66. sjednica Vlade Crne Gore - 14.04.2022.

Objavljeno: 14.04.2022. 16:03 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 66. sjednici održanoj 14. aprila 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, usvojila I prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2022, koji se odnosi na period od 15. VI 2021. do 20. III 2022. U skladu s utvrđenom praksom, u okviru praćenja i analize stanja u procesu evropske integracije, Crna Gora najmanje dva puta godišnje formalno informiše Evropsku komisiju o ukupnim aktivnostima koje se realizuje na ovom planu. Struktura Priloga prati koncept posljednjeg Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru iz 2021. godine, tako što je usklađena sa revidiranom metodologijom proširenja EU i klasterskim pristupom koji grupiše srodna poglavlja u 6 tematskih cjelina. Prilog koji dostavlja Crna Gora predstavlja značajnu polaznu osnovu Evropske komisije prilikom izrade njenog godišnjeg Izvještaja za Crnu Goru u kojem se konstatuju ostvareni rezultati i daju preporuke za dalji rad. 

U okviru procesa usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa propisima EU, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti. Ovim izmjenama dopunjuje se terminologija koja je u osnovnom tekstu Zakona djelimično usklađena i unosi se tzv. „multilateralna klauzula“ kojom se prihvata da se bez dodatnih ograničenja na tržište Crne Gore isporučuju proizvodi koji su isporučeni na zajedničko tržište EU, Republike Turske i zemalja potpisnica EFTA Sporazuma. Konstatovano je da se donošenjem Zakona kompletira čitav okvir tehničkih zahtjeva za proizvodnju industrijskih proizvoda i stavljanje na tržište samo bezbijednih proizvoda. 

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o utvrđivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave, na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Izmjenom je Uredba usklađena sa  promjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kojim je definisano još devet radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. 

Vlada je usvojila Informaciju o stepenu realizacije Projekta Jedinstveni sistem za elektronsku razmjenu podataka (JSERP). U Informaciji se navodi da je osnovna funkcija ovog centralnog interoperabilnog sistema da institucijama obezbijedi jedinstvenu komunikacionu platformu za razmjenu podataka, kao i kvalitetno i brzo pružanje usluga, s ciljem da se: pojednostave procedure razmjene; redukuje unos podataka, u smislu preuzimanja podataka koji su već uneseni i nalaze se u nekom od postojećih elektronskih registara i evidencija, a ne njihovog multipliciranja putem ponovnog unosa; poveća transparentnost u organima u smislu davanja na uvid informacija o podacima koji su u vlasništvu organa (autentični, odnosno izvorni podaci) i unaprijedi sveukupna djelotvornost javne uprave. E-usluge (ukupno 7) su pravi primjer značaja koji JSERP ima ne samo u razmjeni podataka po službenoj dužnosti u svakodnevnom radu službenika u javnoj upravi, već upravo u benefitima za građane koji koriste e-usluge za različite potrebe na različitim portalima. Tenutno se radi na stvaranju preduslova da nove e-usluge, koje će uskoro biti u produkciji (poput online plaćanje poreza za nekretnine, online prijava rođenih i umrlih, online zahtjev za vjenčanje i izdavanje potvrde o vjenčanju) budu integrisane u sistem JSERP. U tom smislu, zaduženo je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija da nastavi sa daljim tehnološkim unapređenjem platforme JSERP, kao i ostali organi prepoznati Zakonom o e-upravi da prijave svoje registre u Metaregistar (Centralizovanu bazu podataka o sadržaju elektronskih registara) i da razmjenjuju podatke iz svojih elektronskih registara putem JSERP-a. 

Donijet je Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2022. godinu kojim je opredijeljeno 400.000 eura kroz četiri mjere podrške. Cilj usvojenog Programa je obogaćivanje i unapređenje kvaliteta turističke ponude uz poboljšanje aktivnosti marketinga kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti. 

Vlada je usvojila Informaciju o izmirenju obaveza Vlade Crne Gore prema Evropskoj banci za obnovu i razvoja (EBRD) po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana zaključenog između JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” i EBRD-a za projekat Regionalno vodosnabdijevanje. Imajući u vidu da Regionalni vodovod, usljed trenutne nelikvidnosti Društva, nije u mogućnosti da izmiri obavezu prema EBRD-u po osnovu kreditnog aranžmana, Vlada je za ovu svrhu odobrila pozajmicu iz budžeta koja će tokom godine bila izmirena prema Državi. U tom kontekstu, Vlada je prihvatila Zahtjev za plaćanje po Ugovorima o garanciji koji se odnose na projekat Regionalno vodosnabdijevanje, u iznosu od 500.000 eura, kao i sve dodatne troškove po osnovu kamate i provizije koji će se naknadno obračunati od dana dospijeća do dana plaćanja. 

Usvojena je Informacija o pokretanju postupka za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca električnom energijom za period 2023 – 2025. godina. U skladu sa Zakonom o energetici, snabdjevač posljednjeg izbora i ranjivih kupaca snabdijeva električnom energijom: domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava priključenih na distributivne sisteme električne energije na 0,4 kV, koji bez svoje krivice ostanu bez snabdjevača ili ugovora o snabdijevanju, odnosno one koji izaberu snabdijevanje preko snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca, kao i ranjive kupce koji su zdravstveno i socijalno ugroženi. Snabdijevanje ranjivih kupaca koji su zdravstveno i socijalno ugroženi vrši se uz subvencioniranje mjesečnih računa za utrošenu električnu energiju, pri čemu je zabranjena obustava snabdijevanja električnom energijom za ovu grupu kupaca, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije. Snabdijevanje ranjivih kupaca koji su socijalno ugroženi vrši se uz zabranu obustave snabdijevanja električnom energijom u periodu od početka oktobra do kraja aprila za vrijeme trajanja ugovora, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije. Imajući u vidu da važeći trogodišnji Ugovor koji je zaključen sa EPCG ističe u decembru tekuće godine, Vlada je usvojila Tendersku dokumentaciju sa Javnim oglasom, kojim se pozivaju zainteresovani domaći i strani energetski subjekti koji obavljaju djelatnost snabdijevanja električnom energijom da dostave ponude za obavljanje djelatnosti snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za period od tri kalendarske godine (2023, 2024 i 2025). 

Vlada je je usvojila Informaciju o angažovanju ovlašćenog procjenjivača za izradu izvještaja o procjenjenoj vrijednosti imovine društva Montenegro Bonus DOO Cetinje. U Informaciji se navodi da je izvještajem nezavisnog revizora konstatovano da je neophodno izvršiti ponovnu procjenu imovine društva, imajući u vidu da je posljednja izvršena 2008. godine, u cilju adekvatnog prikazivanja iste u poslovnim knjigama društva. Nova procjena imovine bi služila i kao osnov po kojem bi Centralni registar privrednih subjekata mogao da izvrši upis osnovnog kapitala u Društvu, s obzirom da trenutno ne postoji usaglašenost nenovčanog iznosa kapitala u knjigama i kapitala upisanog u Centralnom registru. U tom kontekstu Vlada je odobrila Montenegro Bonusu da pokrene postupak nabavke usluga procjene imovine društva, kao i imovine za koju je Država Crna Gora prenijela prava korišćenja, upravljanja i raspolaganja društvu s tim da troškovi procjene imovine padaju na teret društva. 

Usvojena je Informacija o realizaciji festivala „Wonder Con. U diskusiji je naglašeno da organizacija festivala „Wonder Con“, koji je kombinacija festivala stripa i gejminga, prestavlja priliku da se u Crnoj Gori realizuje unikatan tematski događaj u regionu i razvije prepoznatljiv proizvod sa tendencijom da postane tradicionalna manifestacija i svojevrstan brend. Održavanje Festivala je planirano u septembru 2022. godine u Bemax areni, u trajanju od pet dana, a očekivanja su da bi Festival moglo posjetiti minimum 20.000 posjetilaca. Procijenjeni troškovi organizacije festivala iznose više od 300.000 eura, s obzirom na visoke cijene nabavke i dopremanja licenciranih eksponata. Na Festivalu će biti izloženo više najskupljih svjetskih filmskih franšiza koje su generisale višemilionske prihode od prikazivanja. Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomskog razvoja da pripremi Ugovor o strateškom partnerstvu za realizaciju festivala „Wonder Con“ u Podgorici uz finansijsku podršku od 50.000 eura i dostavi ga Vladi na razmatranje. 

Vlada je usvojila Informaciju o predlogu donacije male podmornice oznake P916 i drugih sredstava Opštini Herceg Novi, na trajno korišćenje i bez novčane nadoknade. U Informaciji se navodi da se Opština Herceg Novi, kako bi očuvala pomorsku tradiciju i unaprijedila turističku ponudu grada, obratila Ministarstvu odbrane molbom za ustupanje male podmornice na trajno korišćenje bez novčane naknade. Opština bi snosila sve troškove preuzimanja i transporta do mjesta u gradu gdje bi podmornica bila postavljena kao muzejski eksponat. Polazeći od navedenih ciljeva Opštine, kao i sprečavanja daljeg propadanja podmornice i ostalih sredstava usljed vremenskih uticaja i izbjegavanja mogućnosti njihove prodaje kao sekundarne sirovine, a imajući u vidu i činjenicu da se radi o sredstvima koja se ne upotrebljavaju u Vojsci Crne Gore, a mogu poslužiti kao muzejski eksponati, Vlada je prihvatila Sporazum o donaciji i ovlastila ministarku odbrane prof. dr Oliveru Injac da isti potpiše. 

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije manjinske politike 2019/2023 za 2021. godinu. U Izvještaju je ocijenjeno da je Crna Gora napravila značajne korake kako u postavljanju normativnog okvira, tako i prilikom implementacije pravnih propisa, čime je nastavljeno uvažavanje realnosti o multikuluralnom bogatstvu Države. Od ukupno 67 aktivnosti čiji su nosioci bili institucije, lokalne samouprave, nacionalni savjeti i nevladine organizacije realizovano je 37 aktivnosti tj. 55,3 odsto, djelimično realizovanih je 16 tj. 24,1 odsto, a nerealizovano je 14 aktivnosti tj. 20,6 odsto. Imajući u vidu da je Akcioni plan predviđen za dvogodišnji period, 2021/2022 godinu, zaključeno je da je većina aktivnosti realizovana, naročito kada su u pitanju oblasti obrazovanja i kulture i identiteta gdje uglavnom u saradnji sa  ministarstvima participiraju NVO organizacije i nacionalni savjeti. Realizacija aktivnosti iz oblasti zapošljavanja i političke paticipacije je planirana za 2022. godinu.  

Vlada je  usvojila Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva finansija i socijalnog staranja za 2021. godinu. U Izvještaju se navodi da su Programom rada Vlade za prošlu godinu utvrđene 43 obaveze Ministarstva, s tim da je jedna prešla u nadležnost Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Tokom programskog perioda uspješno je realizovano 30 obaveza iz tematskog i normativnog dijela, što je 71 odsto. Od 12 obaveza koje iz objektivnih razloga nijesu u potpunosti realizovane sedam je u završnoj fazi, četiri su u pripremi i jedna nije započeta, a njihova realizacija je odložena za 2022. godinu. 

Usvojen je i Izvještaj o radu Ministarstva ekonomskog razvoja za 2021. godinu. 

Vlada je  donijela je Odluku o izmjenama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima. Odluka je dopunjena u dijelu kojim je određen dodatak na osnovnu zaradu glavnom pravosudnom inspektoru u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava i zaposlenima u Upravi prihoda i carina u Sektoru za carinske poslove jer je taj Sektor u najvećem obimu zadužen za realizaciju složenih projekata usmjerenih na stvaranje modernog i efikasnog carinskog sistema, a od čije realizacije zavisi i pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 

Usvojena je Informacija u vezi probnog rada dionice Smokovac-Mateševo, auto-puta Bar- Boljare. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost da se sprovede procedura probnog rada i funkcionalnog ispitivanja ugrađene opreme u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

66. sjednica Vlade Crne Gore (14.04.2022.)


66. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog I priloga Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2022, koji se odnosi na period od 15. VI 2021. do 20. III 2022. Materijal Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti Materijal Zaključci
3.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o utvrđivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Materijal Zaključci
4.Informacija o stepenu realizacije projekta Jedinstveni sistem za elektronsku razmjenu podataka (JSERP) Materijal Zaključci
5.Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2022. godinu Materijal Zaključci
6.Informacija o izmirenju obaveza Vlade Crne Gore prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana zaključenog između JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ i EBRD-a za projekat Materijal Zaključci
7.Informacija o pokretanju postupka za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca električnom energijom za period 2023-2025. godina Materijal Zaključci
8.Informacija o angažovanju ovlašćenog procjenjivača za izradu izvještaja o procijenjenoj vrijednosti imovine društva Montenegro Bonus DOO Cetinje Materijal Zaključci
9.Informacija o realizaciji festivala „Wonder Con“ Materijal Zaključci
10.Informacija o predlogu donacije male podmornice oznake P-916 i drugih sredstava Opštini Herceg Novi s Predlogom sporazuma o donaciji Materijal Zaključci
11.Izvještaj o radu Ministarstva ekonomskog razvoja za 2021. godinu Materijal Zaključci
12.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije manjinske politike 2019/2023 za 2021. godinu Materijal Zaključci
13.Kadrovska pitanja Zaključci
13.1Predlog za imenovanje predsjednice Komisije za žalbe Materijal
13.2Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
13.3Predlog za razrješenje člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Materijal
13.4Predlog za razrješenje dva člana Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata Materijal
13.5Predlog za imenovanje dva člana Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata Materijal
13.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za biomedicinu i transplataciju u Ministarstvu zdravlja Materijal
13.7Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Državnog arhiva Materijal
13.8Predlog za imenovanje vršioca dužnosti direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Materijal
13.9Predlog za razrješenje člana Upravnog odbora Centra za alternativno rješavanje sporova Materijal
13.10Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora Centra za alternativno rješavanje sporova Materijal
13.11Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i IPA fondove u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
13.12Predlog za utvrđivanje prestanka mandata v.d. direktora Uprave za šume Materijal
13.13Predlog za postavljenje direktora Uprave za šume Materijal
13.14Predlog za prestanak mandata sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova Materijal
13.15Predlog za prestanak vršenja dužnosti direktora Uprave za inspekcijske poslove Materijal
13.16Predlog za određivanje v.d. generalnog direktora Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
14.Predlog odluke o upućivanju pripadnika policije u Mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru – UNFICYP Materijal Zaključci
15.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „Aerodromi Crne Gore“ AD za 2021. godinu Materijal Zaključci
16.Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Ristova Ponta“, Opština Ulcinj („Službeni list CG“, broj 5/22 – Oglasni dio od 3. februara 2022. godine) Materijal Zaključci
17.Informacija o zahtjevu Konzorcijuma „Kolašin 1600“, zakupca iz Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin, u vezi s izborom revizora koji će pripremiti izvještaje o reviziji finansijskih iskaza Zakupca (bez rasprave) Materijal Zaključci
18.Informacija o aktivnostima na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture za period jul - decembar 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Izvještaj sa dvanaestog sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, 10. jun 2021. godine Materijal Zaključci
20.Izvještaj sa četrnaestog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, 5. oktobar 2021. godine Materijal Zaključci
21.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2019 - 2023, za 2021. godinu Materijal Zaključci
22.Predlog za raspodjelu sredstava za finansiranje rada i programa nevladinim organizacijama boraca i to: Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore, Savez organizacije boraca Narodnooslobodilačkog rata Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, koju predvodi ministar Ratko Mitrović na ceremoniji pred-otvaranja 59. Bijenala umjetnosti u Veneciji, Republika Italija, od 20. do 22. aprila 2022. godine Materijal Zaključci
24.Pitanja i predlozi
24.1Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal Zaključci
24.2Predlog platforme o radnoj posjeti delegacije Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Ministarstva ekonomskog razvoja Sjedinjenim Američkim Državama, u periodu od 21. do 25. aprila 2022. godine Materijal Zaključci
24.3Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva finansija i socijalnog staranja za 2021. godinu Materijal Zaključci
24.4Predlog odluke o izmjenama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima Materijal Zaključci
24.5Informacija u vezi probnog rada dionice Smokovac-Mateševo, auto-puta Bar-Boljare Materijal Zaključci
24.6Predlog odluke o izmjeni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ Podgorica Materijal Zaključci
24.7Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića na ceremoniji pred-otvaranja 59. Bijenala umjetnosti u Veneciji, Republika Italija, 20-22. april 2022. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?