51. sjednica Vlade Crne Gore - 16.12.2021.

Objavljeno: 16.12.2021. 23:03 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 51. sjednici održanoj 16. decembra 2021. godine upoznata sa Informacijom o situaciji u vezi sa ugovornim odnosima između Elektroprivrede Crne Gore i UNIPROM-a, d. o. o. (KAP), koju je usmeno podnio prof. dr Zdravko Krivokapić, predsjednik Vlade Crne Gore. S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeće zaključke: 

  • Vlada je usvojila Usmenu informaciju Ministarstva kapitalnih investicija za nastavak pregovora između Elektroprivrede Crne Gore A. D. i Uniproma koji treba da dogovore najbolje rješenje za smanjenje proizvodnje Uniproma (što je praksa drugih sličnih kombinata u Evropi) radi održavanja tehnološkog procesa i definisanja cijene energije koja se definiše kao minimalna do juna 2022. godine.
  • U cilju društveno odgovornog djelovanja, što je praksa drugih privatnih preduzeća u Crnoj Gori, vlasnik bi trebalo da obezbijedi plaćeno odsustvo svim radnicima koji ne budu uključeni u proces proizvodnje.
  • Vlada poziva nadležne institucije da preispitaju privatizaciju KAP-a i konvertovanje državne imovine.

Utvrđen je Predlog zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela. Predlog zakona predstavlja jednu od ključnih mjera u pregovaračkom poglavlju 24 iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2021- 2023. Njegovim donošenjem prvi put se u Crnoj Gori uređuje obaveza prevoznika u vazdušnom saobraćaju da u okviru redovnog poslovanja dostavljaju Upravi policije podatke o putnicima radi obrade tih podataka u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela, vođenja krivičnog postupka, kao i pronalaženja lica za kojima se traga zbog ovih krivičnih djela.

Vlada je utvrdila Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima. Ovim amandmanom predlaže se povlačenje predloga za pokretanje postupka likvidacije društava podnijetih protiv onih privredih subjekata koji su propustili da u propisanom roku usklade organizaciju sa ovim Zakonom uz registraciju promjena u Centralnom registru privrednih subjekata, odnosno obustava već pokrenutih postupaka sudske likvidacije po tim predlozima. Ovakvim rješenjem eliminišu se posljedice prekomjerne i neadekvatne sankcije propisane Zakonom protiv onih subjekata koji usljed objektivnih prepreka izazvanih pandemijom virusa COVID-19 nijesu uspjeli da usvoje odluke od značaja za usklađivanje sa zakonom. Na taj način, štite se osnovni principi ekonomskog uređenja i sprječava ograničenje slobode preduzetništva, u javnom interesu i u skladu sa Ustavom.

Usvojena je Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2021. godinu. U Infomaciji se navodi da je tokom 2021. godine nastavljeno sa pripremom i sprovođenjem projekata obuhvaćenih perspektivom 2014-2020 (IPA II). Uprkos vanrednim okolnostima nastalim zbog širenja virusa COVID-19, koje su značajno uticale na aktivnosti i dinamiku sprovođenja svih projekata, većina planiranih aktivnosti se sprovodila bez značajnijih kašnjenja. Kada je nova finansijska perspektiva – IPA 2021-2027 u pitanju, tokom 2021. godine nastavljeni su pregovori na nivou Evropske unije u vezi sa pravnim okvirom za IPA-u III. S tim u vezi, tokom septembra 2021. godine, završeni su pregovori između Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Savjeta i 15. septembra 2021. godine donešena je Uredba o uspostavljanju Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III) i potvrđen iznos od 14,162 milijarde eura koji će biti dostupan državama, korisnicama IPA podrške tokom narednog sedmogodišnjeg perioda.

Vlada je donijela mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 5 - Javne nabavke, 9 – Finansijske usluge, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Radi se o dokumentima koje su sačinile radne grupe za navedena poglavlja, koji na adekvatan način adresiraju preostale obaveze iz pregovaračkog procesa. Poglavlja su predstavljena po svim oblastima koje ih čine, sa preostalim ključnim izazovima, preporukama iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu, kao i horizontalnim vezama sa drugim poglavljima i klasterima u odnosu na revidiranu metodologiju pregovora. 

Usvojena je Analiza realizacije Šengenskog akcionog plana (ŠAP) u periodu 2017 - 2020. godina. Analiza je bitna za sagledavanje rezultata aktivnosti, stepena ispunjenosti obaveza i presjeka stanja u cilju utvrđivanja zaključaka i preporuka za dalje sprovođenje ovog strateškog dokumenta koji je sastavni dio političkih ciljeva Vlade u pristupanju Crne Gore EU i šengenskom prostoru. Ostvareni ciljevi sprovođenja ŠAP-a doprinijeće da Crna Gora uspješno okonča pregovore za Poglavlje 24, u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Konstatovano je da u narednom periodu treba dodatno unaprijediti administrativne, infrastrukturne i tehničke kapacitete, nastaviti napore na jačanju kapaciteta ljudskih resursa unutar Granične policije i Carine, u cilju sprečavanja i otkrivanja svih vidova prekograničnog kriminala. Imajući u vidu trenutni status stepena realizacije ŠAP-a, definisane su konkretne mjere koje je potrebno preduzeti u pristupnim pregovorima za članstvo u EU i za dalje usaglašavanje sa zahtjevima Šengena.

Vlada je dala saglasnost na Predlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2022. godini.

Pandemija koronavirusa ubrzala je digitalnu transformaciju, donijela brojne promjene u načinu rada i življenja, “rad na daljinu” je postao nova normalnost. U skladu sa tim, Vlada je usvojila Program za privlačenje digitalnih nomada u Crnoj Gori do 2025. godine sa Akcionim planom za 2022. godinu kojim se namjerava povećati broj digitalnih nomada koji borave u Crnoj Gori i prepoznatljivost Crne Gore kao atraktivne destinacije za digitalne nomade, jačajući ekonomsku aktivnost u zemlji, najprije kroz podsticanje stranih investicija i pratećom promocijom crnogorskog turizma. Programom se definišu strateški prioriteti i ciljevi kod uvođenja viza za digitalne nomade, uslovi za definisanje njihovog statusa, aktivnosti i analize kako bi se ocijenio ekonomski i društveni potencijal, kao i nadležne institucije za sprovođenje aktivnosti, indikatori uspjeha, izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za sprovođenje Programa i pratećeg Akcionog plana. Za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana za 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 110.000 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o preuzimanju jednogodišnjeg predsjedavanja Američko - jadranskom poveljom (A5). U Informaciji se navodi da su prioriteti predsjedavanja Poveljom u 2022. godini usklađeni sa opredjeljenjem Crne Gore da, kao NATO članica, promoviše avroatlantsku perspektivu strateški važnog regiona Zapadnog Balkana. S tim u vezi, jedan od ciljeva predstojećeg predsjedavanja Poveljom biće snaženje saradnje između NATO-a i država regiona. Osim toga, Crna Gora će nastojati da podstakne i ukaže na neophodnsot komplementarnog pristupa NATO-a i EU u području Zapadnog Balkana, jača vojno-odbrambenu saradnju, kao i da podstakne prilagođanje rada i djelovanja Povelje u skladu sa aktuelnim bezbjednostim okruženjem. U cilju postizanja navedenih rezultata pripremljen je Plan predsjedavanja Crne Gore Američko – Jadranskom poveljom (A5) tokom 2022. godine, za čiju realizaciju su predviđena sredstava u iznosu od 87.500 eura.

Usvojena je Informacija o realizaciji Programa o subvencionisanju zarada u 2021. godini (I i II kvartal). U cilju umanjenja negativnih posljedica u poslovanju privrednih društava usljed pandemije COVID-19 Vlada je kreirala više različitih segmenata podrške privredi. U Informaciji se navodi da je implementacijom Programa subvencioniranja zarada za I i II kvartal 2021. godine odobreno 21.295 zahtjeva na osnovu kojih su isplaćena sredstva u iznosu od preko 27 miliona eura za 97.362 zaposlena lica. Kreirane mjere i mehanizmi podrške bili su usmjereni prema djelatnostima u najugroženijim privrednim sektorima, čemu je doprinijelo detaljno i pažljivo praćenje i analiziranje situacije u zemlji, uz konstantno konsultovanje privrede i njenih potreba.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima realizacije „Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore” za III kvartal 2021. godine. U Informaciji se navodi da je Vlada 14. oktobra prihvatila predlog za kandidovanje projekta izgradnje hotela „Liko Soho“ Bar, po kondo modelu poslovanja, na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma koja sadrži 16 projekata, od čega se 11 realizuje u sjevernoj regiji. Radi se o ukupnim ulaganjima u visini 472 miliona eura, kapaciteta više od 2.800 smještajnih jedinica, sa mogućnošću za otvaranje 2.150 novih radnih mjesta. Od oktobra ove godine resorno Ministarstvo sprovodi proširenu metodologiju praćenja razvojnih projekata iz oblasti turizma, kojom su, pored izvještaja nezavisnog kontrolora, uvodena i dva nova postupka: izvještaj o stanju radova na projektu i izlazak na teren, saradnja sa lokalnom samoupravom i praćenje razvoja komunalne infrastrukture.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima. U Informaciji je dat pregled dosadašnjih aktivnosti i otvorenih pitanja, sa predloženim rješenjima. Cilj projekta je prilagođavanje rada postrojenja TE Pljevlja zahtjevima zakonodavstva EU i domaćeg zakonodavstva kada su u pitanju industrijske emisije za postrojenja kao što je TE, tj. osposobljavanje TE da nastavi svoj rad u narednih 15 godina uz zadovoljenje ekoloških standarda. Naglašava se da Projekat ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka TE Pljevlja nije samo od vitalne važnosti za kompaniju već i za čitavu ekonomiju Države. Kroz ovaj projekat produžio bi se radni vijek same TE čije učešće u energetskom bilansu Crne Gore ima veliki značaj. Radom TE se ostvaruje značajna proizvodnja električne energije, što potvrđuje činjenica da njena proizvodnja predstavlja udio od 35% u ukupnoj proizvodnji električne energije u Crnoj Gori za prvih deset mjeseci u 2021. godini, kao i oko 42% u ukupnoj potrošnji električne energije za isti period.

Vlada je usvojila Informaciju o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Platac'', opština Kotor. Tim povodom, Vlada je usvojila Koncesioni akt i zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje Javnog oglasa, te da imenuje tendersku komisiju koja će sprovesti postupak javnog nadmetanja za dodjelu ugovora o koncesiji.

Usvojena je Informacija o statusu lokaliteta luke „Lazure“u Meljinama. Sagledavajući stanje ovog projekta, Vlada je zadužila nadležne institucije da preduzmu neophodne radnje i sprovedu analizu mogućnosti proglašenja ovog lokaliteta lukom nautičkog turizma, kao i mogućnosti izgradnje i/ili rekonstrukcije ribarske luke u Zelenici u skladu sa potrebnim kapacitetima, te da o tome povratno informišu Vladu.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji javnih konkursa za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija u 2021. godini. U Informaciji se navodi da su kod svih organa obuhvaćenih Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini postupci raspodjele sredstava u toku. Na osnovu podataka dobijenih od strane tih organa, izvjesno je da će određeni broj organa uspjeti da do kraja tekuće godine okonča postupke, zaključi ugovore i isplati sredstva za realizaciju projekata i programa nevladinih organizacija. U tekućoj godini, za ove namjene, ukupno je opredijeljen iznos od 3.713.205,40 EUR, a odnosi se na finansiranje projekata i programa iz oblasti od javnog interesa (0,3 % ukupnog tekućeg bužeta) i finansiranje projekata i programa iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom (0,1 % ukupnog tekućeg budžeta). Vlada je zadužila organe državne uprave koji su raspisali javne konkurse za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija da intenziviraju aktivnosti kako bi okončali postupke do kraja tekuće godine, a da sredstva koja nijesu realizovana u 2021. godini, shodno obavezama iz raspisanih konkursa, obezbijede na teret budžeta tog organa državne uprave u 2022. godini.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2021/2022. godinu. Konstatovano je da su za ovaj ciklus Programa poslodavci iskazali izuzetno veliko interesovanje, što je rezultiralo oglašavanjem 12.560 slobodnih mjesta za stručno osposobljavanje, dok je ukupan broj lica sa stečenim visokim obrazovanjem koji se prijavio za učešće u Programu 2.847. S obzirom na to da 195 lica, nakon prvog kruga povezivanja poslodavaca i korisnika, nije dobilo poslodavca, a imajući u vidu da je ostao veliki broj oglašenih slobodnih mjesta, organizovan je i drugi krug prijavljivanja potencijalnih korisnika Programa. Nakon sprovedenog drugog kruga još 44 korisnika su dobili poslodavca, odnosno ukupno 2.723 korisnika je dobilo priliku da se stručno osposobljava u 2022. godini. Ukupan broj korisnika koji nisu dobili priliku da se stručno osposobljavaju u ovom ciklusu je 151, što iznosi 5,25 % od ukupnog broja prijavljenih korisnika.

51. sjednica Vlade Crne Gore (16.12.2021.)

51. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o situaciji u vezi sa ugovornim odnosima između Elektroprivrede Crne Gore i UNIPROM-a, d. o. o. (KAP) Zaključci
2.Predlog zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela* Materijal Zaključci
3.Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2021. godinu Materijal Zaključci
4.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 5 - Javne nabavke Materijal Zaključci
5.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 9 - Finansijske usluge Materijal Zaključci
6.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 16 – Porezi Materijal Zaključci
7.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 17 - Ekonomska i monetarna unija Materijal Zaključci
8.Predlog mape puta ispunjenja završnog mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 20 - Preduzetništvo i industrijska politika Materijal Zaključci
9.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o iznosu dodatka na osnovnu zaradu za dežurstvo i pripravnost za zaposlene u sudu i državnom tužilaštvu (odgođeno odlučivanje) Zaključci
11.Predlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2022. godini Materijal Zaključci
12.Predlog analize realizacije Šengenskog akcionog plana u periodu 2017 - 2020. godine Materijal Zaključci
13.Predlog programa za privlačenje digitalnih nomada u Crnoj Gori do 2025. godine sa Predlogom akcionog plana za 2022. godinu i Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
14.Predlog programa monitoringa životne sredine Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
15.Informacija o kapitalnim infrastrukturnim projektima u sektoru pravde koji se ostvaruju uz Instrument pretpristupne podrške Materijal Zaključci
16.Informacija o preuzimanju jednogodišnjeg predsjedavanja Crne Gore Američko - jadranskom poveljom (A5) Materijal Zaključci
17.Informacija o realizaciji Programa subvencionisanja zarada u 2021. godini (I i II kvartal) Materijal Zaključci
18.Informacija o aktivnostima realizacije „Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore“ za III kvartal 2021. godine Materijal Zaključci
19.Informacija o podršci za ustupanje viškova proizvoda DOO Milmarc Group i FML DOO - Mljekara Nika (odgođeno odlučivanje) Zaključci
20.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima Materijal Zaključci
21.Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Platac“, opština Kotor sa Izvještajem sa javne rasprave i Predlog koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena ležišta „Platac“, Opština Kotor (odgođeno odlučivanje) Zaključci
22.Informacija o statusu lokaliteta luke „Lazure“ u Meljinama Materijal Zaključci
23.Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore u oblastima unutrašnje organizacije i sistematizacije, kadrovskog planiranja i zapošljavanja, iz nadležnosti Uprave za kadrove Materijal Zaključci
24.Informacija o realizovanim zaključcima za zakonsku obavezu unosa podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju Materijal Zaključci
25.Informacija o realizaciji javnih konkursa za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija u 2021. godini Materijal Zaključci
26.Predlog statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ - Podgorica Materijal Zaključci
27.Završni izvještaj o sprovođenju Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021. godine Materijal Zaključci
28.Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2021/2022. godinu Materijal Zaključci
29.Predlog za davanje saglasnosti Odboru direktora „Monte-puta“ DOO Podgorica za zaključenje Ugovora o radu sa izvršnim direktorom Materijal Zaključci
30.Predlog platforme za posjetu v.d. direktora Uprave za statistiku Miroslava Pejovića, Zavodu za statistiku Sjeverne Makedonije, radi razmjene iskustava vezanih za sprovođenje popisa stanovništva u uslovima COVID pandemije, 20. i 21. decembra 2021. godine, u Skoplju Materijal Zaključci
31.Kadrovska pitanja Zaključci
31.1Predlog za razrješenje direktorice Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Materijal
31.2Predlog za imenovanje direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Materijal
31.3Predlog za razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora Centra za alternativno rješavanje sporova Materijal
31.4Predlog za davanje saglasnosti za postavljenje glavnog inspektora u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
31.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
32.Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja Materijal Zaključci
33.Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o učešću Crne Gore u programu Kreativna Evropa (2021-2027) Materijal Zaključci
34.Informacija o Ugovoru o bespovratnoj podršci za finansiranje projekta „Tehnička podrška upravljanju bilateralnim programima prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Kosovo 2014-2020“ s Predlogom ugovora o bespovratnoj podršci Materijal Zaključci
35.Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma u pogledu izvođenja vježbe „Pomoć u slučaju katastrofe i vojne mobilnosti 21 (DRMMEX21)“ s Predlogom tehničkog sporazuma(bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Informacija o davanju saglasnosti za isplatu naknada za članove radnih tijela koje Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte imenuje u skladu sa članom 5 i 7 Odluke o djelokrugu rada Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte Materijal Zaključci
37.Izvještaj o razvoju tržišta elektronskih komunikacija Materijal Zaključci
38.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa zaštite od radona 2019-2023. godina, za 2019/2020. godinu Materijal Zaključci
39.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-6395/2, od 9. decembra 2021. godine, sa sjednice od 1. decembra 2021. godine Materijal Zaključci
40.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-5582/2, od 26. novembra 2021. godine Materijal Zaključci
41.Predlog platforme za radnu posjetu delegacije Crne Gore, predvođene ministrom vanjskih poslova Đorđem Radulovićem, Republici Italiji, 17. i 18. decembra 2021. godine Materijal Zaključci
42.Predlog za preusmjerenje sredstava iz budžeta Uprave prihoda i carina na budžet Uprave za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
43.Predlog za preusmjerenje budžetskih sredstava za Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnost medija Materijal Zaključci
44.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomskog razvoja na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
45.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Zavod za školstvo na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
46.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na potrošačku jedinicu Uprava za zaštitu kulturnih dobara Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
47.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 2995, upisane u list nepokretnosti broj 73, KO Jastreb, Opština Danilovgrad s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti Materijal Zaključci
48.Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 392, KO Grab, Opština Bijelo Polje, na period od 5 godina uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora o davanju u zakupa nepokretnosti u državnoj svojini Materijal Zaključci
49.Pitanja i predlozi
49.1Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima Materijal Zaključci
49.2Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za vode Materijal Zaključci
49.3Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?