23. sjednica Vlade Crne Gore - 06.05.2021. godine

Objavljeno: 06.05.2021. 18:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 23. sjednici održanoj 06. maja 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak. U diskusiji je istaknuto da se Ugovorom unapređuje poreski ambijent za međunarodno poslovanje i investiranje i dobija efikasan mehanizam za razrješenje problema dvostrukog oporezivanja. Eliminisanjem dvostrukog oporezivanja dohotka rezidenata Crne Gore i Knjaževine Monako se, uz generalnu primjenu načela jednakog poreskog tretmana fizičkih i pravnih lica, obezbjeđuje fiskalna i pravna sigurnost i osigurava pozitivno dejstvo poreskih olakšica radi stimulisanja ulaganja.

Donijeta je Odluka o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Mađarske o saradnji u okviru programa Stipendium Hungaricum za period 2021–2023. Memorandum je ocijenjen izuzetno važnim za unapređenje saradnje u oblasti obrazovanja, prevashodno za promovisanje mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja, jer je ona prepoznata kao prioritet u strateškim dokumentima, kako na nacionalnom tako i na nivou Evropske unije. Mobilnost će se realizovati tako što će mađarska strana na godišnjem nivou dodijeliti 30 stipendija crnogorskim studentima za pohađanje studija na mađarskom ili stranom jeziku. Cilj ovog Memoranduma je da dugoročno olakša proširenje saradnje između učesnika, doprinoseći razvoju društva zasnovanog na znanju, uzajamno korisnoj saradnji u oblasti visokog obrazovanja.

Vlada je donijela Odluku o visini naknade sekretaru i zamjeniku sekretara Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Predviđena mjesečna nadoknada za rad sekretara i zamjenika sekretara Savjeta iznosi po 50 odsto prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini isplaćene u neto iznosu.

Donijet je Plan pripreme ljetnje turističke sezone za 2021. godinu. Planom su obuhvaćene aktivnosti koje će do početka i tokom sezone realizovati institucije na državnom i lokalnom nivou, kao i preduzeća koja su direktno ili indirektno uključena u pripremu sezone. Plan sadrži jasno definisane aktivnosti, nosioce, rokove i finansijska sredstva za njihovu realizaciju. Sprovođenje pojedinih aktivnosti otpočelo je već krajem prošle godine, kako bi se stvorilie pretpostavke za postizanje što boljih rezultata tokom predstojeće sezone. Posebna pažnja posvećena je promociji Crne Gore na značajnim emitivnim tržištima, sa kojih se očekuje turistička tražnja u skladu sa oporavkom turizma od uticaja pandemije Covid-a 19. Planirane aktivnosti, pored ostalog, obuhvataju radove na unapređenju infrastrukture, unapređenje kvaliteta usluga u turizmu i povezanim sektorima, povećanje raznovrsnosti turističkog proizvoda, smanjenje sive ekonomije i podsticanje zapošljavanja domaće radne snage.

Vlada je usvojila Informaciju o pokretanju postupka protiv Crne Gore od strane Sekretarijata Energetske zajednice broj ECS-15/21 u vezi TE Pljevlja i pravila Direktive EU o ograničavanju emisije određenih zagađivača u vazduhu od strane velikih termo postrojenja. Sekretarijat Energetske zajednice je preliminarno zaključio da TE Pljevlja, kao jedino veliko postrojenje za sagorijevanje koje radi u Crnoj Gori, navodno nije poštovalo pravila iz člana 4 (4) Direktive 2001/80 / EC o ograničavanju emisije određenih zagađivača u vazduh od strane velikih termo postrojenja, te da je TE Pljevlja kao postrojenje dostigla ograničenje od 20.000 radnih sati do kraja 2020. godine, a nije u skladu sa standardima Direktive prestala sa radom, kako se to zahtijeva pravilima Energetske zajednice.  Slanjem Uvodnog pisma, Sekretarijat EZ je pokrenuo preliminarni postupak, čija je svrha pružanje mogućnosti Crnoj Gori da se izjasni se na navode o navodnom nepridržavanju pravila Energetske zajednice u roku od dva mjeseca i omogućavanje Sekretarijatu da utvrdi potpunu pozadinu konkretnog predmeta.

Kako bi se u tom postupku izdejstvovao najpovoljniji ishod, a koji ne bi smio značiti gašenje TE Pljevlja, u smislu potrebe za održavanjem snabdijevanja energijom, zaključeno je da se obavezuje Elektroprivreda Crne Gore da, kao operater za postrojenje Termoelektrana Pljevlja da preduzme sve pravne radnje i obezbijedi sve uslove u cilju zaštite prava države Crne Gore u postupku pred Energetskom zajednicom. Ministarstvo kapitalnih investicija je zaduženo da prati i pruži aktivnu podršku Elektroprivredi u tom postupku, i da zajedno pripreme nacrt Odgovora - izjašnjenja na Uvodno pismo Sekretarijata Energetske zajednice u postupku koji se pred tim tijelom vodi.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske u oblasti diplomatske obuke i prihvatila tekst Memoranduma. Ovim dokumentom se, pored ostalog, predviđa da će dvije strane prilikom saradnje u oblasti diplomatske obuke, u organizaciji diplomatskih akademija, po načelima reciprociteta i uzajamnih koristi međusobno: razmjenjivati pozive diplomatskom osoblju za učešće na programima stručnih usavršavanja od uzajamnog interesa, razmjenjivati pozive relevantnim predavačima za učešće u programima stručnog usavršavanja od uzajamnog interesa, organizovati zajedničke programe stručnih usavršavanja od uzajamnog interesa, razmjenjivati informacije, iskustava i trendove od značaja za obuku dipomatai sl.

Usvojen je Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2019–2021. Strateškog cilj Programa je unaprijeđena primjena posredovanja/medijacije i drugih alternativnih načina rješavanja sporova kao efikasnih, finansijski isplativih, održivih i dostupnih načina rješavanja sporova kojima se obezbjeđuje efikasna i pravovremena zaštita građana i pravnih subjekata, efikasnost pravosuđa, poboljšanje pristupa pravdi i pravna sigurnost građana. U okviru definisanih operativnih ciljeva predviđene su aktivnosti koje će doprinijeti njihovoj realizaciji. Program predviđa realizaciju 62 aktivnosti u trogodišnjem periodu, od čega je 37 aktivnosti trebalo realizovati u toku 2020. godine. U izvještajnom periodu realizovano je 24 aktivnosti, odnosno 64,86 % od ukupnog broja predviđenih aktivnosti. Šest aktivnosti, odnosno 16,21 % od ukupnog broja predviđenih aktivnosti, nije realizovano iz objektivnih razloga, dok su djelimično realizovane 7 aktivnosti, odnosno 18,91 %. Za realizaciju predviđenih aktivnosti u izvještajnom periodu planirano je da će biti utrošeno ukupno 183.330,00 eura, od čega je u 2020. godini realizovano 62.078,00 eura. Centar za posredovanje, odnosno Centar za alternativno rješavanje sporova je, kao nosilac pretežnog broja aktivnosti, određeni dio planiranih aktivnosti realizovao i uz podršku međunarodnih i uz podršku Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu, što je u konačnom doprinijelo utrošku znatno manjeg iznosa sredstava od planiranog.

Vlada je usvojila Informaciju o sporazumnom raskidu Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine-Petijevići, Posl. br. Ov-II-8/2007 od 10.01.2007. godne, i prihvatila  Predlog sporazuma o raskidu. Budući da je ovaj put nakon rekonstrukcije zakonski prekategorisan kao državni magistralni put,  te da poslove razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, korišćenja i upravljanja državnim putevima vrši organ uprave, a ne organ lokalne samouprave, bilo je neophodno urediti odnose između Vlade i i dosadašnjeg nosioca prava i obaveza Opštine Herceg-Novi sa postojećim koncesionarom, kako bi se postigao prijevremeni prestanak koncesionog aranžmana. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da u Zakonu o budžetu za 2022. godinu predvidi sredstva u iznosu od četiri miliona eura za isplatu obaveze po osnovu Sporazuma o raskidu Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine-Petijevići.

U diskusiji je posebno naglašeno da će se na ovaj način ukinuti plaćanje putarine i omogućiti lakše i brže kretanje ljudi, naročito imajući u vidu da se radi o jedinoj dionici magistralnog puta u regionu koja se naplaćuje.

23. sjednica Vlade Crne Gore (06.05.2021.)


23. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak Materijal Zaključci
2.Predlog odluke o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Mađarske o saradnji u okviru progra Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o visini naknade sekretaru i zamjeniku sekretara Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou Materijal Zaključci
4.Predlog plana pripreme ljetnje turističke sezone za 2021. godinu Materijal Zaključci
5.Informacija o pokretanju postupka protiv Crne Gore od strane Sekretarijata Energetske zajednice broj ECS-15/21 u vezi TE Pljevlja i pravila Direktive EU o ograničavanju emisije određenih zaga Materijal Zaključci
6.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske u oblasti diplomatske obu Materijal Zaključci
7.Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2019–2021 Materijal Zaključci
8.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 39 st. 1 i 2 Zakona o upravnom sporu („Službeni list CG“, broj 54/16), koju je podnio Selman Adžovi Materijal Zaključci
9.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Podgorici Materijal Zaključci
10.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Nikšiću Materijal Zaključci
11.Kadrovska pitanja Zaključci
11.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za investicije, javne nabavke, finansije i računovodstvo i nadzor investicija i javnih nabavki u organima državne Materijal
11.2Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XX vanrednoj Skupštini akcionara “Prekookeanska plovidba “ AD Ba Materijal
11.3Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na godišnjoj Skupštini članova društva „Azalea pomorski trening centar“ d.o.o. Bijela Materijal
11.4Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora ranije Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Materijal
11.5Predlog za razrješenje umjetničkog direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022. godina, za 2020. godinu Materijal Zaključci
13.Treći izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom (za 2020. godinu) Materijal Zaključci
14.Pitanja i predlozi
14.1Informacija o primopredaji vozila marke Mercedes Benz E 280 4 Matic, registrskih oznaka PG CGK 74, dana 23.04.2021. godine sa Upravom za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
14.2Informacija o sporazumnom raskidu Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine-Petijevići, Posl. br. Ov-II-8/2007 od 10.01.2007. godne, sa Predlogom sporazuma o raskid Materijal Zaključci
14.3Predlog za imenovanje člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?