30. sjednica Vlade Crne Gore - 01.07.2021. godine

Objavljeno: 01.07.2021. 15:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 30. sjednici održanoj 01. jula 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, usvojila Informaciju o potrebi obrazovanja radnih grupa za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za period 2021–2027 (IPA III) i Informaciju o napretku u procesu pregovora po klasterskom pristupu.

Usvojena je Informacija o potrebi odobrenja uplate sredstava društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ i donijeta Odluka kojom se odobrava uplata sredstava Društvu u iznosu od 3.000.000,00 eura, čime će se osnovni i uplaćeni kapital nacionalnog avio-prevoznika uvećati i iznositi 26.000.000,00 eura. Ovim se nastavlja realizacija Odluke o osnivanju Društva kojom je predviđeno da će Vlada, kao jedini osnivač, iznos osnovnog kapitala od 30 miliona eura uplatiti u roku od godinu dana od dana registracije Društva u jednoj ili više tranši, u cilju obezbjeđivanja adekvatnih sredstava za normalno funkcionisanje i efikasnog obavljanja djelatnosti društva.

U skladu sa Zakonom o energetici, Vlada je donijela Odluku o dodjeli budžetskih sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije. Odlukom se iznos od milion eura, utvrđen Zakonom o budžetu Crne Gore za 2021. godinu za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, dodjeljuje društvu sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije – Podgorica“.

Vlada je usvojila Informaciju o formiranju Komisije za praćenje aktivnosti vezanih za operacije sa ugljovodonicima u cilju zaštite životne sredine i donijela Odluku o obrazovanju Komisije za praćenje aktivnosti vezanih za operacije sa ugljovodonicima radi zaštite živtne sredine. Zadatak Komisije je da koordinira radom organa državne uprave koji imaju nadležnosti u oblasti istraživanja ugljovodonika radi zaštite životne sredine, učestvuje u praćenju stanja životne sredine i ocjeni primjene mjera zaštite životne sredine, te omogućava bolju i efikasniju razmjenu informacija između organa državne uprave u slučaju akcidentne situacije.

U Informaciji se navodi da se u podmorju Crne Gore već skoro dva mjeseca izvodi istražno bušenje dvije bušotine koje za cilj imaju da istraže ugljovodničnu potencijalnost. Imajući u vidu i rizike koje industrija nafte i gasa nosi sa sobom, uloga Države u sistemu kontrole aktivnosti je od posebnog značaja. Naglašeno je da, pored toga što potencijalno otkriće može u značajnom uticati na promjenu ekonomske situacije u zemlji, ne smije se dozvoliti da se ekonomski napredak ostvaruje bez poštovanja najviših standarda zaštite životne sredine.

Vlada je donijela Godišnji program gazdovanja šumama za 2021. godinu. Usvajanje Programa i njegova implementacija imaju, u smislu odredbi Zakona o šumama, zadatak kvantifikovanja mjera na gazdovanju šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja na godišnjem nivou, shodno planskim dokumentima u šumarstvu, a sve sa ciljem obezbjeđivanja održivog gazdovanja i upravljanja šumskim resursima. Programom su prikazana finansijska sredstva za sprovođenje mjera na gazdovanju šumama po gazdinskim jedinicama i šumskim područjima, po obimu i vrsti radova. Ukupno planirani finansijski prihodi planirani Programom po osnovu gazdovanja šumama, korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda i lovišta posebne namjene iznose 7.604.782,90 eura.

Usvojena je Informacija o potrebi pužanja pomoći proizvođačima mlijeka. U Informaciji je konstatovano da je sektor mljekarstva naročito pogođen okolnostima nastalim kao posljedica epidemije bolesti COVID-19 jer je došlo do značajnog poremećaja usljed rasta cijena koncentrovane stočne hrane na tržištu. U poređenju sa regionom, cijene stočne hrane u Crnoj Gori su u prosjeku veće 12-18%, a osnovni razlog skuplje cijene je to što se cjelokupna koncentrovana stočna hrana uvozi. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede isplati iznos od 210.736,93 € za potrebe pružanja jednokratne pomoći registrovanim poljoprivrednim proizvođačima mlijeka koji predaju mlijeko mljekarama i sirarama, kao i proizvođačima koji vrše preradu mlijeka na gazdinstvu u iznosu od 0,02 €/litru za jun i jul 2021. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2020. godinu, donijela Odluku o dodjeli sredstava za podsticaj direktnih investicija i prihvatila Ugovor o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija između Vlade Crne Gore i korisnika sredstava. U Informaciji se navodi da je nadležna Komisija, na osnovu Javnog poziva za učešće u ovoj Programskoj liniji, pristupila vrednovanju jednog investicionog projekta – privrednog društva Calexico d.o.o. iz Podgorice. Komisija je ocijenila da je investicioni projekat zadovoljio sve definisane kriterijume i njegovim vrednovanjem su se stvorili uslovi za početak procedure odobravanja dodjele sredstava za podsticaj investicija. Projektom je predviđeno da će vrijednost materijalnih i nematerijalnih ulaganja iznositi ukupno 306.116,53€, čime će se ostvariti zapošljavanje 24 nova lica.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti za period oktobar 2020 - jun 2021. godine. Za nastavak realizacije projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori, kroz fazu dva, Vlada je dobila zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD). U okviru prve faze projekta (MEEP 1), koja se završila u martu 2018. godine, energetski je unapređeno 25 javnih objekata (9 obrazovnih i 16 zdravstvenih). Implementacija druge faze projekta (MEEP 2) je započela 1. septembra 2018. godine, a planirano je da traje do 31.12.2023. godine. Vrijednost budžeta projekta je 6 miliona eura. U okviru MEEP 2, planirane su sledeće aktivnosti: unapređenje energetskih karakteristika 15 objekata zdravstvenog sistema, uspostavljanje monitoring sistema za praćenje nivoa komfora u zdravstvenim objektima, kroz praćenje potrošnje energenata i vode, kao i  kreiranje održivog sistema finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru, što će omogućiti da se nakon realizacije druge faze projekta, radovi na primjeni mjera energetske efikasnosti u ostalim zdravstvenim objektima, finansiraju iz ušteda ostvarenih u adaptiranim objektima.

Vlada je usvojila Informaciju o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima lokalne samouprave, privrednim društvima i javnim ustanovama čiji je osnivač Glavni grad, Prijestonica ili Opština. U diskusiji je naglašeno da je osnovni cilj izrade Informacije prikupljanje tačnih i pouzdanih podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih u pomenutim organima kako bi dobijeni podaci poslužili za planiranje i sprovođenje aktivnosti koje treba dodatno da doprinesu dosljednom sprovođenju ustavnih i zakonskih garancija. Iz dobijenih podataka može se zaključiti da je učešće manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na lokalnom nivou veće nego u ranijem periodu, ali se još uvijek treba raditi kako bi se sprovelo ono što je predviđeno zakonodavstvom kojim se reguliše ova oblast. S tim u vezi, ocijenjeno je da je važno nastaviti i/ili unaprijediti sprovođenje dugoročnih aktivnosti u cilju školovanja i osposobljavanja određenog broja kadrova iz redova pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, uz finansijsku podršku države.

 Usvojena je Informacija o organizaciji XIV Ljetnje škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“ i prihvaćen Ugovor između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Sjevernoatlantskog saveza (NATO) o finansijskoj podršci za projekat Ljetnje škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“. U Informaciji je navedeno da je ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković” jedna od aktivnosti koja je prepoznata u Programu rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu, a koja doprinosi jačanju kapaciteta diplomatskog kadra. Sredstva za organizaciju ovogodišnje Ljetnje škole obezbijeđena su od stane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji je partner na ovom projektu od 2008. godine, a dodatno interesovanje za podršku ovom projektu je ove godine iskazano od strane NATO Odjeljenja za javnu diplomatiju (NATO PDD) u iznosu od 9.300 Eura.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine, za 2021. godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2020. godinuU cilju unapređenja socijalne zaštite starijih u Crnoj Gori, s integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta njihovog života, Akcionim planom su, pored ostalih, predviđene sljedeće mjere: obaveza da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji najmanje jedna usluga socijane zaštite za starije; unapređenje multisektorske usluge za starije u lokalnim samoupravama; unapređenje socijalne zaštite starijih kroz podsticanje organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica da pružaju usluge; razvijanje volonterizma i sl.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine, za 2021. godinu i usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2020. godinuAkcionim planom za 2021. godinu planirane su brojne mjere: preispitivanje zakonskih odredbi radi unapređenja kvaliteta socijalne i dječje zaštite; unapređenje funkcionisanja centara za socijalni rad i standarda usluga socijalne i dječje zaštite; unapređenje materijalnih davanja i mjera aktivacije za korisnike materijalnog obezbjeđenja. Predviđeno je unapređenje uslova za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge i licence za rad, preispitivanje akreditacije programa obuke i jačanje mehanizama primjene Etičkog kodeksa za zaposlene u ovoj oblasti; obezbjeđivanje kontinuirane obuke, sistema supervizije stručnog rada. Nastaviće se sa razvojem i uspostavljanjem usluga socijalne i dječje zaštite za korisnike na lokalnom nivou; deinstitucionalizacijom, podrškom porodici i unapređenjem nesrodničkog hraniteljstva, te uspostavljanjem inovativnih usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2019-2023, za 2021-2022. godinu. U diskusiji je navedeno da donošenjem ovog Akcionog plana Vlada usklađuje svoje ciljeve i politiku zaštite slobode tržišnog nastupa, interese privrede, građana i korisnika poštanskih usluga, sa EU regulativom i standardima i obezbjeđuje dostupnost univerzalnih poštanskih usluga, kao i razvoj novih, savremenih poštanskih usluga.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori za period 2019 - 2021. godine za 2020. godinu i donijet Akcioni plan za 2021. godinu. Na sjednici je naglašeno da u prethodnoj godini, koja je u najvećoj mjeri protekla u borbi protiv epidemije koronavirusa, većina planiranih aktivnosti nije realizovana, a neke aktivnosti su tek započete, pa nije realno planirati nove aktivnosti za 2021. godinu, već su nerealizovane i djelimično realizovane aktivnosti iz prethodnog Plana prenijete u Akcioni plan za 2021. godinu, za čiju realizaciju su potrebna sredstva u iznosu od 401.000,00€ koja su predviđena Budžetom za ovu godinu.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi pokretanja postupka isključenja ili zabrane skladištenja duvanskih proizvoda iz oblasti Slobodne zone Luke Bar. U Informaciji se ističe da izvještaji međunarodnih partnera u kojima se izražava zabrinutost zbog velikog obima nelegalnog tranzita i nelegalnog stavljanja u promet duvanskih proizvoda na teritoriji Crne Gore, sa posebnim akcentom na aktivnosti u Slobodnoj zoni Luke Bar, ukazuju na postojanje okolnosti koje predstavljaju rizik za bezbjednost države. Imajući u vidu da je jedan od prioriteta Vlade preduzimanje odlučnih mjera da se u potpunosti zaustave ovakve nelegalne aktivnosti, koje osvjedočeno nanose štetu i budžetu i međunarodnoj reputaciji Crne Gore, ocijenjeno je da nadležni organi moraju da preduzmu odgovarajuće mjere u cilju okončanja ilegalnih aktivnosti i Vlada mora da razmotri situaciju u vezi sa primjenom Zakona o slobodnim zonama, kao i rizike koje implementacija ovog akta nosi, naročito u dijelu tranzita i stavljanja u promet duvanskih proizvoda. S tim u vezi, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da, u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija i Ministarstvom unutrašnjih poslova, pripremi i Vladi dostavi analizu o mogućnosti isključenja ili zabrane skladištenja duvanskih proizvoda iz oblasti Slobodne zone Luke Bar.

30. sjednica Vlade Crne Gore (01.07.2021.)


30. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Informacija o potrebi obrazovanja radnih grupa za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 (IPA III) Materijal Zaključci
2.Informacija o napretku u procesu pregovora po klasterskom pristupu Materijal Zaključci
3.Informacija o potrebi odobrenja uplate sredstava društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o dodjeli budžetskih sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije Materijal Zaključci
5.Informacija o formiranju Komisije za praćenje aktivnosti vezanih za operacije sa ugljovodonicima u cilju zaštite životne sredine s Predlogom odluke o obrazovanju Komisije za praćenje aktivnos Materijal Zaključci
6.Predlog godišnjeg programa gazdovanja šumama za 2021. godinu Materijal Zaključci
7.Informacija o potrebi pružanja pomoći proizvođačima mlijeka Materijal Zaključci
8.Informacija o implementaciji Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2020. godinu, Predlog odluke o dodjeli sredstava za podsticaj direktnih investicija Materijal Zaključci
9.Informacija o zaključenju Aneksa br.1 ugovora o rekonstrukciji JPU „Naša radost”, Herceg Novi (klaster IV), koji se realizuje u okviru druge faze „Programa energetske efikasnosti Materijal Zaključci
10.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti za period oktobar 2020 - jun 2021. godine Materijal Zaključci
11.Informacija o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima lokalne samouprave, privrednim društvima i javnim ustanovama čiji je osnivač Glavni grad, P Materijal Zaključci
12.Informacija o organizaciji XIV Ljetnje škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“ s Predlogom ugovora između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gorei Sjevernoatlantskog saveza (NATO) Materijal Zaključci
13.Predlog akcionog plana za 2021. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana Materijal Zaključci
14.Predlog akcionog plana za 2021. godinu za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine s Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Materijal Zaključci
15.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2019-2023, za 2021-2022. godinu Materijal Zaključci
16.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori za period 2019 - 2021. godine za 2020. godinu s Predlogom akcionog plan Materijal Zaključci
17.Izvještaj Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2020. godinu Materijal Zaključci
18.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva pravde za 2020. godinu Materijal Zaključci
19.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2020. godinu Materijal Zaključci
20.Izvještaj o relizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) u 2020. godini Materijal Zaključci
21.Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2020. godini Materijal Zaključci
22.Završni izvještaj o realizaciji mjera predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016–2020, za period 17. 6. 2016 - 31. 12. 2020. Materijal Zaključci
23.Završni izvještaj o sprovođenju Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 Materijal Zaključci
24.Kadrovska pitanja Zaključci
24.1Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativno-pravne poslove, kadrovske i opšte poslove, drugostepeni postupak i nadzor organa državne uprave prosvjet Materijal
24.2Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike u Ministarstvo kapitalnih investicija Materijal
24.3Predlog za razrješenje zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, kancelarija u Podgorici Materijal
24.4Predlog za razrješenje dva člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Materijal
24.5Predlog za razrješenje člana Socijalnog savjeta Crne Gore Materijal
24.6Predlog za imenovanje članice Socijalnog savjeta Crne Gore Materijal
26.7Predlog za razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Materijal
26.8Predlog za opoziv generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Njujorku - Sjedinjene Američke Države Materijal
26.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja Materijal
29.10Predlog za imenovanje zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, kancelarija u Podgorici Materijal
29.11Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
29.12Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
29.13Predlog za imenovanje Savjeta za reformu javne uprave Materijal
29.14Predlog za imenovanje direktorice Javne ustanove Službeni list Crne Gore Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
25.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije “Štitarička rijeka”, Opština Mojkovac Materijal Zaključci
26.Informacija o Predlogu sporazuma o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i preduzeća „Deutscher Service PX (DSPX)“ iz Savezne Republike Njemačke s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
27.Informacija o utvrđivanju iznosa pojedinačnih naknada članovima Savjeta za reviziju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Zlatica B“ u Glavnom gradu Podgorica s predlozima ugovora Materijal Zaključci
28.Predlog platforme za posjetu prof. dr Olivere Injac, ministarke odbrane, Republici Letoniji, 7. jula 2021. godine Materijal Zaključci
29.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić, povodom učešća na sastancima sa predstavnicima Evropske transportne zajedn Materijal Zaključci
30.Predlog platforme za posjetu mr Jakova Milatovića, ministra ekonomskog razvoja, Sloveniji, 8. i 9. 7. 2021. godine Materijal Zaključci
31.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju plovila - jahte "Posejdon" s Predlogom ugovora o kupoprodaji plovila Materijal Zaključci
32.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica (predlagači poslanici Raško Konjević i Draginja Materijal Zaključci
33.Završni izvještaj o realizaciji Nacionalne strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020 i Akcionog plana za 2020. godinu Materijal Zaključci
34.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022, za 2020. godinu Materijal Zaključci
35.Završni izvještaj Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period 2013 - 2020. godine Materijal Zaključci
36.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori za 2020. godinu Materijal Zaključci
37.Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori za 2020. godinu Materijal Zaključci
38.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva održivog razvoja i turizma za period januar - decembar 2020. godine i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za Materijal Zaključci
39.Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2020. godini Materijal Zaključci
40.Izvještaj o poslovanju društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica za 2020. godinu Materijal Zaključci
41.Pitanja i predlozi
41.1Informacija o potrebi pokretanja postupka isključenja ili zabrane skladištenja duvanskih proizvoda iz oblasti Slobodne zone Luke Bar Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?