Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Oglas za polaganje ispita za stečajnog upravnika

Objavljeno: 03.02.2016. 15:42 Autor: D. P.

Na osnovu člana 10 Pravilnika o stručnom ispitu za stečajnog upravnika (»Službeni list CG« broj 28/12), Ministarstvo pravde

O g l a š a v a

Polaganje ispita za stečajnog upravnika

Na oglas za polaganje ispita za stečajnog upravnika mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 25 Zakona o stečaju (Službeni list Crne Gore broj 1/2011) i člana 3 Pravilnika o stručnom ispitu za stečajnog upravnika (»Službeni list CG« broj 28/12).

Uz zahtjev se prilaže:

-uvjerenje o državljanstvu Crne Gore

-uvjerenje ili diploma o završenoj školskoj spremi

-potvrda o radnom iskustvu u trajanju od najmanje tri godine sa naznačenjem poslova

Kandidati koji su oslobođeni polaganja ispita iz osnova građanskog prava i privrednog prava dužni su da prilože dokaz o položenom pravosudnom ispitu, odnosno stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Kandidati koji su oslobođeni polaganja ispita iz osnova menadžmenta, računovodstva, revizije i međunarodnih računovodstvenih standarda dužni su da prilože dokaz o položenom ispitu za sertifikovanog računovođu ili ovlašćenog računovođu.

Zahtjevi se podnose Ministarstvu pravde Crne Gore, ul.Vuka Karadžića broj 3 Podgorica u roku od 15 dana od dana oglašavanja.

Neblagovremeni zahtjevi i zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

MINISTARSTVO PRAVDE

Broj: 03- 845 /16

Podgorica, 2. februar 2016.godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?