Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica III“, Opština Bar

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna DUP-a Topolica III, Opština Bar, održaće se u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o dokumentima početna procjena stanja morske sredine i karakteristike dobrog stanja morske sredine i ciljevi zaštite morske sredine

Javna rasprava o dokumentima početna procjena stanja morske sredine i karakteristike dobrog stanja morske sredine i ciljevi zaštite morske sredine

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o biocidnim proizvodima

Javna rasprava o izmjenama i dopunama zakona o biocidnim proizvodima

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore prema Konvenciji Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama

Javna rasprava o Nacrtu Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore prema Konvenciji Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu nacrta prijedloga akta o proglašenju zaštićenog područja Park prorode “Stari Ulcinj” i nacrtu studije zaštite

Javna rasprava “Stari Ulcinj” i nacrt studije zaštite

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima

Javna rasprava Zakona o biocidnim proizvodima

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističog plana ,,Tološi 2'' u Glavnom gradu Podgorica

Javna rasprava o Nacrtu DUP ,,Tološi 2'' Podgorica

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističog plana ,,Donja Gorica'' u Glavnom gradu Podgorica

Javna rasprava urbanističkog plana ,,Donja Gorica''

Javni poziv
Javna rasprava o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Stari Ulcinj”
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Stari Ulcinj”

Javna rasprava o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Stari Ulcinj”

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranja prostora i izgradnji objekata

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranja prostora i izgradnji objekata

Vijesti/Najave
1 2 3