45. sjednica Vlade Crne Gore - 04.11.2021. godine

Objavljeno: 04.11.2021. 17:52 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 45. sjednici održanoj 4. novembra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, usvojila Informaciju o predlogu ekonomskog programa „Evropa sad!“. Polazeći od strateškog opredjeljenja svoje ekonomske politike, definisanog kao „ostvarenje pametnog, održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta života svih njenih građana“, Vlada je u međuresorskoj saradnji izradila ekonomski program – „Evropa sad!" čiji su glavni ciljevi: povećanje životnog standarda građana, rast zaposlenosti, smanjenje "sive ekonomije" na tržištu rada, unapređenje poslovnog i investicionog ambijenta. Set predloženih mjera, prvenstveno u dijelu poreske politike, obuhvata:

  • povećanje minimalne zarade na 450€;
  • smanjenje poreskog opterećenja na rad, najznačajnije stavke na troškovnoj strani većine privrednih subjekata, koje će ovom reformom na nivo minimalne zarade biti smanjeno sa dosadašnjih 39% na 20,4%;
  • uvođenje progresivnog oporezivanja kao efikasnijeg modela oporezivanja, kojim se po većoj stopi oporezuju oni koji više i zarađuju. 

Program omogućava opšti rast neto zarada za sve zaposlene, pri čemu će najveći rast od čak 80% ostvariti zaposleni koji su do sada primali minimalnu zaradu. Povećanjem minimalne zarade pozitivno se utiče na standard zaposlenih sa najnižim primanjima, dok se uvođenjem progresivnog oporezivanja dohotka vrši redistribucija dohotka sa onih sa višim na one sa nižim primanjima. U Informaciji je naglašeno da se Program zasniva na spremnosti države da se odrekne dijela prihoda u korist zaposlenog i poslodavca, stvarajući na taj način ambijent za otvaranje novih radnih mjesta i proširenje poreske baze. 

Takođe, Programom se prezentuju sve mjere poreske politike koje će biti implementirane kako bi krajnji ciljevi programa bili ispunjeni, poštujući principe makroekonomske stabilnosti, dugoročne održivosti javnih finansija i atraktivnost Crne Gore kao investicione destinacije, uz stvaranje osnova za smanjenje nelojalne konkurencije, odnosno „sive ekonomije“, i to posebno na tržištu rada što posljedično obezbjeđuje zaposlenima veću pravnu sigurnost. 

U diskusiji je naglašeno da će Program, koji je rađen prema krajnje konzervativnom mikrosimulacionom modelu razvijenom u okviru tehničke podrške Međunarodnog monetarnog fonda, u srednjem roku, omogućiti multiplikativni efekat na ekonomske tokove kroz: otvaranje novih radnih mjesta, povećanje lične potrošnje domaćinstava, smanjenje neformalne ekonomije, što će uticati na stvaranje uslova za povećanje budžetskih prihoda i dugoročnu održivost javnih finansija. Vlada je ocijenila da će predložene mjere unijeti neophodnu dozu optimizma u društvu, ohrabriti mlade da ostanu u Crnoj Gori, a pogotovo u njenim manje razvijenim djelovima, a istovremeno i omogućiti povećanje lične potrošnje domaćinstava, kroz povećanje raspoloživog dohotka. 

Vlada je utvrdila Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne. U diskusiji je navedeno da je osnovni cilj ovog propisa veća pravna sigurnost i efikasna pravna zaštita poslovnih tajni od protivpravnog prisvajanja na tržištu, čime se nastoji povećati konkurentnost preduzeća i razvojno-istraživačkih subjekata čija se komparativna prednost zasniva na poslovnim tajnama. Takođe, ovim Zakonom se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavtsvom Evropske unije. Zakonom se, između ostalog, definiše pojam poslovne tajne, precizira kada se pribavljanje, korišćenje  ili otkrivanje poslovne tajne smatra zakonitim odnosno nezakonitim, kao i utvrđuju mjere, postupci i pravna sredstva koja nosiocu poslovne tajne stoje na raspolaganju u slučaju nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja poslovnih tajni. 

Utvrđen je Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti s Izvještajem sa javne rasprave, kojim će prvi put u našem pravnom poretku biti na sistemski način regulisano obavljanje ove privredne djelatnosti. Ovim Zakonom propisuju se uslovi za obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti, prava i dužnosti pomorskog agenta i pomorskog agenta posrednika, način vođenja upisnika pomorskih agenata i pomorskih agenata posrednika, nadzor nad obavljanjem pomorsko-agencijskih djelatnosti i druga pitanja od značaja za rad pomorskih agenata i pomorskih agenata posrednika. 

Vlada je utvrdila Amandman 1 i Amandman 2 na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji će Skupštini Crne Gore biti dostavljeni kao amandmane predlagača koji bi trebalo da budu sastavni dio teksta Predloga zakona.  Ovim amandmanima predlaže se prelazak sa proporcionalnog (stopa poreza od 9 % nezavisno od iznosa oporezive dobiti) na progresivno oporezivanje dobiti pravnih lica u zavisnosti od iznosa oporezive dobiti i to po stopama od 9%, 12% i 15%. U diskusiji je naglašeno da će mikro i mala preduzeća, koja u Crnoj Gori čine preko 90% preduzeća i ostvaruju dobit do 100.000 eura, i prema novom zakonskom rješenju imati isto poresko opterećenje na dobit od 9%. Na ovaj način, obezbjeđuje se zaštita za privredne subjekte koji ostvaruju dobit do propisanog iznosa. Predloženim rješenjem došlo bi do povećanja budžetskih prihoda od cca 25 miliona eura. 

Trenutna stopa poreza na dobit pravnih lica u Crnoj Gori najniža je u poređenju sa državama iz regiona, kao i u državama Evropske unije. Imajući u vidu da je prosjek stope poreza na dobit u Evropskoj uniji, koji za 2020. godinu iznosi 20.8%, i dalje veći od najveće stope poreza na dobit predložene ovim amandmanom, istaknuto je da Crna Gora ostaje konkurentna kao investiciona destinacija. 

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu. Razlozi za izmjene i dopune Zakona koji je donijet 2018. godine uslovljeni su potrebom usaglašavanja sa međunarodno obavezujućim konvencijama koje se odnose na oblast antidopinga u sportu. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona, Crna Gora ispunjava svoje međunarodno preuzete obaveze koje su proistekle ratifikacijom UNESCO Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu i Antidoping konvencije Savjeta Evrope (ETS br. 135). Imajući u vidu da član 46 stav 13 važećeg Zakona o sportu predstavlja ograničenje za pravnu, funkcionalnu i finansijsku nezavisnost Komisije za antidoping, predloženim odredbama predviđeno je da se formira Komisija za antidoping, koja će imati svojstvo pravnog lica i koja će biti nezavisna u svom radu. Definisane su nadležnosti, organizacija i statut Komisije i predviđeno je da ima savjet i direktora. Savjet ima pet članova, od kojih tri člana imenuje Savjet za sport, a po jednog COK i POK. 

Donijeta je Odluka o obrazovanju Savjeta za upravljanje otvorenim podacima. Naglašeno je da otvoreni podaci predstavljaju osnovu za unapređenje rada javne uprave, dalju modernizaciju i transparentnost rada, kao i povećanje efikasnosti i kvaliteta usluga koje uprava pruža. Objavljivanje podataka u formatu koji omogućava ponovnu upotrebu od izuzetnog je značaja za transparentnost rada javnog sektora. Odlukom se, između ostalog, definišu zadaci Savjeta koji se ogledaju u prepoznavanju izazova u oblasti otvorenih podataka i predlaganju rješenja za te izazove, razmatranju i pokretanju inicijativa, aktivnosti i projekata sa ciljem unapređenja upravljanja otvorenim podacima, unapređenju saradnje sa organima na državnom i lokalnom nivou u cilju otvaranja što većeg broja podataka, upravljanju i promociji portala otvorenih podataka (www.data.gov.me) , kao i unapređivanju transparentnosti rada javne uprave i promociji principa otvorenih javnih politika. 

Vlada je donijela odluke o izmjenama odluka o obrazovanju dijela mješovitih komisija za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, kao i Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori. Izmjene su bile neophodne zbog personalnih i organizacionih promjena u sastavu 42. Vlade Crne Gore. 

Usvojena je Informacija o ustupanju izgradnje infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak i Utjeha u opštini Bar i naselju Kruče u opštini Ulcinj Društvu sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“. 

Vlada je usvojila Informaciju o upućivanju humanitarne pomoći Avganistanu. U Informaciji se navodi da se nakon preuzimanja vlasti od strane talibana Avganistan danas suočava s humanitarnom krizom. Pandemija COVID-19 dovela je zdravstveni sistem pod ozbiljan pritisak, a ekonomija je teško pogođena zbog čega je mnogim Avganistancima potrebna hitna humanitarna pomoć koja se, početkom zime, može samo pogoršati. Imajući u vidu ove činjenice, Vlada je odlučila da uputi humanitarnu pomoć u iznosu od 100.000,00 dolara UN-u za prevazilaženje humanitarne situacije u Avganistanu, čime Crna Gora potvrđuje da je odgovorna članica UN-a koja, shodno svojim kapacitetima, doprinosi miru i bezbjednosti u svijetu. 

Usvojena je Informacija o preduzetim aktivnostima na osnivanju Kreditno-garantnog fonda Crne Gore (KGFCG). Uspostavljenje KGF-a predstavlja značajnu komponentu oporavka, nakon mjera usvojenih 29. aprila 2021. godine za podršku privredi u suzbijanju posljedica pandemije COVID-19, a naročito finansijsku podršku razvoju i jačanju mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori. Ovim se želi uspostaviti dugoročni finansijski instrument, koji će stimulisati oporavak MMSP i koji će se koristiti kao instrument adekvatnog ublažavanja za sve potencijalne probleme u budućnosti izazvane ekonomskim šokovima. Podrška EBRD-a omogućava brže pokretanje Garantnog fonda u Crnoj Gori što će obezbijediti dugoročnu platformu za saradnju sa drugim međunarodnim finansijskim institucijama i potencijalno obezbijediti više resursa za ekonomski oporavak i razvoj. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo ekonomskog razvoja da otpočne aktivnosti na izradi Predloga zakona o osnivanju KGFCG.

45. sjednica Vlade Crne Gore (04.11.2021.)


45. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
2.Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
3.Predlog nacionalnog programa željezničke infrastrukture 2021-2023 Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za upravljanje otvorenim podacima Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori Materijal Zaključci
7.Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica Materijal Zaključci
8.Informacija o ustupanju izgradnje infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak i Utjeha u opštini Bar i naselju Kruče u opštini Ulcinj, Društvu sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Materijal Zaključci
9.Informacija o upućivanju humanitarne pomoći Avganistanu Materijal Zaključci
10.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 6 stav 3 Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu („Službeni list CG“, br. 6/18, 57/18, 84/18, 6/20 i 125/20), koju je podnio Željko Stamatović, iz Podgorice Materijal Zaključci
11.Kadrovska pitanja
11.1Predlog za postavljenje sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija Materijal
11.2Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za investicije, javne nabavke, finansije i računovodstvo i nadzor investicija i javnih nabavki u organima državne uprave u Ministarstu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
11.3Predlog za imenovanje zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorici Materijal
11.4Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Austriji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beču Materijal
11.5Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Slovačkoj, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beču Materijal
11.6Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Češkoj, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beču Materijal
11.7Predlog za postavljenje generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane Materijal
11.8Predlog za imenovanje članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlja pregovora 1- Sloboda kretanja robe, 2-Sloboda kretanja radnika, 3-Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4-Sloboda kretanja kapitala, 6-Privredno pravo, 7-Pravo intelektualne svojine, 8-Konkurencija, 9-Finansijske usluge i 28-Zaštita potrošača i zdravlja Materijal
11.9Predlog za imenovanje članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zadužene za poglavlja pregovora 11-Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12-Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, 13-Ribarstvo, 22-Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i 33-Finansijske i budžetske odredbe Materijal
11.10Predlog za imenovanje člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 23- Pravosuđe i temeljna prava, 24-Pravda, sloboda i bezbjednost, 5-Javne nabavke, 18-Statistika, 32-Finansijski nadzor, kao i oblasti Ekonomski kriterijumi, Funkcionisanje demokratskih institucija i Reforma javne uprave Materijal
11.11Predlog za imenovanje člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 30- Vanjski odnosi i 31-Spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika Materijal
11.12Predlog za imenovanje člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 14- Saobraćajna politika, 15-Energetika, 21-Trans-evropske mreže, 27-Životna sredina i klimatske promjene Materijal
11.13Predlog za imenovanje člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, zaduženog za poglavlja pregovora 10- Informatičko društvo i mediji, 16-Porezi, 17-Ekonomska i monetarna unija, 19- Socijalna politika i zapošljavanje, 20-Preduzetništvo i industrijska politika, 25- Nauka i istraživanje, 26-Obrazovanje i kultura i 29-Carinska unija Materijal
11.14Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica Materijal
11.15Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Željeznička infrastruktura Crne Gore Materijal
11.16Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XV ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara "Željeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica Materijal
11.17Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na XXII ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica Materijal
11.18Predlog za razrješenje članova Odbora direktora Fond za inovacije Crne Gore d.o.o. Materijal
11.19Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Fond za inovacije Crne Gore d.o.o. Materijal
11.20Predlog za imenovanje izvršnog direktora Fonda za inovacije Crne Gore d.o.o. Materijal
11.21Predlog za razrješenje članice Upravnog odbora Fonda rada Materijal
11.22Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora Fonda rada Materijal
11.23Predlog za razrješenje dosadašnjeg člana Savjeta za konkurentnost Materijal
11.24Predlog za postavljenje generalne konzulke u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Srbiji, sa sjedištem u Sremskim Karlovcima Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak za otuđenje nepokretnosti u zahvatu DUP-a „Kovačka dolina II" Materijal Zaključci
13.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Mrke i KO Rogami na teritoriji Glavnog grada Podgorica i u KO Mateševo na teritoriji Opštine Kolašin radi izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac- Mateševo Materijal Zaključci
14.Predlog odluke o visini naknada za Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“ Podgorica Materijal Zaključci
15.Predlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore Materijal Zaključci
16.Predlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o formiranju Koordinacionog tijela za pomorce Materijal Zaključci
17.Informacija o prodaji suvišnih plovnih objekata: pomoćni naftonosac PN– 27, pomoćni vodonosac PV-17, desantni brod minopolagač DBM-241 i barkasa motorna ronilačka BMR-22 Materijal Zaključci
18.Informacija sa Predlogom sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa Ugovorom o korišćenju sredstava za podsticanje direktne investicije, broj 01-6/24 od 28. januara 2016. godine s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
19.Predlog za ustupanje na privremeno upravljanje i korišćenje zemljišta u svojini Crne Gore Opštini Kotor, bez naknade, radi ostvarivanja preduslova za realizaciju projekta izgradnje komunalne infrastrukture s Predlogom ugovora Materijal Zaključci
20.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2872, od 4. juna 2020. godine, sa sjednice od 28. maja 2020. godine Materijal Zaključci
21.Predlog platforme za posjetu mr Jakova Milatovića, ministra ekonomskog razvoja i mr Milojka Spajića, ministra finansija i socijalnog staranja, Briselu i Luksemburgu, od 8. do 12. 11. 2021. godine Materijal Zaključci
22.Predlog platforme za učešće prof. dr Olivere Injac, ministarke odbrane, na Sastanku ministara odbrane zemalja članica i posmatrača Američko-jadranske povelje A-5, 10. novembra 2021. godine, Split, Republika Hrvatska Materijal Zaključci
23.Predlog platforme za posjetu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandra Stijovića Turskoj, povodom obilježavanja Nacionalnog dana pošumljavanja ove zemlje, Republika Turska, od 10. do 14. novembra 2021. godine Materijal Zaključci
24.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za kadrove na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
25.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG“, broj 59/21) i člana 31 stav 3 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG“, br. 12/18 i 64/20), koju su podnijeli advokati Vanja Mugoša, Novica N. Jovović i drugi advokati iz Podgorice Materijal Zaključci
26.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 12 stav 1 tačka 4 Zakona o porezu na promet nepokretnosti („Službeni list CG“, broj 36/13), koju je podnio Nebojša Perić, iz Podgorice Materijal Zaključci
27.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Plužine Materijal Zaključci
28.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Danilovgrad Materijal Zaključci
29.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Boško Buha“ iz Pljevalja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3367 KO Pljevlja, opština Pljevlja u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
30.Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za davanje u zakup nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
31.Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore za produženje ugovora o zakupu nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
32.Pitanja i predlozi
32.1Informacija o predlogu ekonomskog programa "Evropa sad!" Materijal Zaključci
32.2Informacija o preduzetim aktivnostima na osnivanju Kreditno-garantnog fonda Crne Gore (KGFCG) Materijal Zaključci
32.3Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Materijal
32.4Predlog platforme za posjetu delegacije Crne Gore, na čelu sa ministarkom prof. dr Vesnom Bratić Republici Srbiji, povodom prisustva ceremoniji svečanog zatvaranja Svjetskog prvenstva u boksu, od 4. do 7. novembra 2021. godine, Beograd, Republika Srbija Materijal Zaključci
32.5Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe radi razmatranja mogućnosti za odgovor na humanitarnu krizu i eventualnih kapaciteta za prijem ograničenog broja izbjeglica iz Avganistana Zaključci
32.6Predlog za davanje saglasnosti Kik boks savezu Crne Gore za organizaciju evropskog prvenstva za starije kadete i juniore Materijal Zaključci
NAPOMENA:Materijal za tačku 32.5 (Predlog odluke o obrazovanju Radne grupe radi razmatranja mogućnosti za odgovor na humanitarnu krizu i eventualnih kapaciteta za prijem ograničenog broja izbjeglica iz Avganistana) biće objavljen nakon tehničke redakcije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?