38. sjednica Vlade Crne Gore - 09.09.2021. godine

Objavljeno: 09.09.2021. 12:49 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 38. sjednici održanoj 9. septembra 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Odluku o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini za 2021. godinu. Predmet Odluke je dodjela prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih prizvoda u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Gusinje, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak, Šavnik i Kotor, po spisku vrsta nedrvnih šumskih proizvoda i utvrđenih tržišnih cijena za 2021. godinu, u skladu sa raspisanim javnim oglasom. Uprava za šume zaključiće ugovore o međusobnim pravima i obavezama, uslovima i načinu komercijalnog korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda sa korisnicima.

Donijet je Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2021. godinu. Plan omogućuje uvođenje procedure davanja koncesija u oblasti voda, kao oblika podsticanja privatnih investicija u obavljanju privrednih djelatnosti od javnog interesa radi postizanja optimalne valorizacije prirodnih resursa. U tom smislu, u dijelu ulaganja, odnosno izgradnje novih postrojenja za eksploataciju izvorišta i flaširanje vode, Planom su predviđena tri izvorišta za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja vode u komercijalne svrhe, i to:  „Zaslapnica“ mjesto Zaslap – opština Nikšić, izvorište „Lučičko vrelo“ – opština Rožaje i „Ravnjak“ – opština Mojkovac.

Vlada je donijela Program korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2021. godinu. Programom se utvrđuje obim, raspored i visina sredstava po namjenama i način izvršenja. Za finansiranje obaveza i potreba za upravljanje vodnim resursima u 2021. godini Budžetom Crne Gore planirano je 200.000 eura. Programom su u okviru tog iznosa obuhvaćene osnovne aktivnosti u oblasti upravljanja vodama, zaštiti voda, zaštiti od voda i efikasnije korišćenje voda. U oblasti zaštite od štetnog dejstva voda planirana su sredstva za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, koja obuhvataju radove i mjere na zaštiti od poplava, zaštiti od rječne erozije, zaštiti od erozije vodom, vjetrom i bujicama i odvodnjavanje i otklanjanje posljedica od tih djelovanja voda, kao i za izvođenje hitnih interventnih radova.

Usvojena je Informacija o zaključenju Aneksa br. 3 ugovora o pružanju konsultantskih usluga za podršku pri implementaciji „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama – faza II“ i o zaključenju Aneksa br. 2 ugovora o rekonstrukciji JPU „Naša radost”, Herceg Novi (klaster IV), koji se realizuje u okviru druge faze „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama”. Na predlog Ministarstva kapitalnih investicija Vlada je zahtjev izvođača radova na rekonstrukciji JPU „Naša radost“ u Herceg Novom za produženje roka do 30.09.2021. godine ocijenila opravdanim iz objektivnih razloga i prihvatila predloženi Aneks ugovora. S tim u vezi, Vlada je prihvatila i Aneks o produženju  konsultantskog ugovora.

Vlada je usvojila Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore broj 04-1686/2 od 8. aprila 2021. godine. Pomenutim zaključkom Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine. S obzirom da su nakon donošenja Zaključka nastupile kadrovske promjene u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Državnom tužilaštvu, Vrhovnom sudu Crne Gore i Udruženju državnih tužilaca Crne Gore, te da Odluka o izmjenama nije objavljena u „Službenom listu Crne Gore“, ocijenjeno je opravdanim da se njeno donošenje odloži do izbora rukovodećih funkcija u navedenim organima.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Diplomatskog instituta Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske i prihvaćen tekst Memoranduma. U cilju daljeg unapređenja odnosa i saradnje između Crne Gore i Republike Bugarske, Memorandumom je predviđeno da se saradnja u oblasti diplomatske obuke bazira na načelima reciprociteta i uzajamnih koristi, a što, između ostalog, podrazumijava: razmjenu poziva diplomatskom osoblju i relevantnim predavačima za učešće na programima stručnih usavršavanja, organizovanje zajedničkih programa stručnog usavršavanja, organizovanje predavanja od uzajamnog interesa prilikom zvaničnih posjeta visokih predstavnika, razmjenjivanje informacija o iskustavima i trendovima od značaja za obuku diplomata, te razmjenjivanje relevantne literature, nastavnog materijala i publikacija.

Vlada je dala saglasnost za obezbjeđivanje sredstava za nabavku PCR testova i potrošnog materijala za potrebe Instituta za javno zdravlje, u iznosu od 773.490,40 € shodno specifikaciji Fonda za zdravstveno osiguranje. Konstatovano je da je, imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, proširene kapacitete laboratorije, kao i da je bilo omogućeno besplatno testiranje za turiste kojima je test neophodan prilikom povratka u matičnu zemlju, došlo do povećanja zahtjeva za ispitivanjem na prisustvo virusa SARS-CoV-2, a samim tim i do povećane potrošnje dijagnostičkog materijala.

38. sjednica Vlade Crne Gore (09.09.2021.)


38. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog odluke o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini za 2021. godinu Materijal Zaključci
2.Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2021. godinu Materijal Zaključci
3.Predlog programa korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2021. godinu Materijal Zaključci
4.Informacija o zaključenju Aneksa br. 3 Ugovora o pružanju konsultantskih usluga za podršku pri implementaciji „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama - faza II“ i o zaključenju Aneksa br. 2 Ugovora o rekonstrukciji JPU „Naša radost“, Herceg Novi (klaster IV), koji se realizuje u okviru druge faze „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama“ s predlozima aneksa br. 3 i aneksa br. 2 Materijal Zaključci
5.Informacija o potrebi jačanja nacionalnih kapaciteta za sajber bezbjednost Materijal Zaključci
6.lnformacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Diplomatskog instituta Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
7.Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-1686/2, od 8. aprila 2021. godine Materijal Zaključci
8.Predlog za davanje saglasnosti za obezbjeđivanje sredstava za nabavku PCR testova i potrošnog materijala za potrebe Instituta za javno zdravlje Materijal Zaključci
9.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Podgorici Materijal Zaključci
10.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Danilovgradu Materijal Zaključci
11.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Kotoru Materijal Zaključci
12.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju Materijal Zaključci
13.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Plavu Materijal Zaključci
14.Kadrovska pitanja Zaključci
14.1Predlog za razrješenje savjetnice zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije Materijal
14.2Predlog za imenovanje dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Materijal
14.3Predlog za razrješenje direktorice Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore Materijal
14.4Predlog za imenovanje direktora Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore Materijal
14.5Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
14.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
14.7Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal
14.8Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti direktorice Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Materijal
14.9Predlog za izbor člana Odbora direktora “Plodovi Crne Gore” AD Podgorica Materijal
14.10Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XVII redovnoj Skupštini akcionara “Plodovi Crne Gore” AD Podgorica Materijal
14.11Predlog za razrješenje članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore Materijal
14.12Predlog za imenovanje članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore Materijal
14.13Predlog za razrješenje i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Materijal
14.14Predlog za razrješenje članova Odbora direktora DOO Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis Materijal
14.15Predlog za imenovanje članova Odbora direktora DOO Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis Materijal
14.16Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Fond za inovacije Crne Gore d.o.o. Materijal
14.17Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na 20. redovnoj Skupštini akcionara HG "Budvanska rivijera" AD Budva Materijal
14.18Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.Predlog sporazuma o prenosu vlasništva sa Programa Ujedinjenih nacija za razvoj na Ministarstvo odbrane Crne Gore Materijal Zaključci
16.Informacija o ustupanju na raspolaganje teretnog motornog vozila „Zaštiti prostora Crne Gore“ d.o.o. Danilovgrad Materijal Zaključci
17.Predlog platforme za radnu posjetu dr Dritana Abazovića, potpredsjednika Vlade Crne Gore, Kraljevini Belgiji i Velikom Vojvodstvu Luksemburg, 14. i 15. septembra 2021. godine Materijal Zaključci
18.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, predvođene ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem, na Željezničkom samitu zemalja Zapadnog Balkana, 13. septembra 2021. godine, u Beogradu, Republika Srbija Materijal Zaključci
19.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, predvođene ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem, na Konferenciji Transportne zajednice pod sloganom „U susret otpornom, konkurentnom i održivom pomorskom sektoru na Zapadnom Balkanu“, Drač, Republika Albanija, 30. septembra 2021. godine Materijal Zaključci
20.Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi prof. dr Ratko Mitrović, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Republici Austriji, od 16. do 18. septembra 2021. godine, Beč, Republika Austrija Materijal Zaključci
21.Predlog platforme za učešće prof. dr Olivere Injac, ministarke odbrane, na Konferenciji ministara odbrane zemalja Zapadnog Balkana i Republike Austrije, 13. i 14. septembra 2021. godine, Krems, Republika Austrija Materijal Zaključci
22.Predlog platforme za učešće prof. dr Vesne Bratić, ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta, na konferenciji Mapa puta naučne diplomatije za Jugoistiočnu Evropu: Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST), Bern, Švajcarska, od 10. do 16. septembra 2021. godine Materijal Zaključci
23.Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova, na Konferenciji „Mapa puta naučne diplomatije za Jugoistočnu Evropu: Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST), 13. i 14. septembra 2021. godine, Bern, Švajcarska Materijal Zaključci
24.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za izvršenje krivičnih sankcija na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
25.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Sekretarijat za zakonodavstvo na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
26.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 53, 54 i 55 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG“, br. 12/18 i 64/20), koju je podnijela NVO „Ugostitelji Crne Gore“ iz Podgorice, preko punomoćnika Dražena Milačića, advokata iz Podgorice Materijal Zaključci
27.Predlog za davanje saglasnosti za pokretanje postupka prodaje havarisanog vozila Instituta za javno zdravlje Materijal Zaključci
28.Pitanja i predlozi
28.1Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade prof. dr Zdravka Krivokapića na sastanku predsjednika vlada država Zapadnog Balkana, Tirana, Republika Albanija, 14. septembar 2021. godine Materijal Zaključci
28.2Predlog platforme za učešće Đorđa Radulovića, ministra vanjskih poslova, na događaju „Pridruživanje država Zapadnog Balkana Konferenciji o budućnosti Evrope“, Solun, 15. septembar 2021. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?