53. sjednica Vlade Crne Gore - 29.12.2021.

Objavljeno: 29.12.2021. 19:42 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 53. sjednici održanoj 29. decembra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. U diskusiji je istaknuto da će se donošenjem ovog Zakona će se omogućiti priprema, organizacija i sprovođenje popisa, u cilju dobijanja sveobuhvatnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u Crnoj Gori. Predloženim odredbama se na jasan način pravno regulišu nadležnosti, prava i obaveze Uprave za statistiku, ministarstava, jedinica lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u vezi s pripremama i sprovođenjem Popisa stanovništva. Takođe, ovim Zakonom se regulišu prava i obaveze lica koja se obuhvataju Popisom i lica koja neposredno obavljaju poslove Popisa, način i obim prikupljanja, upotrebe i zaštite prikupljenih podataka i objavljivanje rezultata Popisa.

Utvrđen je Predlog carinskog zakona s Izvještajem sa javne rasprave. Naovi Zakon definiše pravni okvir za carinska pravila i postupke na carinskom području Crne Gore i prilagođen je uslovima moderne trgovine. Njegovom primjenom će se olakšati protok robe koja tranzitira i ulazi ili izlazi iz Crne Gore, što će poboljšati konkurentnost domaćih preduzeća, zaštititi finansijske interese Države i obezbijediti sigurnost potrošača. Usaglašavanjem Zakona sa evropskim zakonodavstvom stvaraju se pretpostavke za izgadnju i implementaciju IT sistema koji treba da olakšaju i ubrzaju prekograničnu trgovinu i smanje troškove učesnika u trgovini.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. Ocijenjeno je da se ovim Zakonom se stvarju preduslovi za dalji razvoj platnog prometa u crnoj Gori u skladu sa savremenim standardima u EU i svijetu. Predloženim izmjenama i dopunama se, pored ostalog, uvode dvije nove platne usluge koje se zasnivaju na internetskom i on-line rješenjima, omogućava licenciranje novih pružalaca usluga, skraćuje vrijeme obrade naloga za plaćanje, povećava izbor alata za plaćanje, uz niže troškove. Takođe, novim Zakonom će se uspostaviti dodatne mjere za smanjenje sigurnosnih rizika povezanih sa elektronskim plaćanjem i unaprijediti zaštita korisnika platnih usluga.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru. Tim povodom ocijenjeno je da će se predloženim propisom stvoriti neophodni normativni okvir koji će obezbijediti sveobuhvatno, ujednačeno, srazmjerno i efikasnije postupanje inspektora, veći stepen profesionalizma i kvaliteta rada inspekcijskog organa, drugih organa, odnosno pravnih lica, a što je i od izuzetne važnosti za subjekte nadzora u smislu njihove pravne sigurnosti i predvidivosti. Pored ostalog, predloženim Zakonom se prvi put na cjelovit način uređuje preventivno djelovanje inspekcija, radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora (sprečavanje nastanka nezakonitosti i štete), tj. težište inspekcija se usmjerava na prevenciju, informisanje, pružanje stručne pomoći, praćenje i analizu stanja u oblastima, planiranje nadzora, kako bi se zaštitilo tržište i građani, i u krajnjem podstaklo zakonito poslovanje i brži privredni razvoj.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama. U raspravi je naglašeno da će se donošenjem ovog Zakona, omogućiti efikasnije ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama uz smanjenje troškova za korisnike i stvoriti efikasan instrument za ostvarivanje prava građana na pristup informacijama u posjedu organa vlasti, uz odgovarajuće osiguravanje samog postupka po zahtjevima za pristup informacijama, zaštite javnog interesa, kao i zaštite odgovarajućih posebnih legitimnih interesa.  Sa druge strane, izmjene i dopune doprinijeće i transparentnijem radu organa vlasti, podsticanju djelotvornnosti, odgovornosti i afirmaciji integriteta i legitimnosti organa vlasti.

Niz je novina kojima će se doprinijeti regulativnim i implementacijskim poboljšanjima u oblasti slobodnog pristupa informacijama, kako bi svi identifikovani problemi u praksi bili prevaziđeni, a, pored ostalog, to su: podaci označeni stepenom tajnosti nijesu u potpunosti izuzeti od primjene zakona; proširuje se opseg informacija koje organi moraju proaktivno da objavljuju, a naročito onih koje se tiču finansija; predlažu se određene izmjene kada je riječ o ograničenju pristupa informacijama, a u skladu sa Ustavom i međunarodnim dokumentima, sa posebnim izuzecima koji se odnose na javne funkcionere i poresku tajnu; predviđene su izmjene u odnosu na sprovođenje testa štetnosti, kako bi se odredba učinila preciznijom i efikasnijom u primjeni; proširuju se razlozi za preovlađujući javni interes, sa ciljem da se osigura veća dostupnost informacija u slučajevima u kojima postoji poseban javni interes za pristup informaciji.

Vlada je usvojila Trideset prvi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul-septembar 2021 godine, koji će po ustaljenoj proceduri biti dostavljen na razmatranje Odboru za evropske integracije Skupštine Crne Gore.

Donijete su mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkim poglavljima 6 – Privredno pravo, 10 Informatičko društvo i mediji i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova. Revizija Liste ljekova se vrši u skladu sa Uredbom o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova kojom se uređuju kriterijumi, način i postupak stavljanja, odnosno skidanja lijeka sa osnovne i doplatne liste ljekova, nadležnosti komisije za ocjenu ispunjenosti kriterijuma za stavljanje, odnosno skidanje lijeka sa Liste ljekova, kao i način utvrđivanja cijene lijeka. Donošenjem ove Odluke riješiće se više problema, koji se prioritetno odnose na adekvatniji i savremeniji farmakoterapijski tretman bolesnih lica, ali i za zdravstveni sistem uopste. Kako bi se subjekti koji su uključeni u lanac snabdijevanja ljekovima upoznali što ranije sa izmjenama, predviđeno je stupanje na snagu ove odluke osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjena se odlaže do 1. februara 2022. godine.

Donijeta je Odluka o iznosu dodatka na osnovnu zaradu za dežurstvo i pripravnost za zaposlene u sudu i državnom tužilaštvu.

Vlada je donijela Odluku o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode „Stari Ulcinj”.

Donijeta je Odluku o prestanku važenja Odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana "Lepetane", opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana. Odluka je posljedica nemogućnosti nastavka izrade ovog DUP-a, o čemu je Vlada odlučila na sjednici od 26. novembra.

Na osnovu Uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita. Odlukom su definisani zadaci Komisije koji, između ostalog, podrazumijevaju: utvrđivanje liste operatera postrojenja prijavljnih u skladu sa javnim pozivom za dodjelu emisionih kredita; dodjela besplatnih emisionih kredita u skladu sa Uredbom; dodjela emisionih kredita iz stabilizacione reserve; sprovođenje javne ukcije i prodaja emisionih kredita postrojenjima na osnovu prijave operatera postrojenja; kao i priprema Predloga alokacije sredstava prikupljenih na osnovu kupovine emisionih kredita. Komisijom predsjedava ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Vlada je donijela Strategiju za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja teorizma za period 2022-2025. godina, s Akcionim planom za 2022- 2023. godinu. Strategijom je na cjelovit način prikazana nacionalna politika u oblasti prevencije i suzbijanja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, definisan okvir djelovanja s ciljem unapređenja postojećih i razvoja novih mjera, mehanizama i instrumenata, a sve u funkciji stabilnosti i bezbjednosti Crne Gore. Izradom ovog dokumenta, Crna Gora želi ukazati da prevencija i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranje terorizma ne predstavlja pitanje kojim se isključivo trebaju baviti vojne, policijske i obavještajne službe, već pitanje koje treba da osnaži kulturu vođenja mirnog dijaloga i međureligijske i međukulturalne tolerancije. Vizija novog strateškog dokumenta se ogleda u potrebi da građani i vrijednosti Crne Gore budu zaštićeni od prijetnji terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma. Strateški cilj definisan ovim dokumentom podrazumijeva primjenu međunarodnih standarda, poštovanje ljudskih prava i unapređenje nacionalne i međunarodne saradnje kako bi Crna Gora izgradila koordiniran i efikasan sistem za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma. Pratećim dvogodišnjim akcionim planom definisane su mjere i aktivnosti koje su neophodne za realizaciju strateškog cilja, kao i jasno dodijeljene nadležnosti za sve organe koji će implementirati planirane aktivnosti. Ukupan iznos planiranih novčanih sredstava za realizaciju predviđenih aktivnosti je 3.688.800,00 eura, od čega su sredstva iz budžeta u iznosu od 1.518.800,00 eura, a iz donacija 2.170.000,00 eura.

Donijeta je Strategija sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026. godine sa Akcionim planom za period 2022-2023. godine. Podizanje nivoa sajber bezjbednosti na nacionalnom nivou predstavlja svojevrstan zalog za budućnost, jer bezbjedan sajber prostor ostaje važan preduslov stvaranja podsticajnog ambijenta za kontinurani ekonomski razvoj, digitalnu transformaciju i pružanje javnih usluga. Strategija sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026. godine predstavlja interresorni dokument koji se odnosi na petogodišnji strateški period i usmjeren je na unapređenje ukupnih kapaciteta (zakonodavnih, operativnih, ljudskih, finansijskih i tehničkih) za adekvatan odgovor na izazove i prijetnje koje dolaze iz sajber prostora u/i izvan Crne Gore. Sprovođenjem Strategije želi se kreirati ambijent u kojem su građani, operatori kritičnih infrastruktura, privreda i javna uprava u Crnoj Gori zaštićeni u najvećoj mogućoj mjeri od negativnih aspekata sajber prijetnji i kriminala kroz kontinuiranu edukaciju o sigurnom korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu i poslovanju, „know-how“ razmjenu sa partnerima na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu i implementaciju mjera zaštite kritične informatičke infrastrukture. Takođe, Strategijom se želi postići da Crna Gora u oblasti sajber bezbjednosti posjeduje održiv sistem za efikasno otkrivanje i odbranu od kompleksnih vektora sajber napada i prijetnji. Predviđeno je i uspostavljanje novog tijela – Agencije za sajber bezbjednost kako bi se postigla centralizacija sajber ekspertize, smanjio odliv stručnog kadra, omogućio efiksaniji odgovor na sajber napade i zaštitila kritična infomatička infrastruktura. 

 Vlada je donijela Nacionalnu strategiju zapošljavanja 2021-2025 sa Akcionim planom zapošljavanja za 2021. godinu i Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi i utvrdila Akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu.

Donijeta je Strategija razvoja nacionalnog brenda 2022 - 2026 sa Akcionim planom za 2022. godinu i Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. U diskusiji je naglašeno da nacionalni brend za Crnu Goru predstavlja sredstvo pomoću kojeg želi da poveća privlačnost Države kao mjesta za strane investicije, turizam, poslovanje i sl. Cilj izgradnje nacionalnog brenda je povećanje prepoznatljivosti Crne Gore, stvaranje njenog pozitivnog imidža koji podstiče konkurentnost i bolje pozicioniranje na inostranom tržištu. Pored kreiranja podsticaja za ulaganja u strateške grane privrede, građenje brenda podrazumijeva i pozicioniranje domaćih proizvoda na inostranom tržištu, čime se povećava izvoz i tražnja za proizvodima iz određene zemlje.

Vlada je usvojila Informaciju o postupku izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. U Informaciji se navodi da je, u sklopu pripreme predloga zakonskih rješenja o ispitivanju porijekla imovine kao obaveze utvrđene programskim dokumetima Vlade za 2021. godinu, urađena analiza koja ukazuje na potrebu daljeg razmišljanja u pravcu modifikacije postojećeg sistema oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i usvajanja sistema koji će omogućiti efikasnije i efektivnije oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi i istovremeno borbe protiv teških oblika kriminala ali i jačanje vladavine prava. Utvrđeno je da se promjena koncepta sistema oduzimanja imovinske koristi kojom bi se za pokretanje trajnog oduzimanja isključio uslov pravosnažne osuđujuće presude, odnosno pored postojećeg, uveo novi model, može sprovesti kroz izmjene i dopune važećeg Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Ocijenjeno je da reforma sistema oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću kojom bi se uveo model oduzimanja bez prethodne krivične presude ne samo da je potrebna, već predstavljala sastavni dio novog koncepta na nivou EU. U tom kontekstu zaduženo je Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da u što kraćem roku dostavi tekst Nacrta u skladu sa Poslovnikom Vlade Crne Gore nadležnim organima na mišljenje.

Usvojena je Informacija o statusu aktivnosti na izradi Prostornog plana Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju za projekat izgradnje HE Buk Bijela, Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina sa aspekta zaštite životne sredine shodno UNECE Konvenciji o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – Espoo. U Informaciji se navodi da je povodom ovog projekta, a u vezi sa poštovanjem odredbi Konvencije, na zahtjev resornog ministarstva pokrenut postupak pred Implementacionim komitetom za sprovođenje Espoo konvencije koji je u toku. Takođe, inicirane su bilateralne konsultacije sa nadležnim organom Republike Srpske, BiH radi definisanje aktivnosti za rješavanje otvorenih pitanja. U cilju efikasnijeg rješavanja pitanja dogovoreno je formiranje ekspertskog tima, čije će zaduženje biti da pregleda raspoloživu projektnu dokumentaciju, strukturu i planirani režim rada hidroelektrane „Buk Bijela“, te da usaglasi nadmorsku visinu tačke preliva, odnosno maksimalnu gornju kotu do koje buduće vještačko jezero može da raste.

Usvojena je Informacija o statusu planske dokumentacije potrebne za realizaciju projekata izgradnje solarne elektrane na lokalitetu Briska Gora i vjetroelektrana na lokalitetu Brajići. Tim povodom, zaduženo je resorno ministarstvo da intenzivira aktivnosti na izradi planske dokumentacije, kako bi se stvorile planske pretpostavke za realizaciju navedenih projekata.

Vlada je usvojila Informaciju o aktuelnim problemima u JU Domu starih „Grabovac'' u Risnu , sa predlozima rješenja za prevazilaženje postojećih problema u ostvarivanju zdravstvene zaštite korisnika , u cilju integrisanja ove ustanove u javni zdravstveni sistem što će omogućiti pisanje elektronskih uputa, elektronskih recepata, nabavku terapije i medicinskih sredstava neophodnih za kvalitetno liječenje i pružanje kontuinirane zdravstvene zaštite, sa prijedlozima mjera. S tim u vezi, zadužene su nadležne institucije da obezbijede normativne i finansijske uslove za kadrovsko jačanje i kompletno i nesmetano funkcionisanje Doma starih u Risnu.

Usvojena je Informacija u vezi obezbjeđivanja finansijskih sredstava iz tekuće budžetske rezerve prevoznicima javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju. Imajući u vidu da je sektor javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju jedan od najpogođenijih sektora, usljed pandemije virusa COVID -19, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da izvrši plaćanje u iznosu od 330.000,00 eura u cilju pomoći i podrške prevoznicima, po specifikaciji dostavljenoj od Ministarstva kapitalnih investicija.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Aneksa 2 Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela i prihvatila Aneks 2 Ugovora.

Usvojena je Informacija o saradnji sa susjednim zemljama. U Infomaciji se navodi da se Crna Gora vodi principom „nultog problema“ u odnosima sa susjedima i time daje svoj doprinos otvaranju novog poglavlja u odnosima u regionu. Jačanje saradnje sa susjednim zemljama jedan je od ključnih uslova za ostvarivanje dugotrajne stabilnosti i evropske perspektive, čime se otvaraju nove mogućnosti za prosperitet svih država Zapadnog Balkana. Svoj doprinos regionalnoj saradnji Crna Gora pruža i kroz učešće u radu u više od 30 regionalnih inicijativa. Informacija o saradnji sa susjednim zemljama sadrži presjek bilateralnih odnosa sa svakom od država susjeda posebno, kao i vanjskopolitičke aktivnosti ključnih sprovodilaca vanjske politike na državnom nivou – predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine, predsjednika Vlade, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova, koje su realizovane tokom 2021. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o funkcionisanju Portala „Glas građana – e-Peticije“Radi se o portalu koji omogućava javnosti da utiče na proces kreiranja javnih politika, putem podnošenja elektronskih peticija Vladi. U Informaciji se navodi da je u periodu od decembra 2020. do decembra 2021. godine podnijeto 58 peticija, od kojih najveći dio nije raspravljan u okviru ministarstava, odnosno građani nisu dobili informacije o peticijama koje su podnijeli (29 peticija). Od devet peticija koje su stavljene na glasanje tri su izglasane, sa preko 3000 glasova građana, dok je 20 peticija odbijeno. Tim povodom, Vlada je zadužila sva ministarstva da najkasnije u roku od 10 dana postupe po trenutno dospjelim peticijama i da otvore za glasanje svaku peticiju koja je podnijeta u skladu s pravilima portala. Komisiji za postupanje sa peticijama naloženo je  da razmotri pravila portala kako bi eventualno revidirali rokove, a u cilju bržeg i efikasnijeg odgovora institucija na zahtjeve građana.

Donijet je Nacionalni program zaštite potrošača 2022-2024, sa Akcionim planom za 2022. godinu i usvojila Završni izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača 2019-2021. U diskusiji je naglašeno da je cilj usvajanja ovog programa jačanje sistema zaštite potrošača na svim nivoima i njegovo dalje unapređivanje, u skladu sa standardima i dobrom praksom EU, i nastavak ispunjavanja postavljenih ciljeva kada je u pitanju politika zaštite potrošača u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i relevantnim zakonima i strateškim dokumentima. Nacionalnim programom predviđeni su sljedeći operativni ciljevi: obezbijediti veći stepen zaštite potrošačkih prava i interesa kroz dalje unapređenje zakonodavnog okvira i bolju primjenu važećih instituta njihove zaštite, unaprijediti znanje i informisanost potrošača i trgovaca o njihovim pravima i obavezama i uspostaviti efikasan sistem saradnje i koordinacije sa različitim stejkholderima značajnim za implementaciju politike zaštite potrošača.

Vlada je usvojila Smjernice za revitalizaciju i razvoj prerađivačke industrije u Crnoj Gori. Ocijenjeno je da je, u uslovima veće izloženosti privrede negativnom uticaju epidemije na ekonomsku aktivnost, imajući u vidu veličinu i strukturu crnogorskih preduzeća, kao i stagniranje stanja u industriji u zadnjoj deceniji, veoma važna podrška privredi u uvođenju novih tehnologija i ulaganja u povećanje kapaciteta proizvodnje i prerade i zadovoljavanje standarda i sertifikata, u cilju stabilnog kvaliteta proizvodnje na dugi rok i većeg učešća na domaćem i stranom tržištu.Utvrđeno je da uz postojeću strukturu i vrstu opreme u preduzećima nije moguće obezbijediti dugoročan rast proizvodnje. Povećanje investicija u osnovna sredstva i nove tehnologije od ključnog je značaja za pokretanje strukturnih promjena, rast produktivnosti i konkurentnosti prerađivačke industrije. Između ostalog, zaključeno je da pored modela direktnih (green field) investicija, razvojnu politiku i pravce razvoja treba usmjeriti i na bolje korišćenje i tržišnu valorizaciju neaktiviranih potencijala i raspoloživih prostornih kapaciteta, naročito u segmentu prerađivačke industrije, putem brown field investicija na kupljenom zemljištu sa pratećom infrastrukturom (npr. napuštena vojna postrojenja, kasarne, prazne hale, skladišta), koje investitor ulaganjem može da stavi u funkciju. Takođe, konstatovano je da bi pristupačniji uslovi u javnim nabavkama umnogome podstakli domaće proizvođače da konkurišu u javnim nabavkama, kao i to da je potrebno uspostaviti adekvatnu vezu na relaciji nauka – privreda u pogledu primjene i komercijalizacije inovacija.

Usvojen je Operativni program za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 s Akcionim planom 2021-2022.  Program utvrđuje veći broj jasno artikulisanih operativnih ciljeva, koji na adekvatniji način doprinose realizaciji strateških ciljeva Strategije pametne specijalizacije 2019-2024. Akcionim planom za period 2021-2022 planirano je 12 operativnih ciljeva i 65 aktivnosti. Za realizaciju Plana je izdvojeno 73.510.932,74 eura, koji su planirani na realnim osnovama i iako bilježe manja ulaganja privatnog sektora, na čemu će se posvećeno raditi u narednom periodu, ukazuju na punu posvećenost države da kroz ulaganja iz budžeta ciljano stimuliše ulaganje privatnog sektora.

Vlada je usvojila Program za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period 2022-2024. godine sa Akcionim planom za 2022-2023. godinu.

Prihvaćen je Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica – osnovana 1901. godine i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica i prihvatila Aneks I Ugovora o kreditu.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) – „Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona”.

Donijeta je Odluka o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone “Luka Bar”. Primjena ranije Odluke, koja je stupila na snagu 31.07.2021. godine uticala je na smanjenje količina duvanskih proizvoda koje su uskladištene u Sobodnoj zoni „Luka Bar“, međutim konstatovano je da se i dalje vrši smještaj radi skladištenja duvanskih proizvoda, jer korisnici kojima ističu ugovori o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni „Luka Bar“ mogu robu – duvanske proizvode prenijeti na druge korisnike Slobodne zone kojima su ugovori na snazi. Imajući u vidu operativna saznanja nadležnih organa i međunarodnih partnera koja ukazuju na ponavljajuće nestajanje robe iz Slobodne zone, kao i otežano sprovođenje mjera carinskog nadzora nad kretanjem duvanskih proizvoda u zoni, predlog Odluke je usmjeren ka zaustavljanju nelegalnih aktivnosti koje nanose štetu i Budžetu i međunarodnoj reputaciji Crne Gore. Novom Odlukom se carinski organ obavezuje da donese rješenje u skladu sa članom 172 stav 3 Carinskog zakona, kojim je propisano da carinarnica može da uvede određene mjere zabrane ili ograničenja u vezi sa poslovima koji se obavljaju u slobodnoj zoni, imajući u vidu vrstu predmetne robe ili zahtijevane mjere carinskog nadzora. Na osnovu Odluke Vlade i navedenog rješenja carinski organ će ukinuti ili izmijeniti pojedinačna odobrenja o vođenju evidencije za skladištenje duvanskih proizvoda i odrediti rok za stavljanje zaliha u drugo carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu u skladu sa zakonom.

Vlada je utvrdila Granski kolektivni ugovor o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost. Povećanje zarada u zdavstvu koje je inicirala vlada uslovilo je izmjenu Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost, na način što su povećani koeficijenti i zarada medicinskom kadru će se uvećati 30-40 %. U diskusiji je istaknuto da je povećanje zarada u zdravstvenom sistemu samo vraćanje dijela duga države onima koji spašavaju živote ljudi.

Usvojena je Informacija o programu “Selo sad” - posebna komponenta Agrobudžeta Crne Gore za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. U informaciji se navodi da je stanje u poljoprivrednoj proizvodnji za koju je vezano oko 150000 stanovnika Crne Gore otežano zbog pandemija virusa Covid-19 kao uzroka niza faktora koji su se negativno odrazili na sektor poljoprivrede. Crna Gora je u velikom stepenu uvozno zavisna, tako da su cijene inputa u poljoprivrednoj proizvodnji povećane u prosjeku oko 40%,  čime je dohodak poljoprivrednih proizvođača ugrožen. Ovakva situacija obavezuje da se u narednoj godini Vlada fokusira i izdvoji izdašniji budžet za narednu 2022. godunu, pa je Programom predviđeno: Povečanje davanja-direktna plaćanja - 1.500.000 eura; Vodna infrastuktura - 400.000 eura; Putna infrastruktur - 500.000 eura; Nabavka stoke i jačanje stočnog fonda - 600.000 eura; Kooperativa i prerada na gazdinstvima -100.000 eura; Stimulacija plasteničke proizvodnje - 200.000 eura; Nabavka sadnog materijala - 100.000 eura; Porivljavanje rijeka i jezera - 100.000 eura; Nabavka adekvatnog sadnog materijala i pošumljavanje opožarenih površina i goleti - 200.000 eura.

Vlada je usvojila ažuriranu Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata koja ukupno sadrži 152 projekta procijenjene vrijednosti 6,3 milijarde eura.

Vlada je usvojila Informaciju o formiranju cijene osnovne namirnice hljeba, koja sadrži siže aktivnosti koje će Vlada preduzeti u pravcu praćenja trenda cijena i mjera koje će preduzeti ukoliko dođe do njihovog naglog rasta. U Informaciji se navodi da su nadležna ministarstva u intenzivnoj komunikaciji o ovom pitanju sa velikim trgovačkim lancima i velikim pekarskim proizvođačima. Budući da od 1 januara 2022. godine prestaje da važi Odluka o utvrđivanju maksimalne maloprodajne cijene vekne pšeničnog bijelog hljeba, te da će se cijene slobodno formirati, nadležna ministarstva će nastaviti razgovore sa zainteresovanim stranama u pravcu utvrđivanja trgovačke marže na nižem nivou, kako bi se spriječio rast cijena. U raspravi je iskazano očekivanje da će sve strane prilikom formiranja cijena hljeba i utvrđivanja trgovačkih marži pokazati visok nivo društvene odgovornosti, imajući u vidu značaj koji ova namirnica ima u dnevnoj potrošnji domaćinstava.

Pored ostalog, Vlada je donijela i Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Herceg Novi.

53. sjednica Vlade Crne Gore (29.12.2021.)

53. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi Materijal Zaključci
2.Predlog carinskog zakona s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru Materijal Zaključci
5.Predlog strategije reforme javne uprave za period 2022-2026 s Predlogom akcionog plana za period 2022-2024 Materijal Zaključci
6.Trideset prvi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul-septembar 2021. Materijal Zaključci
7.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 6 - Privredno pravo Materijal Zaključci
8.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 10 - Informatičko društvo i mediji Materijal Zaključci
9.Predlog mape puta ispunjenja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovora u pregovaračkom poglavlju 19 - Socijalna politika i zapošljavanje Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova (Odluka je dopunjena na 54. sjednici Vlade CG: https://www.gov.me/dokumenta/c5d6a224-3dcd-4645-a8cc-194d28ea1268) Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o iznosu dodatka na osnovnu zaradu za dežurstvo i pripravnost za zaposlene u sudu i državnom tužilaštvu Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode „Stari Ulcinj“ Materijal Zaključci
13.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane“, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana Materijal Zaključci
14.Predlog odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje aukcije za dodjelu emisionih kredita Materijal Zaključci
15.Predlog strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2025. godine s Predlogom akcionog plana za 2022-2023. godinu Materijal Zaključci
16.Predlog strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026. s Predlogom akcionog plana za period 2022-2023 Materijal Zaključci
17.Predlog nacionalne strategije zapošljavanja 2021-2025 s Predlogom akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu Materijal Zaključci
18.Predlog akcionog plana zapošljavanja za 2022. godinu Materijal Zaključci
19.Predlog strategije razvoja nacionalnog brenda 2022 – 2026 s Predlogom akcionog plana za 2022. godinu i Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi Materijal Zaključci
20.Informacija o postupku izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću Materijal Zaključci
21.Informacija o statusu aktivnosti na izradi Prostornog plana Crne Gore
22.Informacija za projekat izgradnje HE Buk Bijela, Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina sa aspekta zaštite životne sredine shodno UNECE Konvenciji o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu – Espoo Materijal Zaključci
23.Informacija o statusu planske dokumentacije potrebne za realizaciju projekata izgradnje solarne elektrane na lokalitetu Briska Gora i vjetroelektrana na lokalitetu Brajići Materijal Zaključci
24.Informacija o aktuelnim problemima u JU Domu starih „Grabovac“ u Risnu sa predlozima rješenja za prevazilaženje postojećih problema u ostvarivanju zdravstvene zaštite korisnika u cilju integrisanja ove ustanove u javni zdravstveni sistem što će omogućiti pisanje elektronskih uputa, elektronskih recepata, nabavku terapije i medicinskih sredstava neophodnih za kvalitetno liječenje i pružanje kontinuirane zdravstvene zaštite Materijal Zaključci
25.Informacija u vezi obezbjeđivanja finansijkih sredstava iz tekuće budžetske rezerve prevoznicima javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju Materijal Zaključci
26.Informacija o zaključivanju Aneksa 2 Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela Materijal Zaključci
27.Informacija o saradnji sa susjednim zemljama Materijal Zaključci
28.Informacija o realizovanim aktivnostima na pripremi Metodologije za izradu Analize stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima u skladu sa Zaključkom Vlade broj 04-3322/2 od 8.7.2021. godine Materijal Zaključci
29.Informacija o realizovanim zaključcima za sprovođenje analize potreba za obukom službenika i namještenika za 2022. godinu Materijal Zaključci
30.Informacija o funkcionisanju Portala „Glas građana e-Peticije“ Materijal Zaključci
31.Izvještaj o realizaciji javnih konkursa i odobrenih projekata u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama u 2020. godini Materijal Zaključci
32.Završni izvještaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2018-2020. Materijal Zaključci
33.Predlog programa rada i godišnji plan donošenja crnogorskih standarda i srodnih dokumenata za 2021. godinu sa Predlogom ugovora o izvođenju Materijal Zaključci
34.Predlog nacionalnog programa zaštite potrošača 2022-2024 sa Predlogom akcionog plana za 2022. godinu i Završnim izvještajem o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača 2019-2021 Materijal Zaključci
35.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača (2019-2021) za 2019. godinu Materijal Zaključci
36.Smjernice za revitalizaciju i razvoj prerađivačke industrije u Crnoj Gori Materijal Zaključci
37.Predlog operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 s Predlogom akcionog plana za 2021-2022. godinu Materijal Zaključci
38.Informacija o izvršavanju obaveza za članove 34-36 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije Materijal Zaključci
39.Predlog programa za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori od 2022. do 2024. godine sa Predlogom akcionog plana za 2022-2023. godinu Materijal Zaključci
40.Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica - osnovana 1901. godine i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica s nacrtima aneksa Materijal Zaključci
41.Informacija o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) – „Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona” Materijal Zaključci
42.Predlog godišnjeg plana rada Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2022. godinu i Predlog finansijskog plana Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za 2022. godinu Materijal Zaključci
43.Kadrovska pitanja Zaključci
43.1Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativno-pravne poslove, kadrovske i opšte poslove, drugostepeni postupak i nadzor organa državne uprave prosvjete, nauke, kulture i sporta u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
43.2Predlog za imenovanje stalne predstavnice Crne Gore pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i ostalim organizacijama UN sistema Materijal
43.3Predlog za postavljenje pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal
43.4Predlog za davanje saglasnosti za postavljenje glavne pravosudne inspektorke u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
43.5Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i finansijske tehnologije u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
43.6Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za isporuku rezultata u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
43.7Predlog za određivanje punomoćnika - predstavnika državnog kapitala na XXIV vanrednoj Skupštini akcionara "Elektroprivreda Crne Gore" a.d. Nikšić Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
44.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet,suverenitet i nezavisnost Ukrajine(bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije kao odgovor na nezakonitu aneksiju Krima i Sevastopolja (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije povodom situacije u Ukrajini (bez rasprave) Materijal Zaključci
48.Predlog odluke o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa „Garancija za mlade“ u Crnoj Gori Materijal Zaključci
49.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza „Radio-difuznog centra“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu Materijal Zaključci
50.Predlog urbanističko tehničkih uslova za rekonstrukciju Opšte bolnice u Nikšiću, na lokaciji koju čini katastarska parcela 1097/1 KO Nikšić, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić („Službeni list CG - Opštinski propisi) (bez rasprave) Materijal Zaključci
51.Predlog za formiranje Mješovite komisije za ekonomsku saradnju između Crne Gore i Republike Turske Materijal Zaključci
52.Predlog osnove za vođenje i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji se tiče jedinica koje ne ispunjavaju uslove u skladu sa Lehi propisima pisanog sporazuma Materijal Zaključci
53.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine kojom se zamjenuje Aneks II Sporazuma o slobodnoj trgovini pravila porijekla i metode administrativne saradnje Materijal Zaključci
54.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju mHE na dijelu vodotoka Skrbuša Materijal Zaključci
55.Informacija o realizaciji projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama“, sa informacijom o rezultatima tenderskog postupka za odabir konsultantske firme za podršku pri implementaciji projekta s Predlogom ugovora Materijal Zaključci
56.Informacija o aktivnostima na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture Materijal Zaključci
57.Informacija o trajnom ustupanju računarske opreme sekretarijatu Sudskog savjeta Materijal Zaključci
58.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta - Realizacija i dodjela ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina Materijal Zaključci
59.Informacija o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Ristova Ponta“, Opština Ulcinj Materijal Zaključci
60.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma Materijal Zaključci
61.Informacija o realizaciji kratkoročne mjere 3.6 Turistički vaučeri za prosvjetne, zdravstvene radnike, kao i stručne i medicinske radnike u sistemu socijalne i dječje zaštite i podrška izdavaocima privatnog smještaja Materijal Zaključci
62.Informacija o nabavci dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme za potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova i državnih organa Materijal Zaključci
63.Informacija o ustupanju na raspolaganje jednog putničkog motornog vozila Zaštitniku imovinsko - pravnih interesa Crne Gore Materijal Zaključci
64.Informacija o potpisivanju tehničkih sporazuma između sponzorskih nacija u okviru NATO Centra izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu i Ministarstva odbrane Japana, Oružanih snaga Švedske i ministra za životnu sredinu, klimatske promjene (bez rasprave) Materijal Zaključci
65.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i HILFSWERK INTERNATIONAL, Regionalni ured za Balkan o uspješnoj realizaciji projekta “Smanjenje neregularnih migracija u EU (bez rasprave) Materijal Zaključci
66.Informacija o potrebi zaključivanja Okvirnog sporazuma za TRADUKI program za podršku prevodilačkim projektima u Jugoistočnoj Evropi za period 2021-2023. godina Materijal Zaključci
67.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, na čelu sa ministarkom prosvjete, nauke, kulture i sporta prof. dr Vesnom Bratić, na Forumu slovenske kulture i svečanoj ceremoniji otvaranja projekta „Novi Sad 2022“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
68.Predlog platforme o učešću delegacije koju predvodi ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović na ceremoniji otvaranja „Nedjelje održivosti u Abu Dabiju (ADSW)“, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati (bez rasprave) Materijal Zaključci
69.Predlog za preusmjeravanje sredstava s potrošačke jedinice Zavod za socijalnu i dječju zaštitu na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
70.Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagači poslanici Raško Konjević i Boris Mugoša) - odgođeno odlučivanje
71.Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama (predlagač poslanik Miloš Konatar) - odgođeno odlučivanje
72.Predlog mišljenja na Amandman na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima (predlagač poslanik Petar Ivanović) - odgođeno odlučivanje
73.Predlog za pokretanje postupka prodaje sanitarnog drveta u dubećem stanju u Nacionalnom parku Prokletije Materijal Zaključci
74.Predlog kolektivnog ugovora kod poslodavca Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Zeta“ Golubovci (bez rasprave) Materijal Zaključci
75.Predlog za davanje saglasnosti za obezbjeđivanje sredstava za drugu tranšu za nabavku PCR testova i potrošnog materijala za ZU Dom zdravlja Kotor Materijal Zaključci
76.Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 130/21) Materijal Zaključci
77.Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19 i 13/21) i članom 4 Odluke o kriterijumima (bez rasprave) Materijal Zaključci
78.Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19 i 13/21) i članom 4 Odluke o kriterijumima (bez rasprave) Materijal Zaključci
79.Pitanja i predlozi
79.1Informacija o izmjeni Informacije o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Komande kopnenih snaga Sjedinjenih Američkih Država u Evropi i Africi (USAREUR-AF) u pogledu podrške države domaćina vojnim vježbama na teritorij Materijal Zaključci
79.2Izvještaj o učešću ministarke odbrane prof. dr Olivere Injac na „17. Sajmu vazduhoplovstva“, od 13. do 18.11.2021. godine, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati Materijal Zaključci
79.3Predlog odluke o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone “Luka Bar” Materijal Zaključci
79.4Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Crnogorskoj kinoteci Materijal Zaključci
79.5Informaciju o programu “Selo sad” - posebna komponenta Agrobudžeta Crne Gore za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Materijal
79.6Predlog granskog kolektivnog ugovora o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost Materijal Zaključci
76.7Predlog za odobravanje isplate naknade članovima komisija Ministarstva zdravlja Materijal Zaključci
79.8Izvještaj o posjeti predsjednika Vlade Crne Gore prof. dr Zdravka Krivokapića Savjetu Evrope, 18-19. novembar 2021. godine Materijal Zaključci
79.9Izvještaj o učešću ministra vanjskih poslova Crne Gore Đorđa Radulovića na 28. zasijedanju Ministarskog savjeta OEBS-a, 1-3. decembar 2021. godine Materijal Zaključci
79.10Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama sa Nacrtom Akcionog plana za efikasnu implementaciju Zakona o slobodnom pristupu informacijama Materijal Zaključci
79.11Informacija o ažuriranju Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, s Predlogom ažurirane liste Materijal Zaključci
79.12Informacija o formiranju cijene osnovne namirnice hljeba Materijal
79.13Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Herceg Novi i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Herceg Novi i visini naknade za rukovodioca i stručni tim Materijal Zaključci
NAPOMENA:Materijal za tačke 5. i 21. biće objavljen nakon tehničke redakcije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?