Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarskoj proizvodnji za 2017. godinu

Objavljeno: 27.02.2017. 23:38 Autor: MPRR
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i u 2017. godini nastavlja podršku stočarskoj proizvodnji kroz mjere 1.1.1 “Direktna podrška stočarskoj proizvodnji”, 2.2.3 “Održivo korišćenje planinskih pašnjaka” i 3.2 “Program unapređenja stočarstva - premije za steone junice u čistoj rasi”.

U cilju povećanja broja korisnika, ove godine, u odnosu na prethodnu, smanjen je minimalni broj grla za ostvarivanje prava na premije sa 4 grla krava i priplodnih junica na 3 grla i za ovce s 40 na 30 ovaca, dok je minimum za koze ostao isti (30 koza).

Uvedene su i premije za steone junice u čistoj rasi. Uslov za ostvarivanje ove podrške je da je junica u čistoj rasi od poznatih roditelja, te da je osjemenjena vještačkim putem.

Rok za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na premije po grlu za krave i priplodne junice; premije po grlu za priplodne ovce i koze; premije za steone junice u čistoj rasi i održivo korišćenje planinskih pašnjaka je od 01. marta do 30. aprila. Za organizovani tov rok za dostavljanje zahtjeva i dokumentacije je najkasnije 10 dana od početka tova.

Kako bi držalac životinja ostvario pravo na ove premije potrebno je da najkasnije do 30. aprila na arhivu Ministarstva pošalje:
Obrazac Premije u stočarstvu 2017.docx
• Kopiju lične karte

ZAVISNO OD VRSTE PODRŠKE NEOPHODNO JE DOSTAVITI I:

Premije po grlu za sve vrste stoke (krave, priplodne junice, ovce i koze)

Za premije po grlu za sve vrste stoke, preduslov je da su grla obilježena ušnim markicama i registrovana u skladu sa zakonom, da držalac životinje posjeduje pasoše za grla i uredno vodi evidenciju u skladu sa zakonom. Da bi držalac životinje ostvario pravo na podršku potrebno je da na arhivu Ministarstva, pored Obrasca za premije u stočarstvu 2017., dostavi i:

• Izvod iz Elektronske baze podataka – Podaci o imanju, odnosno evidenciju godišnjih popisa koje izdaje nadležna veterinarska ambulanta

Podrška za održivo korišćenje pašnjaka

Podrška za održivo korišćenje planinskih pašnjaka se daje poljoprivrednim gazdinstvima koja najmanje tri mjeseca u godini drže stoku (svoju i stoku uzetu na mljekarinu) na katunima. Preduslov podrške za goveda i ovce je da su grla obilježena ušnim markicama i da je njihovo kretanje na katun prijavljeno u skladu sa zakonom. Minimalan broj za podršku je pet uslovnih grla. Da bi držalac životinje ostvario pravo na podršku potrebno je da na arhivu Ministarstva, pored Obrasca za premije u stočarstvu 2017., dostavi i:

• Prijavu o kretanju (odlazak na katu) koju izdaju lokalne veterinarske ambulante

Premija za organizovani tov junadi, bikova i volova

Da bi držalac životinje ostvario pravo na premiju za organizovani tov junadi, bikova i volova potrebno je da na arhivu Ministarstva pored Obrasca za premije u stočarstvu 2017. dostavi i:

• Prijavu početka organizovanog tova grla koju treba da prati potvrda o broju grla na gazdinstvu iz veterinarske baze podataka, kako bi se imao uvid o broju grla u tovu. Pod organizovanim tovom se smatra tov svih grla iz sopstvene proizvodnje ili minimum deset kupljenih grla (pod kupljenim grlima podrazumijevaju se grla kupljena u Crnoj Gori ili iz uvoza);
• Za uvezena grla potrebno je dostaviti rješenje o uvozu graničnog veterinarskog inspektora, sa brojem uvezenih grla i identifikacionim brojevima grla;
• Otkupni list klanice koja je upisana u Registar odobrenih objekata, (sa upisanim imenom i adresom vlasnika, datumom otkupa, tjelesnom masom grla, brojem gazdinstva, identifikacionim brojem grla i kategorijom grla).

Premija za steone junice u čistoj rasi

Podrška se daje za junice u čistoj rasi od poznatih roditelja, a koje su osjemenjene vještačkim putem. Kako bi držalac životinja ostvario pravo na podršku neophodno je da na arhivu Ministarstva, pored Obrasca za premije u stočarstvu 2017. dostavi i:
• Podatke o porijeklu
• Kopiju pasoša i
• Potvrdu o vještačkom osjemenjavanju

Zainteresovani proizvođači za “Direktnu podršku u stočarskoj proizvodnji”, “Odživo korišćenje planinskih pašnjaka” i “Premije za steone junice u čistoj rasi” zahtjev sa potrebnom dokumentacijom šalju isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Rimski trg 46, 81000 Podgorica ili na e-mail adresu: premija.stocarstvo@mpr.gov.me.

Formulare zahtjeva za podršku možete preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Službe za selekciju stoke. Detaljnije informacije mogu se dobiti u kancelarijama Službe za selekciju stoke.

Napomena: Svi korisnici podrške kroz mjere Agrobudžeta za 2017. godinu, moraju biti registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava (Službeni list Crne Gore, br. 16/14), najkasnije do isplate.
Svi podnosioci zahtjeva dužni su da ažuriraju sve promjene u broju grla stoke prije podnošenja zahtjeva za premije kako bi se stanje u veterinarskoj bazi poklapalo sa stanjem na terenu. Ukoliko se prilikom kontrole na terenu ispostavi da je prijavljeni broj grla veći podnosilac zahtjeva gubi pravo na premiju za 2017. godinu.
Poljoprivredna gazdinstva koja su povećala brojno stanje grla na gazdinstvu nakon podnošenja zahtjeva i ona gazdinstva koja su zasnova proizvodnju nakon 30. aprila, mogu dopuniti zahtjeve odnosno podnijeti zahtjev za podršku u slučaju nove proizvodnje nakon 30. aprila a najkasnije do 30. juna 2017. godine.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona:


Mjesto

Kontakt telefon

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

020/ 482-283

020/482-150

Služba za selekciju stoke - Podgorica

020/265-337

Bar

030/312-965

Nikšić

040/212-012

Berane

051/233-301

Bijelo Polje

050/487-009

Pljevlja

052/353-505

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?