gore Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2020. godini
Prostor i stanovništvo su temeljne vrijednosti svake države, a prostor Crne Gore je osnova za ekonomski razvoj države, jačanje suštinske, osmišljene upotrebe prostornih potencijala, kao i očuvanje raznolikosti predjela i biodiverziteta.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 15:33
Preuzmipdf2 MB
Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske promjene, za izvještajni period februar - jul 2021. godine
Vlada Crne Gore Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske promjene, za izvještajni period februar - jul 2021. godine
Početno mjerilo za otvaranje Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, ispunjeno je 28. jula 2016. godine, donošenjem Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020. (u daljem tekstu: Strategija s AP) od strane Vlade Crne Gore.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 15:15
Preuzmipdf2 MB
Ključni nalazi - godišnji izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru 2021.
Vlada Crne Gore Ključni nalazi - godišnji izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru 2021.
Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru 2021. pokriva izvještajni period od juna 2020. do juna 2021. godine i zasniva se kako na prilozima naših institucija, tako i drugim izvorima uključujući države članice EU, izvještaje Evropskog parlamenta i informacije različitih međunarodnih i organizacija civilnog sektora.
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.10.2021. 14:50
Preuzmipdf1 MB
1 2 3 4 5 6 7