Saopštenje o odlukama Vlade donijetim bez održavanja sjednice 21, 22. i 26. januara 2021. godine

Objavljeno: 28.01.2021. 16:45 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 21, 22. i 26. januara 2021. godine.

Vlada je 21. januara 2021. godine utvrdila Predlog za imenovanje Dejana Vukšića za direktora Agencije za nacionalnu bezbijednost.

Donijeto je i Rješenje o razrješenju Nine Vujović, savjetnice generalnog sekretara Vlade, dužnosti članice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, zbog podnošenja ostavke.

Vlada je 22. januara 2021. godine usvojila Informaciju o jednostavnoj nabavci usluge vršenja revizije finansijskih iskaza Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ – Podgorica za 2020. godinu i u vezi sa imenovanjem nezavisnog revizora za reviziju istih. U tom kontekstu, donijeta je i Odluka o imenovanju nezavisnog revizora Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ – Podgorica.

Donijeta je i Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, koja će se održati 25.02.2021. godine, sa dnevnim redom:

  • razrješenje svih članova Odbora direktora
  • imenovanje novih članova Odbora direktora.

Takođe, Vlada je ovlastila ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića da u ime Vlade Crne Gore kao većinskog akcinara prisustvuje sjednici i glasa na istoj.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2021. godinu.

Donijeto je i Rješenje o imenovanju Gordane Radović za savjetnicu predsjednika Vlade Crne Gore za ekonomska pitanja.

Za v. d. generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane određen je Aleksandar Šaranović, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je 26. januara 2021. godine donijela Odluku o obrazovanju Komisije za utvrđivanje predloga liste kandidata za članove odbora direktora i izvršnog direktora u Društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“.

Usvojena je i Informacija o izmirenju obaveza Vlade Crne Gore prema Exim Kina banci po osnovu državnih garancija izdatih za potrebe kreditnih aranžmana zaključenih između Crnogorske plovidbe AD Kotor i Exim Kina banke, kao i Barske plovidbe AD Bar i Exim Kina banke i Zahtjev Exim Kina banke, za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu državnih garancija izdatih za kreditne aranžmane između Crnogorske plovidbe AD Kotor i Exim Kina banke, kao i Barske plovidbe AD Bar i Exim Kina banke. Vlada je prihvatila Zahtjev Exim Kina banke za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu izdatih garancija, u iznosu od 4.638.758,33 američkih dolara, uvećanih za dodatne troškove kamate koji će se naknadno obračunati od dana dospjeća do dana plaćanja, u eurskoj protivvrijednosti na dan plaćanja i dala saglasnost da se dospjele obaveze izmire Exim Kina banci do roka navedenog u Zahtjevu. Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da nakon plaćanja garantovanog iznosa dostavi potrebnu dokumentaciju Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Odluke bez održavanja sjednica

Na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore:
-Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.
-Odluka se verifikuje na prvoj narednoj sjednici Vlade.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?