49. sjednica Vlade Crne Gore - 1.12.2021.

Objavljeno: 02.12.2021. 13:22 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 49. sjednici održanoj 1. decembra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapićutvrdila Predlog zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije s Izvještajem sa javne rasprave.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije. Izmjenama i dopunama se pristupilo kako bi se postojeće zakonsko rješenje unaprijedilo u pogledu usaglašavanja sa pravnim okvirom EU sa ciljem uvođenja Nacionalnog energetskog i klimatskog plana kao ključnog planskog dokumenta u oblasti energetske efikasnosti, kao i poboljšanja pravnog osnova za bolju primjenu postojećih i donošenje budućih podzakonskih akata, posebno po pitanju uređivanja problematike energetske efikasnosti u zgradama.

Vlada je donijela Uredbu o načinu utvrđivanja naknade za korišćenje nepokretnosti u državnoj imovini. Uredbom je propisano da koncesionar, radi korišćenja nepokretnosti u državnoj imovini, plaća naknadu koja se utvrđuje u skladu sa Pravilnikom o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine, u skladu sa zakonom.

Donijeta je Uredba o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova. Cilj ovog propisa je da se opredijeljenim redovnim budžetskim sredstvima za nabavku ljekova građanima obezbijedi dostupnost kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih ljekova, po najpovoljnijoj cijeni, uz činjenicu da je Crna Gora malo tržište za koje proizvođači i nosioci dozvole za lijek nijesu mnogo zainteresovani. Uredbom je propisano da se koristi metodologija međunarodnog poređenja cijena, koja je najčešće korišćena metoda u većini zemalja Evropske unije, za ograničenje cijene ljekova. Utvrđene su referentne zemlje: Republika Srbija, Republika Hrvatska i Rumunija, kao uporedive zemlje u pogledu bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika, nivoa cijena ljekova, opšte ekonomske situacije, zdravstvenog sistema, sistema refundiranja ljekova i asortimana ljekova. Maksimalna cijena lijeka na veliko formira se u odnosu cijene lijeka na veliko u Crnoj Gori i prosječne uporedive cijene lijeka na veliko u referentnim zemljama, dok se maksimalna cijena lijeka na malo formira tako što se na cijenu lijeka na veliko zaračunavaju troškovi prometa na malo u visini do 18%.

Radi usaglašavanja sa Zakonom o Vojsci, Vlada je donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o brojnoj veličini, sastavu i načinu angažovanja aktivne rezerve Vojske Crne Gore i Odluku o brojnoj veličini ugovorne rezerve Vojske Crne Gore. Zakonom je ustanovljen novi koncept rezervnog sastava Vojske, koji se sastoji od ugovorne i strategijske rezerve, a ne aktivne i neaktivne rezerve kao što je bilo propisano ranije. Novom Odlukom je određeno da se ugovorna rezeva sastoji od 30 rezervnih oficira, 30 rezervnih podoficira i 40 rezervnih vojnika.

Vlada je donijela Odluku o Energetskom bilansu Crne Gore za 2022. godinu koji obuhvata: Bilans električne energije, Bilans uglja, Bilans nafte, naftnih derivata i biogoriva, Bilans prirodnog gasa i bilans toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje i industrijsku upotrebu. Dokument je pripremljen na bazi podataka o bilansu električne energije dobijenih od strane Elektroprivrede Crne Gore, CEDIS-a, CGES-a, proizvođača električne energije u Crnoj Gori, bilansa uglja od strane Rudnika uglja, kao i procijenjenog prometa naftnih derivata od strane naftnih kompanija. Takođe, uzete su u obzir i potrebe pojedinih privrednih subjekata (Uniprom KAP, Toščelik Nikšić, nekoliko građevinskih firmi i dr.) koji pojedine energente nabavljaju u sopstvenom aranžmanu. U 2022. godini bruto potrošnja električne energije planirana je na 3.571,93 GWh, a pokriva se: proizvodnjom iz sopstvenih izvora 3.519,15 GWh, saldom (uvoz/izvoz) 52,78 GWh. Učešće električne energije iz hidroelektrana u ukupnoj planiranoj proizvodnji električne energije u 2022. godini je 53,33%, termoelektrane 37,42%, vjetroelektrana 9,15% i solarnih elektrana 0,10%. Od ukupnih potreba za energijom, Crnoj Gori nedostaje značajan dio, koji je u 2020. godini iznosio, 43,60%, u 2021. godini se procjenjuje nedostatak od 43,30%, a u 2022. godini se planira na 47,09%. Najveći uticaj na ukupni deficit energije imaju naftni derivati i prirodni gas, koji po planu za 2022. godinu čine 46,57% ukupne potrošnje energenata, a za potrebe domaćeg tržišta se u potpunosti uvoze.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2022. godinu. Godišnja kvota dozvola utvrđena je u ukupnom broju od 20.454, od čega se izdvaja 5.000 dozvola koje Ministarstvo ekonomskog razvoja na zahtjev Zavoda za zapošljavanje može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada. Najviše dozvola je opredijeljeno za građevinarstvo – 4.625, usluge smještaja i ishrane – 4.563 i ostale uslužne djelatnosti 2.370. Odluka treba da omogući uspostavljanje ravnoteže između potreba zapošljavanja domaće radne snage, posebno na sezonskim poslovima i naglašenih potreba poslodavaca u određenim djelatnostima, kada te potrebe ne može u potpunosti zadovoljiti ponuda na domaćem tržištu rada.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o specijalnom dodatku. Izmjenom se dodatak za policijske službenike u sjedištu Sektora policije posebne namjene, Protivterorističke jedinice policije i Grupe za protivdiverzionu zaštitu povećava sa 10 % na 30 % osnovne zarade, a za policijske službenike Posebne jedinice policije i Jedinice za podršku i logistiku sa 10 % na 20 %. Takođe, u skladu sa preporukama Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predviđen je i dodatak na osnovnu zaradu zaposlenima u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija koji rade u B, D i F odjeljenju Zatvora za duge kazne.

U skladu sa Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe, Vlada je donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u pomorskom saobraćaju. Nacionalni odbor se osniva radi sprovođenja i davanja preporuka za unapređenje mjera, aktivnosti i tehnoloških postupaka kojima se olakšava obavljanje međunarodnog pomorskog saobraćaja i protok putnika, prtljaga, tereta i/ili pošte i za implementaciju jedinstvenog nacionalnog prozora u pomorstvu („Maritime Single Window“).

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o određivanju izvorišta namijenjenih za regionalno i javno vodosnabdijevanje (javnim vodovodom) i utvrđivanju njihovih granica. Osnovni razlog za donošenje Odluke sadržan je u potrebi implementacije Zakona o vodama i činjenici da su u prethodnom periodu u Crnoj Gori oformljenje tri nove opštine: Gusinje, Petnjica i Tuzi, koje su se izdvojile iz postojećih opština Plav, Berane, odnosno Glavnog grada Podgorica, usljed čega je neophodno postojeću Odluku izmijeniti i dopuniti izvorištima koja se koriste za javno vodosnabdijevanje na teritoriji novoformiranih opština.

Usvojena je Informacija o izvođenju hitnih interventnih radova u svrhu regulacije i zaštite od štetnog dejstva voda. Komisija obrazovana od strane Uprave za vode izvršila je pregled rječnih korita u opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje i Mojkovac. Nakon terenskog pregleda i rasploživih geodetskih i katastarskih podloga, Komisija je dala analizu i potrebu za procjenom dalje opasnosti, kao i ocjenu postojećeg stanja i predlog sanacionih mjera za izvođenje hitnih interventnih radova. Takođe je konstatovala u svojim izvještajima negativne procese u rječnim koritima i dala predloge interventnih mjera. U cilju sprječavanja eventualne eksploatacije materijala prilikom izvođenja neophodnih radova, te što efikasnije realizacije radova radi zaštite od poplava, Vlada je zadužila Upravu za vode i Ministarstvo odbrane da zaključe Sporazum kojim će se angažovati inženjerska jedinica za izvođenje poslova.

Vlada je usvojila Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i kvalitetu sprovedenih javnih rasprava u pripremi zakona i strategija za 2020. godinu.

Usvojen je Program mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori sa Akcionim planom od 2021. do 2022. godine. U diskusiji je navedeno da usvajanje ovog Programa proizilazi iz potrebe da se nastavi sa usklađivanjem nacionalnih aktivnosti koje još uvijek nisu ispunjene u skladu sa regionalnim preporukama donesenim od strane Svjetske zdravstvene organizacije za evropski region (Evropski akcioni plan za hranu i ishranu 2015-2020). Program ima za cilj da podrži aktivnosti na nivou Vlade i društva kako bi se značajno poboljšalo zdravlje i dobrobit stanovništva, smanjile zdravstvene nejednakosti i ojačalo javno zdravlje. Pušenje, nepravilna ishrana i upotreba alkohola i dalje predstavljaju tri vodeća preventabilna faktora koji dovode do prijevremenog obolijevanja i umiranja. Povećana tjelesna masa, povećan unos hrane koja ima visoku energetsku vrijednost, unos zasićenih masti, trans-masti, šećer i so, kao i ishrana sa niskim unosom voća, povrća i integralnih žitarica vodeći su faktori rizika i prioritetni problemi koje ovaj Program želi riješiti. Sredstva potreba za realizaciju mjera sadržanih u ovom Programu iznose 325.000 eura, a obezbijeđena su iz redovnog budžeta zdravstvenog sistema Crne Gore i donacija.

Vlada je usvojila Informaciju o pokretanju Code for Montenegro - platforme za uključivanje brojnih relevantnih aktera u rješavanju digitalnih problema i izazova građana Crne Gore. U cilju pozicioniranja Crne Gore kao društva razvijenih organizacionih, ljudskih, stručnih kapaciteta koji obezbjeđuju povjerenje građana, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će uspostaviti Code for Montenegro platformu za uključivanje brojnih relevantnih aktera u rješavanje digitalnih problema i izazova građana Crne Gore, u vidu brojnih tipova programa saradnje. Platforma  je nastala iz potrebe da se dobre prakse u dijelu digitalne transformacije i javne uprave, iz privatne industrije, civilnog i akademskog sektora prenesu na javnu upravu, a funkcionisaće na volonterskoj osnovi. Imajući u vidu da su tehnologija i ljudi najbitniji za digitalnu transformaciju, platforma će omogućiti spajanje znanja i iskustva javnih službenika i saradnju sa partnerima iz privatnog, ICT, civilnog sektora iz zemlje i inostranstva.

Usvojena je Informacija o formiranju Konsultativnog tijela globalnih lidera na polju digitalne transformacije, kojim će koordinirati Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. U Informaciji se navodi da je digitalna transformacija jedan od šest strateških prioriteta Vlade i jedan od glavnih stubova reforme javne uprave, daljeg digitalnog razvoja Crne Gore, modernizacije i transparentnosti njenog rada, kao i povećanja efikasnosti i kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građankama, građanima i privredi. Uzori Crne Gore, u dijelu digitalne transformacije, su zemlje koje su već postigle zavidan nivo digitalnog razvoja, kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Australija, Novi Zeland, Kanada i zemlje Evropske unije, čiji eksperti su članovi ovog tijela, koji će konsultativno i na volonterskoj osnovi, svojom ekspertizom i savjetima iz oblasti digitalne transformacije, digitalizacije javne uprave i medija osnažiti naše timove u daljim procesima razvoja Crne Gore. Zadaci ovog tijela su saradnja, savjetovanje, razmjena ekspertize, iskustava i dobrih praksi u oblastima dinamične digitalizacije javne uprave, izgradnje kapaciteta za digitalnu vladu, edukacije javnih službenika i vladinih timova u dijelu inovacija i digitalizacije, usvajanja novih tehnologija i sajber bezbjednosti.

Vlada je prihvatila Predlog za ustupanje Opštini Tivat na privremeno korišćenje lokacije „Opatovo“ u Tivtu. U tom kontekstu, Vlada je dala saglasnost da se bivše vojno skladište „Opatovo“ ustupi na privremeno korišćenje za potrebe smještaja Službe zaštite Opštine Tivat, do izgradnje nove vatrogasne stanice, a najduže do privođenja namjeni lokacije, u skladu sa važećim planskim dokumentom.

49. sjednica Vlade Crne Gore (01.12.2021.)

49. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Izvještaj o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2020. godinu, sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2020. godinu i predlozima Odluka Materijal Zaključci
2.Predlog zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije Materijal Zaključci
4.Predlog uredbe o načinu utvrđivanja naknade za korišćenje nepokretnosti u državnoj imovini Materijal Zaključci
5.Predlog uredbe o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova* Materijal Zaključci
6.Predlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o brojnoj veličini, sastavu i načinu angažovanja aktivne rezerve Vojske Crne Gore Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o brojnoj veličini ugovorne rezerve Vojske Crne Gore Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o Energetskom bilansu Crne Gore za 2022. godinu Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2022. godinu Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o izmjenama Odluke o specijalnom dodatku Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u pomorskom saobraćaju Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju izvorišta namijenjenih za regionalno i javno vodosnabdijevanje (javnim vodovodom) i utvrđivanju njihovih granica Materijal Zaključci
13.Informacija o izvođenju hitnih interventnih radova u svrhu regulacije i zaštite od štetnog dejstva voda Materijal Zaključci
14.Predlog programa mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori sa Akcionim planom od 2021. do 2022. godine Materijal Zaključci
15.Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i kvalitetu sprovedenih javnih rasprava u pripremi zakona i strategija, za 2020. godinu Materijal Zaključci
16.Informacija o pokretanju Code for Montenegro platforme za uključivanje brojnih relevantnih aktera u rješavanju digitalnih problema i izazova građana Crne Gore Materijal Zaključci
17.Informacija o formiranju Konsultativnog tijela globalnih lidera na polju digitalne transformacije Materijal Zaključci
18.Izvještaj o učešću na Digitalnom samitu 2021. ekonomija Zapadnog Balkana, organizovanom u Podgorici, od 11. do 13. oktobra 2021. godine Materijal Zaključci
19.Informacija o aneksiranju kupoprodajnih ugovora zaključenih između Ministarstva odbrane Crne Gore i privrednog društva „Montenegro Defence industry“ d.o.o Podgorica Materijal Zaključci
20.Predlog za ustupanje Opštini Tivat na privremeno korišćenje lokacije „Opatovo“ u Tivtu Materijal Zaključci
21.Informacija o izgradnji postrojenja za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla Materijal Zaključci
22.Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu Materijal Zaključci
23.Kadrovska pitanja Zaključci
23.1Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
23.2Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
23.3Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
23.4Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja Materijal
23.5Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja Materijal
23.6Predlog za razrješenje direktora Uprave za željeznice Materijal
23.7Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za željeznice Materijal
23.8Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku Materijal
23.9Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
24.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta „Rekonstrukcija malih hidroelektrana - MHE Šavnik – Šavnik“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Ribarevina-Poda (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Stevanovac-Lepenac, Opština Mojkovac (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izmiještanja elektroenergetske infrastrukture u zahvatu KO Prediš, Prijestonica Cetinje (bez rasprave) Materijal Zaključci
28.Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje dijela saobraćajnice „ulice 2“ u skladu sa DUP-om „Ilino“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti, radi realizacije projekta izgradnje NDTS 10/0,4 KV, 2x630 KVA „Trgomen – Nova“ sa uklapanjem u 10 KV mrežu, KO Bandići, Opština Danilovgrad (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Predlog izmjena Mjera podrške privredi i građanima za II kvartal 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Predlog sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Bugarske, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Mađarske, Vlade Republike Sjeverne Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije, Vlade Slovačke Republike (bez rasprave) Materijal Zaključci
32.Informacija o potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu za 2022-2023. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Informacija o nastavku projekta „Jačanje sistema upravljanja kulturnim dobrima“ između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori s Predlogom sporazuma o finansiranju (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Informacija o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške s Predlogom protokola (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Izvještaj o realizaciji Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije (2019-2024), za 2019. i 2020. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, na čelu sa ministarkom prosvjete, nauke, kulture i sporta prof. dr Vesnom Bratić, na Ministarskom sastanku, od 7. do 9. decembra 2021. godine, Tirana, Republika Albanija (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića Republici Hrvatskoj, 7. i 8 decembra 2021. godine, kao i za radnu posjetu Republici Austriji, 6. decembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
40.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Nacionalna turistička organizacija Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija i socijalnog staranja na potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za sport i mlade na potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstva finansija i socijalnog staranja – Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Uprava za zaštitu kulturnih dobara (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Direkcija za zaštitu tajnih podataka na Upravu za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Generalni sekretarijat Vlade na potrošačku jedinicu Kabinet predsjednika Vlade (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za šume na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
48.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagač poslanik Marko Milačić) (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Opštine Andrijevica (bez rasprave) Materijal Zaključci
50.Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Petnjica (bez rasprave) Materijal Zaključci
51.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
52.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore i to katastarskih parcela br. 3538/9 i 3538/8, upisanih u list nepokretnosti broj 2018, KO Donji Štoj i davanje saglasnosti za zakup nepokretnosti (bez rasprave) Materijal Zaključci
53.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 1018/2, upisane u list nepokretnosti broj 49, KO Gostilje II, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
54.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarskih parcela br. 2078/18, 2078/19 i 2078/20, upisanih u list nepokretnosti broj 734, KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
55.Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu suvlasničkog dijela katastarske parcele broj 1085/97, upisane u list nepokretnosti broj 881, KO Radovići, Opština Tivat, po pravu preče kupovine s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
56.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša“ iz Budve za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 345 KO Budva, opština Budva u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
57.Predlog pravilnika o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u stručnoj službi Turističke organizacije Mojkovac (bez rasprave) Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?