34. sjednica Vlade Crne Gore - 30.07.2021. godine

Objavljeno: 30.07.2021. 18:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 34. sjednici održanoj 30. jula 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakonika o krivičnom postupku. Predložena izmjena odredbi predviđa da sve mjere tajnog nadzora moraju, shodno odluci Ustavnog suda, biti određene od strane suda. U diskusiji je naglašeno da je cilj donošenja izmjena omogućavanje efikasne borbe protiv teških oblika kriminala, posebno organizovanog kriminala i korupcije koja nije moguća bez postojanja sveobuhvatne liste specijalnih istražnih metoda, u koje spadaju mjere tajnog nadzora.

Utvrđen je Predlog zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa s Izvještajem o javnoj raspravi, kojim su propisana ovlašćenja Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, kao institucije koja vrši nadzor u ovoj oblasti. Predloženim izmjenama se, u prvom redu, uspostavlja djelotvoran sistem nadzora nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, kako bi se spriječile, otkrile i sankcionisale zloupotrebe na tržištu. Povećava se transparentnost, a time i povjerenje u tržište, povećava se broj učesnika na tržištu i uspostavlja se pouzdan cjenovni signal za veleprodajne energetske proizvode. Izmjenama se obezbjeđuje i dodatna zaštita kupaca kroz adekvatan regulatorni nadzor nad ponašanjem učesnika na veleprodajnom tržištu.

U cilju usklađivanja nacionalnog poreskog zakonodavstva sa direktivama Evropske unije, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. U raspravi je naglašeno da će predloženim izmjenama unaprijediti postojeća zakonska rješenja u pogledu definicije povezanih lica, metoda koje su potrebne za utvrđivanje “cijene van dohvata ruke”, vođenje i dostavljanje potrebne dokumentacije o transfernim cijenama, kako bi se opravdale navedene transakcije. Takođe, ukida se pravo koje je imao poreski obveznik na umanjenje poreske obaveze za 6% od obračunatog i uplaćenog poreza na dobit, ukoliko je u predviđenom roku uplatio porez na dobit pravnih lica, pa se očekuje da će ukidanjem ove olakšice, doći do povećanja budžetskih prihoda po ovom osnovu, u narednoj godini od godine kada bude počela primjena zakona.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Osnovni razlog donošenja predloženih izmjena je obaveza usklađivanja ovog Zakona sa Zakonom o državnoj upravi, kojim je izmijenjen status Agencije za nadzor osiguranja koja je uvedena u sistem državne uprave. Razlog za izmjenu je takođe i praksa nadzora nad djelatnošću osiguranja, koja ukazuje na neophodnost kontinuiranog unapređenja regulatornih standarda, kako bi se postupno postigao stepen zaštite interesa osiguranika, korisnika osiguranja i trećih lica adekvatan međunarodnom odnosno evropskom nivou.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, radi usaglašavanja sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Izmjenom je predviđeno dodavanje životnog partnera kao člana porodice u članu kojim je propisano ko čini porodicu.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program). Izmjenama Uredbe po prvi put se uvodi mogućnost plaćanja unaprijed (avansnog finansiranja) prema korisnicima do 50% odobrenog iznosa podrške, što će doprinijeti boljem trošenju bespovratnih sredstava koji su namijenjeni Crnoj Gori.

Donijet je Djelimični kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu. Kako je akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji polazna osnova za izradu Kadrovskog plana i kako svi organi državne uprave još uvijek nijesu uskladili akta sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, a do 20. maja 2021. godine nije usvojen Zakon o budžetu Crne Gore za 2021. godinu, nijesu bili stvoreni uslovi za pripremu i donošenje Kadrovskog plana za 2021. godinu, pristupilo se donošenju djelimičnog Plana. Ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta u Djelimičnom Kadrovskom planu za 2021. godinu je 2106 izvršilaca, ukupan broj zaposlenih izvršilaca je 1320, dok se u toku 2021. godine planira zapošljavanje 139 državnih službenika.

Usvojena je i Analiza potreba za obukom državnih službenika i namještenika.

Vlada je usvojila Informaciju o ključnim rizicima u sprovođenju IPARD II programa. Evropska unija je za period 2014-2020. godine iz Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) izdvojila sredstva od oko 39 miliona eura za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja koja su dostupna Crnoj Gori kroz IPARD II program, od čega je do sada uplaćeno cca. 12 miliona eura EU podrške, što predstavlja cca. 31% ukupnog dostupnog EU doprinosa na nivou IPARD II programa. Cilj Informacije je da se blagovremeno ukaže na ključne rizike i izazove u implementaciji IPARD II programa, sa onih aspekata koji zahtijevaju hitnost u djelovanju. U tom pravcu, donijeto je više konkretnih zaključaka čijom realizacijom će se, u operativnom smislu, unaprijediti dinamika povlačenja raspoloživih sredstava.

U okviru prilagođavanja kadrovskim promjenama do kojih je došlo nakon formiranja novog sastava Vlade, kao i uslovima Nove metodologije proširenja, Vlada je donijela odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblasti pravne tekovine Evropske unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja: 2 - Sloboda kretanja radnika, 6 - Privredno pravo, 8 – Konkurencija, 14 - Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, 21 - Trans-evropske mreže, 27 - Životna sredina i 30 - Vanjski odnosi.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova. Odlukom se obezbjeđuje dostupnost novih i efikasnijih ljekova, uz usklađivanje cijena sa maksimalno utvrđenim cijenama, koje vrši Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. Cilj donošenja Odluke je adekvatniji i savremeniji farmakoterapijski tretman pacijenata, uz punu dostupnost Esencijalnih ljekova, kao i evidentno potrebnih i korisnih ljekova osiguranim licima, u odobrenoj indikaciji, u skladu sa doktrinarnim pristupima u korišćenju ljekova. Lista ljekova je usklađena sa Esencijalnom listom ljekova Svjetske zdravstvene organizacije. Jedan od ciljeva donošenja ove odluke je i racionalizacija trošenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, uz povećanu dostupnost ljekova koja je omogućena uvođenjem posebnih Ugovora o regulisanju cijena novih ljekova, kojima su obezbijeđene, za većinu ljekova, niže cijene u odnosu na propisane maksimalne cijene, a što je i uskladjeno sa utvrdjenim maksimalnim cijenama od strane Instituta za ljekove i medicinska sredstva.

Donijeta je Odluka o izmjenama odluke o osnivanju nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesrećaIzmjenama i dopunama se ispunjavaju preporuke ICAO Koordonacione misije validacije za Crnu Goru iz januara 2019. godine i kontrole IMO iz novembra 2019. godine. Odlukom se imenuju glavni istražilac i pojedinačno istražioci za vazdušni, željeznički i pomorski saobraćaj, što do sada nije bio slučaj.

Vlada je donijela Odluku o izradi Urbanističkog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi i Odluku o određivanju rukovodioca izrade i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Urbanističkog projekta.

Donijeta je i Odluka o stavljanju pod preventivnu zaštitu lokaliteta „Sopot “i „Dražin vrt”. Ovim Aktom uspostavlja se aktivna zaštita lokaliteta ukupne površine 34749,89 m² na kojima su zastupljene koraligene zajednice Savalia savaglia i zaustaviti njihova devastacija.  Prema rezultatima projekta GEF Adriatik, lokaliteti „Sopot“ i „Dražin vrt“ na kojima su kolonije vrste Savalia savaglia (zlatni koral) konstatovane u najvećoj brojnosti, predstavljaju reprezentativna staništa vrste na području Mediterana, koja se zbog svoje jedinstvenosti, rijetkosti i ugroženosti svrstavaju u posebne rezervate prirode. Upravljanjem zaštićenim lokalitetima će se u skladu sa smjernicama ovog Akta obezbijediti zaustavljanje procesa degradacije kolonija navedene vrste i postepeno, u skladu sa propisanim mjerama, obezbijediće se unaprjeđenje statusa navedenih zajednica.

U sklopu sprovođenja Zakona o zaštiti morske sredine Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za zaštitu morske sredine. Formiranjem ovog tijela će se postići usklađenost rada svih relevantnih subjekata što će omogućiti efikasnu razmjenu informacija, blagovremeno djelovanje i donošenje odluka u znatno kraćem vremenskom okviru.

Vlada je utvrdila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2021. godinu.  Za realizaciju Programa u tekućoj godini Budžetom su predviđena sredstva u iznosu od 20.918.375,75 eura

Usvojena je Informacija o Planu davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu, sa Izvještajem sa javne rasprave. Planom se, pored ostalog,  stvara osnova za ekonomski razvoj lokalnih zajednica i Crne Gore u cjelini, kroz razvoj i održivu eksploataciju ekonomski isplativih ležišta mineralnih sirovina. Davanjem koncesija obezbjeđuje se odgovarajući javni interes, unapređenje rudarske djelatnosti, veća zaposlenost, kao i racionalno, ekonomično, pravilno i efikasno korišćenja prirodnih resursa, uz očuvanje životne sredine.

Vlada je donijela Nacionalnu strategiju rodne ravnopravnosti 2021–2025. godine s Akcionim planom za 2021–2022. godinu i Završni izvještaj o sprovođenju plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2017–2021. godineEvaluacija dosadašnjih strategija, kao i detaljna analiza stanja u pojedinim oblastima, pokazali su da je stepen rodne ravnopravnosti još uvijek na nezadovoljavajućem nivou. Praksa pokazuje da, i pored postojanja zakonskih normi, institucije sistema još uvijek nisu u stanju da pruže efikasnu i efektivnu zaštitu od diskriminacije ženama i osobama drugačijih polnih i rodnih identiteta, a naročito onima, koji pripadaju osjetljivim društvenim grupama. Kroz višemjesečna intenzivna savjetovanja sa različitim društvenim akterima i zainteresovanim stranama odvijao se proces zajedničkog prepoznavanja uzroka i posljedica neravnopravnosti i usaglašavanja strateškog odgovora. Kao centralni problem u ovoj oblasti prepoznat je nizak nivo rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, pa je u skladu sa tim, definisan i glavni strateški cilj - podići nivo rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori do 2025. godine.

Donijela je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2019–2023, za 2021. godinu i usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prošlu godinu.

Vlada je usvojila Informaciju o radu Interresornog radnog tijela za pripremu uslova za izgradnju Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) na teritoriji Crne Gore. U Informaciji se navodi da se radi o najozbiljnijem regionalnom razvojnom projektu, pokrenutom 2017. godine, koji ima potencijal da značajno poveća konkurentnost regiona putem razvoja komplementarnih tehnologija. Ovaj panevropski naučno-tehnološki i medicinski projekat usmjeren je na jedan od najvećih društvenih, zdravstvenih izazova – borbu protiv kancera – te samim tim ima snažnu evropsku relevantnost i perspektivu. Naredni ključni korak u njegovoj realizaciji predstavlja izbor lokacije za izgradnju budućeg SEEIIST instituta, koja bi trebalo da bude poznata do kraja 2021. godine. Imajući u vidu da Crna Gora posjeduje kapacitete da obezbijedi lokaciju za izgradnju Instituta, ali i činjenicu da je jedina od zemalja koja je u proteklom periodu značajno podržala realizaciju projekta SEEIIST u finansijskom pogledu i bila pokretač ključnih inicijativa, Vlada je ocijenila je da postoji snažno nastojanje da Crna Gora kandiduje lokaciju za izgradnju budućeg Instituta.

Usvojena je Informacija o upućivanju humanitarne pomoći Saveznoj Republici Njemačkoj, Kraljevini Holandiji i Kraljevini Belgiji.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve za nesmetano funkcionisanje Opštine Tuzi. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da za ovu namjenu obezbijedi iznos od 500.000,00 eura.

Usvojen je Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu, vrijedan 3.000.000,00 eura.

Vlada je donijela i Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2021. godinu. Cilj Programa je da se  kroz razvoj manifestacionog turizma poboljša diverzifikacija turističke ponude i bolje brendiranje i promocija Crne Gore kao turističke destinacije destinacije, a ukupna opredijeljena sredstva za njegovu realizaciju iznose 80.000,00 eura.

Usvojena je Informacija o sprovedenoj analizi maloprodajnih trgovačkih marži na proizvode koji predstavljaju osnovne životne namirnice u Crnoj Gori. Analizom je utvrđeno da je evidentan trend rasta cijena osnovnih potrošačkih proizvoda na tržištu, što je jednim dijelom uslovljeno rastom cijena goriva na svjetskom tržištu. Međutim rast cijena osnovnih prehrambenih proizvoda kao što su hljeb, šećer, jestivo ulje, mlijeko i jaja, nije posljedica samo rasta cijena goriva. Na osnovu anaalize je vidljivo da su prosječne maloprodajne marže visoke, sa velikom razlikom u primijenjenim maržama kod različitih trgovaca, koje nijesu proizvod sadašnjeg kriznog momenta na svjetskom tržištu hrane, koliko su naslijeđene kao takve iz ranijeg perioda. Trgovcima je poručeno da marže treba prilagoditi datom trenutku, kako bi se izbjegao eventualni inflatorni udar izazvan nekontrolisanim i neprirodnim rastom cijena, što nije ni u čijem interesu. U tom smislu, donijeti su zaključci kojima se preporučuje trgovcima u maloprodaji da obračunatu trgovačku maržu koja čini sastavni dio maloprodajne cijene ne određuju u iznosu većem od 15%  za suncokretovo ulje, bijeli šećer i mlijeko, odnosno ne većem od 18% za kokošija jaja.

Imajući u vidu značaj vakcinacije kao najefikasnijeg načina u borbi protiv COVID-19, Vlada je usvojila Informaciju o dodjeli turističkih vaučera u iznosu od 50 eura svim građanima starijim od 50 godina, vakcinisanim prvom dozom vakcine tokom jula 2021. godine. Svi korisnici vaučera će tokom avgusta biti informisani putem sms poruke o mjestu i vremenskom periodu u kojem mogu iskoristiti vaučer, kao i o detaljima koji se odnose na rezervaciju hotela. Smještaj korisnicima vaučera nude hoteli HTP „Ulcinjska rivijera“ a.d. i HG „Budvanska rivijera“ a.d., kao i Institut „Dr Simo Milošević“, a usluga se sastoji od dva noćenja na bazi polupansiona, dok će o periodu korišćenja biti naknadno obaviješteni. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je zaduženo da iz sredstava Tekuće budžetske rezerve za ovu svrhu obezbjedi 675.000,00 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi izgradnje kuće poljoprivrede u opštini Berane i dala saglasnost za izgradnju tog objekta na parceli 2386/1 površine 1376 m² koja je evidentirana u listu nepokretnosti 2029, KO Berane.

Na sjednici je, pored ostalog, utvrđen i Predlog urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju objekata za prihvat stranaca, na lokaciji koju čini katastarska parcela 3505 KO Hoti, uz magistralni put M-4 dionica Tuzi – Božaj. Budući da su postojeći smještajni kapaciteti za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu nedovoljni,  Ministarstvo unutrašnjih poslova apliciralo je za sredstva IPA 2018 Projektom „Rekonstrukcija karaule Božaj - Integrisano upravljanje migracionim tokovima“. Ocijenjeno je da ovaj projekat predstavlja jedan od instrumenata za odgovor na buduće migracione izazove, te da će doprinijeti zaštiti osnovnih prava migranata i bezbjednom, održivom i dostojanstvenom prijemu korisnika.

34. sjednica Vlade Crne Gore (30.07.2021.)


34. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o izmjenama Zakonika o krivičnom postupku Materijal Zaključci
2.Predlog zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa s Izvještajem o javnoj raspravi Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju Materijal Zaključci
5.Predlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) Materijal Zaključci
6.Predlog djelimičnog kadrovskog plana organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
7.Analiza potreba za obukom državnih i lokalnih službenika i namještenika Materijal Zaključci
8.Informacija o ključnim rizicima u sprovođenju IPARD II programa Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 6 - Privredno pravo Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 - Saobraćajna politika Materijal Zaključci
13.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 15 – Energetika Materijal Zaključci
14.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje Materijal Zaključci
15.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika Materijal Zaključci
16.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 - Trans-evropske mreže Materijal Zaključci
17.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 - Životna sredina Materijal Zaključci
18.Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 30 - Vanjski odnosi Materijal Zaključci
19.Predlog odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne Liste ljekova Materijal Zaključci
20.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ Podgorica Materijal Zaključci
21.Predlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća Materijal Zaključci
22.Predlog odluke o izradi Urbanističkog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade urbanističkog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu urbanističkog projekta Materijal Zaključci
23.Predlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica, Predlog odluke o raspodjeli dobiti DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica i Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica Materijal Zaključci
24.Predlog odluke o stavljanju pod preventivnu zaštitu lokaliteta „Sopot“ i „Dražin vrt“ Materijal Zaključci
25.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za zaštitu morske sredine Materijal Zaključci
26.Predlog odluke o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za period 1.7. – 31.12. 2021. godine Materijal Zaključci
27.Predlog programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2021. godinu Materijal Zaključci
28.Predlog statuta akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Crne Gore“ Materijal Zaključci
29.Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
30.Predlog nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine sa Predlogom akcionog plana 2021-2022. godine i Završni izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR) 2017-2021 Materijal Zaključci
31.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023, za 2021. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2020. godinu Materijal Zaključci
32.Informacija o radu Interresornog radnog tijela za pripremu uslova za izgradnju Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) na teritoriji Crne Gore Materijal Zaključci
33.Informacija o upućivanju humanitarne pomoći Saveznoj Republici Njemačkoj, Kraljevini Holandiji i Kraljevini Belgiji Materijal Zaključci
34.Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za nesmetano funkcionisanje Opštine Tuzi Materijal Zaključci
35.Informacija o davanju saglasnosti za promjenu vlasničke strukture u društvu „Hydro Lještanica“ doo vezano za realizaciju Ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Lještanica Materijal Zaključci
36.Informacija o pripremi i izradi prostorno planske dokumentacije Materijal Zaključci
37.Predlog programa za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu Materijal Zaključci
38.Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2021. godinu Materijal Zaključci
39.Informacija o sprovedenoj analizi trgovačkih marži na proizvode koji predstavljaju osnovne životne namirnice u Crnoj Gori Materijal Zaključci
40.Informacija o dodjeli turističkih vaučera u iznosu od 50 eura svim građanima starijim od 50 godina vakcinisanim prvom dozom vakcine tokom jula 2021. godine Materijal Zaključci
41.Informacija o potrebi regulisanja saobraćaja na putevima na kojima se izvode radovi tokom ljetnje turističke sezone 2021. godine Materijal Zaključci
42.Informacija o aktivnostima koje su preduzete na definisanju novog bilateralnog investicionog sporazuma u skladu sa EU standardima i najboljom međunarodnom praksom, sa nacrtom novog modela BIT-a Materijal Zaključci
43.Informacija o potrebi izgradnje kuće poljoprivrede u opštini Berane Materijal Zaključci
44.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekata za prihvat stranaca, na lokaciji koju čini katastarska parcela 3505 KO Hoti, uz magistralni put M-4 dionica Tuzi - Božaj Materijal Zaključci
45.Završni izvještaj o sprovođenju Strategije razvoja informacionog društva 2016–2020. godine Materijal Zaključci
46.Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Službeni list Crne Gore u 2020. godini i Godišnji obračun Javne ustanove Službeni list Crne Gore za 2020. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2020. godinu Materijal Zaključci
47.Zahtjev za davanje saglasnosti za zapošljavanje pripravnika u Upravi policije Materijal Zaključci
48.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave javnih radova Materijal Zaključci
49.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama Tu br. 201/2021 od 29 .marta 2021. godine Materijal Zaključci
50.Kadrovska pitanja Zaključci
50.1Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave javnih radova Materijal
50.2Predlog za imenovanje predsjednice i potpredsjednice Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno-tehnološki park Crne Gore“ Materijal
50.3Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore Materijal
50.4Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za ugljovodonike Materijal
50.5Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti direktorice Uprave za kadrove Materijal
50.6Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora ranije Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Materijal
50.7Predlog za razrješenje generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
50.8Predlog za izbor člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević“ AD Igalo Materijal
50.9Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević“ AD Igalo Materijal
50.10Predlog za razrješenje državne sekretarke u Ministarstvu odbrane Materijal
50.11Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. direktorice Zavoda za metrologiju Materijal
50.12Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti direktorice Zavoda za metrologiju Materijal
50.13Predlog za razrješenje člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore Materijal
50.14Predlog za imenovanje člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore Materijal
50.15Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na 2. vanrednoj Skupštini akcionara "Sveti Stefan Hoteli" AD Materijal
50.16Predlog za razrješenje Savjeta Agencije za investicije Crne Gore Materijal
50.17Predlog za imenovanje Savjeta Agencije za investicije Crne Gore Materijal
50.18Predlog za razrješenje članova Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo Materijal
50.19Predlog za imenovanje članova Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo Materijal
50.20Predlog za razrješenje zamjenice glavnog pregovarača – Nacionalne IPA koordinatorke Materijal
50.21Predlog za imenovanje zamjenika glavnog pregovarača - Nacionalnog IPA koordinatora Materijal
50.22Predlog za imenovanje savjetnice zamjenika glavnog pregovarača - Nacionalnog IPA koordinatora Materijal
50.23Predlog za imenovanje izvršnog direktora Fonda za zaštitu životne sredine Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
51.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost (bez rasprave) Materijal Zaključci
52.Predlog odluke o visini naknade sekretarima Savjeta za prava djeteta (bez rasprave) Materijal Zaključci
53.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (bez rasprave) Materijal Zaključci
54.Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju u Opštini Bar (bez rasprave) Materijal Zaključci
55.Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Herceg Novi radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje saobraćajnice u skladu sa planskim dokumentom Urbanističkim projektom „Žager“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
56.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta izgradnje energetskog objekta DTS 10/0,4 KV 1 X 630 KVA „Zabjelo 6“ sa uklapanjem u VN mrežu - KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica (bez rasprave) Materijal Zaključci
57.Predlog izmjena i dopuna Mjera podrške privredi i građanima za II kvartal 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
58.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Mađarske o uzajamnoj zaštiti i promociji investicija (bez rasprave) Materijal Zaključci
59.Informacija o obezbjeđivanju potrebnih sredstava za sprovođenje Odluke Ustavnog suda U- III br.1333/19 od 28.1.2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
60.Informacija o obezbjeđivanju potrebnih sredstava za sprovođenje Odluke Ustavnog suda U-III br. 1646/19 od 28.1.2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
61.Informacija o zaključivanju Ugovora o sponzorstvu sa kompanijom MTEL DOO Podgorica, u cilju organizacije IV, Digitalnog samita ekonomija Zapadnog Balkana u Crnoj Gori, Podgorica, koji će se održati u periodu od 11. do 13. 10. 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
62.Informacija o zaključenju ugovora o saradnji na organizaciji ljetnjeg muzičkog festivala „Sea Dance“ u Budvi (bez rasprave) Materijal Zaključci
63.Informacija o potrebi omogućavanja držaocima ovaca, koza i svinja dostavljanje i ažuriranje podataka o izvršenom godišnjem popisu životinja sa podacima na 31. mart, odnosno 1. jul 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
64.Informacija o preusmjerenju sredstava (bez rasprave) Materijal Zaključci
65.Informacija o pripremi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2022 - 2024. godina (bez rasprave) Materijal Zaključci
66.Informacija o drugom izvještaju o činjeničnom stanju pripremljenog od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta izgradnje hotela „K16“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja (bez rasprave) Materijal Zaključci
67.Informacija o drugom Izvještaju nezavisnog kontrolora o nalazima činjeničnog stanja vezano za projekat izgradnje hotela „Bjelasica 1450 Kolašin2 po kondo modelu poslovanja, pripremljenom od strane društva za reviziju „Racio-mont“ d.o.o. (bez rasprave) Materijal Zaključci
68.Izvještaj o sprovođenju Strategije za ostvarivanje prava djeteta, sa Akcionim planom (2019-2023) za 2019-2020. godinu i Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za ostvarivanje prava djeteta za period 2021-2022 (bez rasprave) Materijal Zaključci
69.Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za uspostavljanje sistema sopstvenih sredstava Evropske unije u Crnoj Gori za 2020. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
70.Izvještaj sa sastanka vanrednog CEFTA Zajedničkog komiteta održanog 2. jula 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
71.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za period 2016 - 2020 za sprovođenje Strategije razvoja energetike do 2030. godine, za 2020. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
72.Godišnji izvještaj o poslovanju Akreditacionog tijela Crne Gore za 2020. godinu, Finansijski iskazi Akreditacionog tijela Crne Gore za 2020. godinu i Predlog godišnjeg plana rada Akreditacionog tijela Crne Gore za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
73.Izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu životne sredine za period mart - decembar 2020. godine, Predlog programa rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu životne sredine za 2021. godinu, Predlog odluke o raspodijeli dobiti DOO Fonda za zaštitu životne sredine (bez rasprave) Materijal Zaključci
74.Predlog ugovora o saradnji na sprovođenju Projekta „1000+ stanova“ Faza IV, između komercijalnih banaka i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (bez rasprave) Materijal Zaključci
75.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3743/2, sa sjednice od 26. jula 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
76.Predlog platforme za učešće prof. dr Zdravka Krivokapića, predsjednika Vlade Crne Gore, na Bledskom strateškom forumu, Bled, Republika Slovenija, 1. i 2. septembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
77.Predlog platforme za učešće ministarke odbrane dr Olivere Injac na Sastanku žena koje vrše funkciju ministara odbrane („Female Defence Ministers' Meeting“), 19. i 20. avgusta 2021. godine, Berlin, SR Njemačka (bez rasprave) Materijal Zaključci
78.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarsvo vanjskih poslova (bez rasprave) Materijal Zaključci
79.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
80.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
81.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za saobraćaj na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
82.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih kod Lokalnog javnog emitera Radio Berane DOO (bez rasprave) Materijal Zaključci
83.Predlog za davanje saglasnosti JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 154 KO Kotor II, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave) Zaključci Zaključci
84.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Ristan Pavlović“ iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 383 KO Pljevlja, opština Pljevlja u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
85.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Radomir Mitrović“ iz Berana za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 310 KO Berane, opština Berane u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
86.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milorad Musa Burzan“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3189 KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
87.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Meksiko“ iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 281 KO Polje, opština Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
88.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 1184 KO Novi Bar, opština Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
89.Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17,42/17,12/18,39/18 i 42/18) i Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave) Materijal Zaključci
90.Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/15 i 27/13) (bez rasprave) Materijal Zaključci
91.Pitanja i predlozi
91.1Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti Materijal Zaključci
91.2Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija i socijalnog staranja Materijal Zaključci
91.3Predlog za razrješenje državne sekretarke u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal Zaključci
91.4Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal Zaključci
91.5Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3037/2, od 22. jula 2021. godine Materijal Zaključci
91.6Predlog odluke o visini i načinu plaćanja naknade za upotrebu duvanskih proizvoda u kazinima Materijal Zaključci
91.7Informacija o finansiranju izgradnje, održavanja i valorizacije višenamjenske sportske infrastrukture na prostoru Bjelasice i Komova Materijal Zaključci
91.8Informacija o potrebi obezbjeđenja nedostajućih sredstava za “Crnogorskog opertora tržišta električne energije - Podgorica” doo Materijal Zaključci
91.9Informacija o učešću na NATO EADRCC međunarodnoj terenskoj vježbi upravljanja posljedicama vanrednih situacija „SJEVERNA MAKEDONIJA 2021“ Materijal Zaključci
91.10Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe organizaciji i načinu rada državne uprave Materijal Zaključci
91.11Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021, za 2021. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2020. godinu Materijal Zaključci
91.12Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-592/2, od 25. februara 2021. godine Materijal Zaključci
91.13Predlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava Materijal Zaključci
91.14Predlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost Materijal Zaključci
91.15Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?