Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Oglas za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika

Objavljeno: 28.11.2016. 21:02 Autor: Đ. P.

Na osnovu člana 10 Pravilnika o stručnom ispitu za stečajnog upravnika (»Službeni list Crne Gore« broj 63/16), Ministarstvo pravde

oglašava

Polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika

Na oglas za polaganje ispita za stečajnog upravnika mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 25 Zakona o stečaju (»Službeni list Crne Gore«, broj 1/2011 i 53 /2016) i člana 3 Pravilnika o stručnom ispitu za stečajnog upravnika (»Službeni list Crne Gore«, broj 63/16).

Uz zahtjev se prilaže:

-uvjerenje o državljanstvu Crne Gore;

-uvjerenje ili diploma o završenoj školskoj spremi - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

-potvrda o radnom iskustvu u trajanju od najmanje pet godina sa naznačenjem poslova.

Kandidati koji su oslobođeni polaganja ispita iz predmeta Osnovi građanskog prava i predmeta Privredno pravo dužni su da prilože dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji su oslobođeni polaganja ispita iz predmeta Računovodstvo, revizija i međunarodni računovodstveni standardi dužni su da prilože dokaz o položenom ispitu za sertifikovanog računovođu ili ovlašćenog računovođu.

Zahtjevi se podnose Ministarstvu pravde Crne Gore, ul.Vuka Karadžića broj 3 Podgorica u roku od 15 dana od dana oglašavanja.

Neblagovremeni zahtjevi i zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?