31. sjednica Vlade Crne Gore - 08.07.2021. godine

Objavljeno: 08.07.2021. 17:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 31. sjednici održanoj 08. jula 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu - Agrobudžet. Stupanjem na snagu ove uredbe stvara se pravna mogućnost za objavljivanje Javnih poziva na osnovu kojih će se u 2021. godini omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da ostvare pravo na podršku od 44.824.447,94 eura, od čega 27.162.447,94 eura iz nacionalnih sredstava, 9.321.000,00 eura iz donacija i 8.341.000,00 eura iz kreditnih sredstava. U raspravi je naglašeno da su novim Agrobudžetom sva direktna plaćanja za stočarski sektor i za biljnu proizvodnju povećana od 5 do 10 odsto, što predstavlja ukupno povećanje od 2 miliona eura za direktna plaćanja u poljoprivredi.

U skladu sa Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2021. godinu. Zakonom o budžetu za ovu godinu za obeštećenje je planirano 2,5 miliona eura, pa je, u skladu sa tim, Uredbom utvrđena dinamika i način isplate godišnje rate bivšim vlasnicima u novčanim sredstvima za 2021. godinu, utvrđenim konačnim rješenjima komisija koja su dostavljena Fondu do 31. decembra prošle godine. Isplata obeštećenja obračunava se prema vrijednosti koja odgovara tri odsto od preostalog neisplaćenog iznosa obeštećenja.

Vlada je usvojila Dvadeset deveti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar – mart 2021. Izvještaj obuhvata najvažnije događaje iz procesa pristupanja Crne Gore, koji se odnose na politički dijalog Crne Gore i Evropske unije, pregovore o pristupanju Crne Gore EU, informisanje javnosti o procesu pristupanja Uniji, aktivnosti Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i Instrument za pretpristupnu podršku – IPA. Izvještaj će biti proslijeđen članovima Odbora za evropske integracije, s ciljem redovnog i sveobuhvatnog informisanja o procesu pregovora i razmjene mišljenja o aktuelnim temama i izazovima pregovaračkog procesa.

Usvojen je i Drugi prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2021. Crna Gora u skladu sa ustaljenom praksom dva puta godišnje informiše Evropsku komisiju o aktivnostima koje realizuje u okviru pretpristupnog procesa. Ovim dokumentom Evropska komisija se informiše o stanju u oblasti političkih i ekonomskih kriterijuma, odnosno o napretku u dijelu preuzimanja obaveza iz članstva za 33 pregovaračka poglavlja, za period 1. januar – 15. jun 2021. Prilog predstavlja značajnu polaznu osnovu EK prilikom izrade njenog godišnjeg Izvještaja za Crnu Goru u kojem se konstatuju ostvareni rezultati i daju preporuke za dalji rad.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namjene. Odlukom se Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namjene usklađuje sa propisima EU koji se odnose na uspostavljanje režima za kontrolu izvoza, prenosa, brokeringa i tranzita robe dvostruke namjene u EU. Takođe, implementacijom ovog dokumenta ispunjavaju se preuzete obaveze koje proističu iz članstva Crne Gore u UN, kao i brojnih međunarodnih rezolucija, preporuka i drugih dokumenata na planu sprečavanja proliferacije oružja za masovno uništenje i borbe protiv terorizma.

Donijeta je Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje podajom drveta u dubećem stanju (redovne sječe u 2021. godini). U diskusiji je naglašeno da je u toku tekuće kalendarske godine došlo do značajnog povećanja tražnje rezane građe četinara pa time i drastičnog uvećanja cijena tih proizvoda od oko 80% u odnosu na prethodnu godinu, pa su početne cijene uvećane u skladu sa projekcijom rasta cijena proizvoda od drveta, pogotovo rezane građe kao dominantnog proizvoda domaće drvne industrije. Projekcija prihoda koji se mogu realizovati sprovođenjem Odluke iznosi 6.769.228,00 eura, što daje 78% veći planirani prihod u odnosu na prošlu godinu, dakle korespondira sa uvećanjem cijena proizvoda od drveta u toku ove godine. Davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju sprovešće se u postupku javnog nadmetanja putem Javnog poziva (tenderskom prodajom).

Vlada je donijela i Odluku o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem u stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Nikšić i Kolašin (sanitarna sječa u 2021. godini).

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018–2020, za 2020. godinu sa osvrtom na implementaciju cjelokupnog dokumenta. Strategijom reforme javne uprave 2016-2020 i Planom optimizacije javne uprave 2018-2020 predviđeno je smanjenje broja zaposlenih na centralnom nivou za 5 odsto, a na lokalnom za 10 odsto do kraja 2020. godine u odnosu na početnu vrijednost definisanu u decembru 2017. godine. U Izvještaju je konstatovano da ovaj cilj nije ispunjen, a umjesto planiranog smanjenja došlo je do povećanja broja zaposlenih za 8 odsto. Podaci pokazuju da je na centralnom nivou tokom sprovođenja Plana došlo do povećanja broja zaposlenih za 3.134, a na lokalnom za 1.061, što ukupno čini povećanje od 4.195 zaposlenih na nivou javne uprave u periodu od jula 2018. do decembra 2020. godine. U diskusiji je ocijenjeno da glomazna i nefunkcionalna administracija predstavlja veliko opterećenje za državni i lokalne budžete, a efikasnost rada nije na zadovoljavajućem nivou. U fokusu rada ove Vlade je, kako je naglašeno, temeljno i sistemsko uređenje svih pitanja od značaja za funkcionisanje izvršne vlasti i nosilaca najviših funkcija kako bi se spriječila potencijalna zloupotreba, sankcionisalo nezakonito postupanje, a time zaštitio javni interes i osiguralo povećanje povjerenja javnosti u rad Vlade. Jedna od prvih mjera koju će Vlada preduzeti ka poboljšanju ovakvog stanja u javnoj upravi jeste donošenje Zakona o Vladi, koje je planirano do kraja tekuće godine. Svrha donošenja ovog zakona je stvaranje odgovarajuceg pravnog sistema koji omogućava djelotvorniju institucionalnu koordinaciju, efikasniju javnu potrošnju i povećanu odgovornost rada javne uprave.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021za 2021. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2019. i 2020. godinu. Akcioni plan za tekuću godinu predstavlja nastavak aktivnosti na implementaciji mjera koje doprinose implementaciji Strategije i ima za cilj da smanji stepen diskriminacije lica sa invaliditetom u različitim oblastima života, da sprovede veliki broj edukacija za različite ciljne grupe o poštovanju ljudskih prava lica sa invaliditetom i zabrani diskriminacije, kao i da podigne novo svijesti o poštovanju ljudskih prava i mehanizmima zaštite lica sa invaliditetom, uvažavajući princip jednakosti i nediskriminacije.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019–2024, za 2021. godinu i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019–2024. za 2020. godinu. Na sjednici je naglašeno da će realizacija planiranih aktivnosti doprinijeti, između ostalog, jačanju mustidisciplinarnog pristupa borbi protiv trgovine ljudima, u otkrivanju i procesuiranju ovih krivičnih djela, kao i u dijelu zaštite žrtava i sprovođenju usaglašenih politika borbe protiv ovog fenomena. Takođe, olakšaće se prepoznavanje potencijalnih žrtava i žrtava trgovine ljudima jačanjem stručnih kapaciteta predstavnika organa za sprovođenje zakona, kao i obezbjeđivanje veće informisanosti cjelokupne javnosti, posebno osjetljivih kategorija stanovništva i jačanje njihove sposobnosti da se odupru potencijalnim izazovima. Projektovana sredstva za realizaciju aktivnosti iznose 185.600,00 eura, od čega je planirano izdvajanje od 79.100,00 eura iz Budžeta Crne Gore, dok su sredstva u iznosu od 106.500,00 eura predviđena iz donacija.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta - Realizacija i dodjela ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina. Koncesiona naknada za eksploataciju mineralnih sirovina je naknada koja se sastoji iz stalnog (nepromjenjivog) i promjenjivog dijela naknade. Stalni dio koncesione naknade za 2021. godinu iznosi 3,066,682.59 eur, dok je promjenjivi dio koncesione naknade za 2020. godinu 683,187.01 eur. Ukupna koncesiona naknada za posljednje tri godine, po godinama iznosi: za 2018. godinu 3.166.140,08 eur, za 2019. godinu 3.598.567,32 eur i za 2020. godinu 3.335.582,09 eur. U godini pandemije COVID-19, kada su mnoge djelatnosti bile ugrožene, rudarstvo i geološka istraživanja ne bilježe obustavu proizvodnje, osim u pojedinačnim slučajevima koji su prouzrokovani drugim faktorima poslovanja. Naprotiv, zabilježen je porast proizvodnje u odnosu na prethodnu uporednu godinu (2019) mahom svih mineralnih sirovina. Ipak, manji iznos koncesione naknade za 2020. u odnosu na 2019. godinu za oko 7% posljedica je pada cijena metaličnih mineralnih sirovina, odnosno boksita za oko 10% i olovo-cinkove rude za oko 15%.

Usvojena je Informacija o organizaciji ljetnjeg muzičkog festivala Sea Dance u Budvi (plaža Buljarica, 26. - 29. avgust 2021.godine). U diskusiji je naglašeno da održavanje ovogodišnjeg izdanja Sea Dance-a može značajno doprinijeti aktivnostima u domenu oporavka turističke privrede i prometa od turizma, nakon krize izazvane pandemijom COVID-19, kao i brendiranju Crne Gore kao destinacije za mlade, koji će po svim procjenama prvi krenuti na putovanja u trenutku kada se pandemija smiruje. Ministarstvo ekonomskog razvoja procijenilo je da će, održavanjem ovog Festivala, ukupan doprinos ekonomiji biti oko 3,15 miliona eura.

Vlada je usvojila Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje DOO „Puteva“ Podgorica kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica u iznosu od 2.050.000,00 eura, za potrebe kupovine postrojenja za proizvodnju asfaltne baze. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost da Glavni grad Podgorica izda mjenicu kao sredstvo obezbjeđenja za kreditno zaduženje DOO „Putevi“ kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, za obaveze u visini od 80% neotplaćenog iznosa zajma, odnosno najviše do iznosa od 1.640.000,00 eura.

31. sjednica Vlade Crne Gore (08.07.2021.)


31. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Zaključci
2.Predlog uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu – Agrobudžet Materijal Predlog uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu – Agrobudžet - zaključak
3.Predlog uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2021. godinu Materijal Zaključci
4.Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja objekata za reprezentativne potrebe u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
5.Dvadeset deveti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar – mart 2021 Materijal Zaključci
6.II prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2021 Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava Zaključci
8.Predlog odluke o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namjene* Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak za otuđenje nepokretnosti Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (redovne sječe u 2021. godini) Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Nikšić i Kolašin (sanitarna sječa u 2021. godini) Zaključci
12.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje revidovane Strategije razvoja šumarstva (2019-2020) za 2020. godinu Materijal Zaključci
13.Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. za 2020. godinu sa osvrtom na implementaciju cjelokupnog dokumenta Materijal Zaključci
14.Analiza stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 2020. godinu Materijal Zaključci
15.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017–2021 za 2021. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2019. i 2020. godinu Materijal Zaključci
16.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019–2024, za 2021. godinu i Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019–2024. za 2020. godinu Materijal Zaključci
17.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata obnovljivih izvora energije Materijal Zaključci
18.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta - Realizacija i dodjela ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina Materijal Zaključci
19.Informacija o sprovođenju aktivnosti na realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 1182/4 donijetog na sjednici od 26. jula 2012. godine u vezi sprovođenja postupka prodaje nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele 1571, površine 346 m2 kojom upravlja JU Dječji dom „Mladost“ Bijela Materijal Zaključci
20.Informacija o organizaciji ljetnjeg muzičkog festivala Sea Dance u Budvi (plaža Buljarica, 26 - 29. avgust 2021. godine) Materijal Zaključci
21.Informacija o potrebi ustupanja opreme na trajno korišćenje JU Narodni muzej Crne Gore Materijal Zaključci
22.Informacija o obezbjeđivanju prostora za privremeni smještaj Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u objektu JU Muzički centar Crne Gore i JU Crnogorska kinoteka Materijal Zaključci
23.Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje DOO „Putevi“ Podgorica, kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica u iznosu od 2.050.000,00 eura, za potrebe kupovine postrojenja za proizvodnju asfaltne baze i davanje saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za izdavanje mjenice kao sredstva obezbjeđenja na iznos od 80% neotplaćenog iznosa zajma DOO „Putevi“ kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica Materijal Zaključci
24.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave prihoda i carina Materijal Zaključci
25.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za vode Materijal Zaključci
26.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ugljovodonike Materijal Zaključci
27.Kadrovska pitanja Zaključci
27.1Predlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Materijal
27.2Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu zdravlja Materijal
27.3Predlog za razrješenje Upravnog odbora Agencije za ljekove i medicinska sredstva i imenovanje Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva Materijal
27.4Predlog za razrješenje i imenovanje zamjenika predsjednika i člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Materijal
27.5Predlog za imenovanje dvije članice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
28.Informacija o Paketu podrške za informaciono-komunikacione usluge nacionalnom vojnom predstavniku Crne Gore u SHAPE za 2021. godinu – Amandman 1 s Predlogom paketa podrške (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Informacija o Prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „D“ sa depadansom „E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Informacija o Drugom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Kraljičina plaža“, Miločer, Budva, po mješovitom modelu poslovanja (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Informacija o Trećem izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta izgradnje kondo hotela „Kolašin Resort and Spa“ u Kolašinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
32.Informacija o Drugom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta izgradnje hotela „Durmitor Hotel and Villas“ Žabljak, po mješovitom modelu poslovanja (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Izvještaj o radu Savjeta za reviziju za period januar 2020. - jun 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Predlog za ustupanje na korišćenje bez naknade, poslovnog prostora označenog kao zgrada broj 1, PD 2, u površini od 1364 m², upisanog u u list nepokretnosti broj 747, KO Podgorica I, u svojini Države Crne Gore, na period od 2 godine, uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-5250, od 27. novembra 2020. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2110/2, od 22. aprila 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog platforme za radnu posjetu dr Dritana Abazovića, potpredsjednika Vlade Crne Gore, Bosni i Hercegovini, od 8. do 11. jula 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova, na četrnaestom Dubrovnik forumu pod nazivom „(Post) pandemijska geopolitika: Zajedno u podijeljenom svijetu“, u Dubrovniku, Republika Hrvatska, 9. i 10. jula 2021. (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog platforme za zvaničnu posjetu potpredsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića Republici Kazahstan, 13. i 14. jula 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
40.Predlog odluke o uvođenju izletničke takse na teritoriji opštine Herceg Novi za turistički lokalitet Stari grad (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ Herceg Novi (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Baru (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Plavu (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Ulcinju (bez rasprave) Materijal Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Ulcinju (bez rasprave) - zaključci
46.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
48.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
50.Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za produženje ugovora o zakupu nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
NAPOMENA:Materijal za tačke 1, 7, i 11. biće objavljene nakon tehničke redakcije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?