Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje notarskog ispita

Objavljeno: 28.11.2016. 17:20 Autor: Đ. P.

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i „Službeni list CG“, broj 49/08 i 56/16), Ministarstvo pravde objavljuje

P O Z I V

ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Ministarstvo pravde Crne Gore organizovaće polaganje notarskog ispita u januaru mjesecu 2017. godine.

Na osnovu člana 129 Zakona o notarima („Službeni list RCG“ broj 68/05, „Službeni list CG“ broj, 49/08 i 56/16) notarski ispit može da polaže lice koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva kao diplomirani pravnik, od čega najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita.

Uz zahtjev za polaganje notarskog ispita, kandidat je dužan da priloži:

- uvjerenje o državljanstvu Crne Gore;

- diplomu o završenom Pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija);

- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (original ili ovjerena kopija);

- uvjerenje o radnom iskustvu (pet godina radnog iskustva kao diplomirani pravnik od čega najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita ).

Zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje notarskog ispita se podnose Ministarstvu pravde Crne Gore, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva. Uz zahtjev potrebno je dostaviti kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

Notarski ispit se polaže u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja notarskog ispita („Službeni list CG“ broj, 12/2009).

Kontakt telefon: 020/ 407-506.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?