Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje o odlukama Vlade donijetim 27. novembra i 2. decembra 2020. godine bez održavanja sjednica

Datum objave 03.12.2020 20:00 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je u petak, 27. novembra i u srijedu 2. decembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, Informaciju o potrebi obezbjeđivanja sredstava za nabavku dijagnostikuma i medicinskog potrošnog materijala za COVID-19. Preusmjeren je iznos 1.260.000 eura kako bi Institut za javno zdravlje Crne Gore po hitnom postupku, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, realizovao nabavku testova, potrošnog materijala i medijuma za transport, neophodnih za nesmetano sprovođenje PCR dijagnostike.

Donijeta je Odluka o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova kojom je Specijalna bolnica „Ars Medica“ uključena u Mrežu zdravstvenih ustanova za usluge PCR dijagnostike na SARS-CoV-2.

Usvojena je Informacija o dopuni Javnog poziva za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo, objavljenog 18. avgusta 2020. godine, a u vezi sa zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-3705 od 23. jula 2020. godine kojim je usvojen Treći paket socio-ekonomskih mjera. Ovim je omogućeno je da, u skladu sa zahtjevom Privredne komore, za subvenciju mogu aplicirati domaći privrednici, ukoliko zadovoljavaju i druge pozivom predviđene kriterijume, i korisnici kredita kod međunarodnih finansijskih institucija, i to Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB), Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB), KfW banke i Svjetske banke (WB).

Vlada je razmotrila Informaciju o plaćanju prekovremenog rada za zaposlene u Institutu za javno zdravljeđ Crne Gore i dala saglasnost da se u uslovima vanrednih okolnosti prizna obračun stvarnog broja časova prekovremenog rada za zaposlene radnike u Institutu za javno zdravlje Crne Gore (zaposleni koji rade na poslovima prijema i obrade uzoraka za rtPCR testiranje na novi koronavirus CoV SARS-2, kao i zaposleni koji rade ili su dodatno angažovani iz drugih sektora u okviru Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti) za mjesece jun, jul, septembar, oktobar, novembar i decembar 2020.godine.

Donijeta je Odluka o Energetskom bilansu Crne Gore za 2021. godinu koji obuhvata: Bilans električne energije, Bilans uglja, Bilans nafte, naftnih derivata i biogoriva, Godišnju analizu učešća energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije, kao i mjere za njegovu realizaciju.

U skladu sa Zakonom o strancima, donijeta je Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2021. godinu, kojom je utvrđena godišnja kvota u ukupnom broju od 20.454 dozvola. Iz navedenog broja, izdvaja se 5.000 dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, koje Ministarstvo rada i socijalnog staranja može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Za zapošljavanje stranaca se utvrđuje 11.824 dozvola i za sezonsko zapošljavanje 3.630 dozvola. Dakle, iz ukupno utvrđenog broja raspoređeno je 15.454 dozvola. Najviše dozvola je opredijeljeno za sljedeće djelatnosti: usluge smještaja i ishrane 4.978 dozvola, građevinarstvo 4.625 dozvola, ostale uslužne djelatnosti 1.670 dozvola, trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 1.102 dozvola i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 530 dozvola.

Vlada je usvojila Informaciju o Ugovoru o kreditu između Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. i Francuske agencije za razvoj i dala saglasnost na Ugovor o kreditu kojim je predviđeno da se IRF kreditno zaduži u iznosu od 50 miliona eura. U informaciji se kao razlog kredita ističe stvaranje preduslova za dalji razvoj crnogorske ekonomije, sa naglaskom na finansiranje klimatskih projekata i podrške posebnim ciljnim grupama klijenata, kao i podrška uspostavljanju Sistema zaštite životne sredine I socijalnih pitanja u poslovanju IRF-a. Period otplate je 12 godina, a grejs period 4 godine.

Donijeta je Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Veliki pijesak", Opština Bar s Izvještajem sa javne rasprave. DUP zahvata djelove KO Dobre Vode i KO Pečurice, ukupne površine 50,79 ha i ograničen je sa sjevera potokom Spijenik, s istoka magistralnim putem M2.4 Bar-Ulcinj, sa zapada i juga granicom morskog dobra, zaključno sa potesom Dubrava. Ocijenjeno je da su izradom DUP-a, kojim su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, stvoreni uslovi za izgradnju i podsticanje daljeg razvoja šireg područja. Takođe, obezbjeđeni su uslovi za valorizaciju predmetnog prostora, uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa.

U skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma i na Listu uvrstila projekat: Izgradnja hotela „Cruiser“, Budva, po kondo modelu poslovanja. U dokumentaciji koju su na Javni poziv dostavili Master inženjering DOO Podgorica i Bemax DOO Podgorica navedeno je, između ostalog, da je u Budvi planirana investicija u izgradnju hotela po kondo modelu poslovanja kategorije pet zvjezdica, kapaciteta 252 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 58,2 miliona eura, te da je namjera investitora da u okviru kompleksa otvori 153 nova radna mjesta.

Vlada je usvojila Informaciju o adaptaciji objekta u opštini Kolašin s Prijedlogom ugovora o davanju na korišćenje nepokretnosti bez naknade. S tim uvezi, Vlada je dala saglasnost za adaptaciju objekta bruto površine 102 m² u svojini opštine Kolašin, upisanog u LN 1344 KO Kolašin, za potrebe uspostavljanja usluge dnevnog boravka za stara lica i prihvatila Ugovor o davanju na korišćenje nepokretnosti bez naknade, na period od pet godina, uz mogućnost produženja. U okviru rada Dnevnog boravka pružaće se sljedeće osnovne usluge: dnevni boravak, svakog radnog dana po osam časova; razgovori i druženje u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izolovanosti; organizovanje kulturnih dešavanja; organizovanje izleta i obilazaka kulturno istorijskih spomenika, organizovanje društvenih igara u okviru boravka; radno-okupaciona terapija; korišćenje biblioteke i čitanje dnevne štampe; jedan besplatan topli obrok i dnevno posluženje; psihosocijalna podrška i dr.

Usvojena je Informacija o projektu izgradnje hidroelektrane Buk Bijela i njegovom potencijalnom uticaju na stanje očuvanosti mjesta svjetske baštine Nacionalni park Durmitor. Imajući u vidu najnovije medijske navode koji ukazuju da se ubrzano radi na pribavljanju sve neophodne dokumentacije od strane bosansko-hercegovačkih institucija, odnosno da je najavljeno kako će vlasti Republike Srpske već tokom decembra ove ili početkom naredne godine izdati građevinske dozvole za izgradnju pomenute hidroelektrane, u Informaciji se ističe da je potrebno preduzeti niz koraka kako bi se pribavile potrebne informacije i sprovele konkretne aktivnosti na bilateralnom, ali i na multilateralnom nivou.

Podsjeća se da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma 23. jula 2019. zatražilo dopisom da mu se dostavi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini sa relevantnom tehničkom dokumentacijom, kako bi bili sprovedeni svi zahtjevi predviđeni Espoo Konvencijom, ali tražena dokumentacija nije dostavljena Crnoj Gori ni nakon slanja urgencije nadležnom resoru Republike Srpske. Takođe, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO obratila se u junu 2020. Državnoj komisiji Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da se nadležnim institucijama dostavi sva relevantna dokumentacija i informacije o ovom projektu, kako bi crnogorska strana mogla da sagleda implikacije projekta na kanjon rijeke Tare, odnosno na Nacionalni park Durmitor, međutim, odgovor još uvijek nije stigao.

U tom kontekstu, pored ostalog, zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova da uputi urgenciju Državnoj komisiji Bosne i Hercegovine u vezi dopisa Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO, te zatraži zvanično objašnjenje o planovima, rokovima i toku realizacije projekta izgradnje HE Buk Bijela, kao i da, u saradnji sa Crnogorskom nacionalnom komisijom za UNESCO i Ministarstvom održivog razvoja i turizma obavijesti UNESCO i njegova savjetodavna tijela o preduzetim aktivnostima.

Donijeta je Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica. Uredba se odnosi na davanje saglasnosti na idejna rješenja zgrade bruto građevinske površine 3.000 m² i više.

Vlada je donijela Odluku o prenosu prava na nepokretnostima Opštini Bijelo Polje radi ostvarivanja javnog interesa - prostornog smještaja Javnog preduzeća za komunalnu djelatnost „Lim“. Odluka je donijeta na osnovu zahtjeva Opštine Bijelo Polje koja je zatražila raspolaganje nepokretnošću radi prostornog smještaja i organizacije rada Javnog preduzeća.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Danilovgrad i na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o lokalnim i komunlanim taksama u Opštini Nikšić.

Donijeta je Odluka o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „Radio-difuzni centar“ d.o.o. Podgorica za 2020. godinu kojom je Vlada imenovala Društvo za reviziju „BDO” d.o.o. Podgorica za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja „Radio-difuznog centara” doo Podgorica za 2020. godinu.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta „Wireless Montenegro“ – optički kablovi. U skladu sa ugovornom obavezom Vlade da »sa neophodnim kvalitetom i besplatno obezbjeđuje društvu Wireless Montenegro doo prenosni kapacitet – minimum dva optička vlakna u vlasništvu Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica zadužen je ministar unutrašnjih poslova da u ime Vlade zaključi Ugovor o ustupanju dva optička vlakna na korišćenje Wireless Montenegro doo. Ocijenjeno je će se završetkom ovog postupka, povećati nivo informacione bezbjednosti, kao i sigurnost prenosa podataka čime bi jedan veoma kompleksan IT sistem koji je u nadležnosti Ministarstva, mogao sa traženim kapacitetima da obezbijedi i garantuje veliku raspoloživost servisa, kao i uvođenje novih tehnologija.

Usvojena je Informacija o Dopuni 2 Finansijskog sporazuma za Godišnji akcioni program za Crnu Goru za 2017. godinu, dio 2, i prihvaćen Predlog dopune. Finansijski sporazum se odnosi na direktnu budžetsku podršku za reformu javne uprave u Crnoj Gori. Maksimalna ukupna vrijednost ovog dijela programa iznosi 15 miliona eura (12 miliona eura direktne budžetske podrške i 3 miliona eura komplementarne podrške), dok za sprovođenje nije predviđeno nacionalno kofinansiranje. Jednokratna fiksna tranša, u iznosu od 4.000.000 eura je uplaćena 2018. godine. Što se tiče varijabilnih tranši, prva je uplaćena u 2019. godini, u iznosu od 2.100.000 eura, dok će druga varijabilna tranša u iznosu od 4.000.000 eura, biti uplaćena u 2021. godini, nakon ispunjavanja posebnih uslova.

Evropska komisija je odobrila predložene izmjene koje se odnose na upotrebu neiskorišćenih sredstava prve varijabilne tranše direktne budžetske podrške, u iznosu od 1,9 miliona eura, za potrebe sprovođenja projekta digitalizacije javne uprave kao dio odgovora na krizu izazvanu virusom COVID-19, kao i na produženje perioda sprovođenja i izvršenja programa za jednu godinu. Cilj predložene dopune Finansijskog sporazuma je samim tim postizanje efikasnijeg utroška sredstava sektorske budžetske podrške u vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom virusa COVID-19, što se prije svega odnosi na digitalizaciju javne uprave za dostupnije usluge građanima.

Vlada je usvojila Informacija o Dopuni Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcionom programu za Crnu Goru za 2018. godinu, i prihvatila Predlogom dopune Sporazuma. Prepoznajući napore koje Vlada Crne Gore ulaže u sprovođenje preventivnih, prvenstveno zdravstvenih mjera na sprečavanju epidemijskog širenja virusa COVID-19, Evropska unija je donijela odluku da finansijski podrži Crnu Goru u sprovođenju mjera za saniranje posljedica epidemije novog virusa. Stoga je Evropska unija prenamjenom sredstava iz odobrenih IPA programa podržala Crnu Goru u borbi protiv širenja virusa i saniranju ekonomskih posljedica epidemije sa 53 miliona eura. Od ovog iznosa, 3 miliona eura u vidu hitne podrške je izdvojeno iz Instrumenta za evropsku integraciju, koji čini sastavni dio programa IPA 2018. Sredstva su iskorištena za nabavku zaštitne i medicinske opreme koja je neophodna zdravstvenom sistemu. Evropska komisija je ostatak podrške u iznosu od 50 miliona eura za dugoročnije saniranje posljedica epidemije opredijelila prenamjenom sredstava koja su već odobrena za programe IPA 2016, IPA 2018, IPA 2010 i IPA 2020. Iz programa IPA 2018 prenamijenjen je kompletan iznos podrške od 9,5 miliona eura koji je odobren za sektor Poljoprivreda i ruralni razvoj. Sredstva će biti iskorištena za uvećanje podrške za oblast javnog zdravlja, odnosno za izgradnju zgrade za klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, kao i za nabavku opreme za mrežu mikrobioloških laboratorija širom Crne Gore. Imajući u vidu prenamjenu sredstava, ukupan iznos podrške oblasti javnog zdravlja u okviru programa IPA 2018 je kroz predloženu dopunu Finansijskog sporazuma uvećan na 15,5 miliona eura. Ukupna vrijednost izmjenjenog programa je 38.247.865 eura, od čega opredijeljena EU sredstva iznose 36.186.977 eura, dok je za potrebe nacionalnog kofinansiranja iz budžeta potrebno izdvojiti 2.060.888 eura.

Prihvaćen je Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3045, od 18. juna 2020. godine, sa sjednice od 11. juna 2020. godine, kojim je u tekstu Sporazuma o partnerstvu o sprovođenju prioriteta Tehničke podrške u okviru IPA ll Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020 između operativnih struktura dvije države učesnice izvršena promjene naziva institucije potpisnika, usljed izmjena u administrativnoj strukturi Vlade Republike Albanije.

Usvojena je Informacija o formiranju Jedinica za implementaciju projekta za praćenje kreditnih aranžmana sa Evropskom investicionom bankom (Program rehabilitacije magistralnih puteva) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (Rekonstrukcija magistralnih puteva). Vlada je dala saglasnost za formiranje jedinica za implementaciju projekata za praćenje kreditnih aranžmana sa Evropskom investicionom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji koncepta učenja na daljinu pod sloganom #UčiDoma za I i II klasifikacioni period školske 2020/2021. godine. Imajući u vidu značaj nastavka realizacije koncepta #UčiDoma u cilju ostvarivanja prava na obrazovanje i u duhu brige za učenike, kao i posvećenost nastavnika da omoguće učenicima usvajanje nastavnih sadržaja u skladu sa kurikulumom, Vlada je dala saglasnost da se isplati jednokratna naknada za 228 nastavnika i 22 nadzornika koji su angažovani u realizaciji projekta #UčiDoma za I i II klasifikacioni period školske 2020/2021. godine. Za jednokratne naknade od po 250 eura opredijeljen je ukupnan iznos od 62.500 eura.

Usvojena je Informacija o implementaciji Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova, sa aspekta finansijskih implikacija, po zaključku Vlade br. 07-7906 od 26.12.2019. godine, za april, maj i jun 2020. godine. Poređenje podataka pokazuje da je ukupna potrošnja ljekova u Javno zdravstvenim ustanovama i apotekama za drugi kvartal 2020. godinu iznosila 20.612.385,98 eura što ukazuje da postoji trend povećanja troškova za ljekove sa udjelom od 7,35 odsto. Za medicinska sredstva i sredstva namijenjena za dijalizu u drugom kvartalu 2020. godine utrošeno je 1.324.672,46 eura, što ukazuje na trend povećanja troškova za 23,22 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Ističe se da je ukupna potrošnja veća, kako zbog povećanja broja pacijenata oboljelih od pojedinih bolesti, tako i zbog proširenja Osnovne liste ljekova Fonda zdravstvenog osiguranja CG. Nova lista je usvojena 26. decembra 2019. godine i proširena je za 52 nova lijeka.

Vlada je usvojila i Informaciju o implementaciji Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova, sa aspekta finansijskih implikacija, po zaključku Vlade br. 07-7906 od 26.12.2019. godine, za januar, februar i mart 2020.godine. Ukupna potrošnja ljekova u Javno zdravstvenim ustanovama i apotekama za prvi kvartal 2020. godine iznosi 20.724.988,25 eura što je povećanje za 17,72 odsto. Za medicinska sredstva u prvom kvartalu 2020. godine potrošeno je 1.271.594,99 eura , a u odnosu na isti period predhodne godine povećanje iznosi 15,98 odsto. Za sredstva za dijalizu u prvom kvartalu 2020. godine potrošeno je 190.034,29 eura, što je više za 19,62 odsto u odnosu na uporedni period.

Usvojen je Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu. Izvještaj daje prikaz najznačajnijih aktivnosti u sprovođenju Zakona o zaštiti konkurencije, ali i ukazuje na evidentne probleme i prepreke na putu uspostavljanja efikasnog sistema zaštite konkurencije. Izvještaj sadrži pregled aktivnosti sa detaljnim prikazom svih relevantnih podataka, ocjenom stanja, te kratkim sadržajem najvažnijih slučajeva koji su obilježili prethodnu godinu.

Vlada se upoznala sa Godišnjim izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2019. godini koji je pripremila Agencija za zaštitu konkurencije. U Izvještaju se ističe da je U 2019. godini dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 49.321.224,77 eura, što u odnosu na ukupno dodijeljenu državnu pomoć u 2018. godini, koja je iznosila 65.780.993,83 eura, predstavlja smanjenje od 33,37 odsto. U Izvještaju za 2019. godinu, u skladu sa novim Pravilnikom nijesu prikazani podsticaji za razvoj poljoprivrede i ribarstva. Ukupno učešće državne pomoći (bez sektora poljoprivrede, ribarstva i železničkog saobraćaja) u BDP-u iznosi 0,66 odsto, pa se može reći da je Crna Gora u 2019. godini imala udio državne pomoći ispod nivoa prosjeka zemalja članica Evropske unije (0,72 odsto BDP-a).

Vlada se upoznala sa Izvještajem o radu Etičkog komiteta za period 1.11.2019 – 1.11.2020. godine.

U skladu sa Zakonom o kulturi, Vlada je donijela rješenja o dodjeli statusa „istaknuti kulturni stvaralac“ Draganu Peroviću, književnom istoričaru i publicisti iz Nikšića i Aleksi Asanoviću, violončelisti iz Podgorice.

U okviru kadrovskih pitanja Edin Jašarović je imenovan na dužnost predsjednika Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore.

Za članicu Savjeta Javne ustanove Filmski centar Crne Gore imenovana je Jovana Bojović umjesto Andreja Nikolaidisa koji je razriješen dužnosti prije isteka mandata zbog podnošenja ostavke.

Za člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore imenovan je Srđa Martinović umjesto Aleksandra Čilikova koji je razriješen zbog isteka mandata.

Na dužnost direktora Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom, imenovan je Ilija Subotić umjesto Vesne Miranović koja je razriješena dužnosti prije isteka mandata, zbog ispunjenja uslova za prestanak radnog odnosa po sili zakona.

Za članicu Savjeta Agencije za investicije Crne Gore imenovana je Ljiljana Belada umjesto Radosava Babića koji je podnio ostavku.

Za pomoćnicu direktora Zavoda za školstvo – rukovoditeljku Sektora za unapređivanje obrazovanja postavljena je Nataša Gazivoda, dosadašnja v.d. pomoćnice direktora ovog Zavoda.

Donijeta su rješenja kojima su zbog podnošenja ostavke prestali mandati generalnoj sekretarki Vlade Nataši Pešić, zamjeniku generalnog sekretara Vlade Nikoli Dedeiću, kao i, na lični zahtjev, pomoćniku generalnog sekretara Vlade Ivu Đokoviću.

Vlada je donijela rješenja kojima su na lični zahtjev razriješeni dužnosti državni sekretari u Ministarstvu javne uprave Lindon Gjelaj i Ministarstvu nauke Saša Ivanović, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukica Jelić, kao i predsjednica Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje, prije isteka mandata Vera Medojević.

Za pomoćnicu direktora Uprave za igre na sreću – rukovoditeljku Sektora za poslove igara na sreću postavljena je Vukica Jelić.

Donijeta su rješenja kojima su prestali, na lični zahtjev, mandati sekretaru Ministarstva za ljudska i manjinska Valonu Dasharamiju i sekretarkama Ministarstva nauke Smiljani Prelević i Ministarstva sporta i mladih Tatjani Bulatović kao i generalnim direktorima Direktorata za medije u Ministarstvu kulture Željku Rutoviću, Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Jovu Rabrenoviću, Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Leonu Gjokaju, Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Ismetu Latiću, Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije Radosavu Babiću i Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Aleksandru Dajkoviću.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE