Boris Marić

Generalni sekretar Vlade

Sadržaj:
ObrazovanjeRadno iskustvo

Boris Marić je rođen 27. 07. 1971. godine u Podgorici.

Obrazovanje

U rodnom gradu završava Gimnaziju, matematički smjer - programiranje. Upisuje Mašinski fakultet i završava dvije godine i nakon godinu dana upisuje Pravni fakultet takođe u Podgorici, gdje je i diplomirao.

Pohađao je postdiplomske studije na Fakultetu za državne studije u Podgorici, a dodatno se usavršavao kroz Školu evropskih integracija, u organizaciji CGO-a, Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Evropskog pokreta u Crnoj Gori, uz podršku FOSI ROM, i  Školu demokratskog rukovođenja, u organizaciji Nansen dijalog centra u Crnoj Gori i Savjeta Evrope, kao i kroz niz treninga u oblasti javnih politika i upravljanja organizacijama.

Radno iskustvo

Radni angažman započeo je u NVO CRNVO kao urednik prvog časopisa koji se bavio civilnim društvom „NVO Bilten“. Iskustvo potom stiče i u lokalnim javnim preduzećima. U Sekretarijatu za sport i kulturu-Podgorica je bio referent za koordinaciju projekata Sekretarijata, a u JP „Vodovod“ bio pravni zastupnik, koordinator pravne službe i šef naplate.

Od 2007. do 2010. godine je bio i politički aktivan kao direktor Pokreta za promjene.

U NVO CGO je bio viši pravni savjetnik i koordinator projekata iz oblasti vladavine prava.

Bio je i član prvog sastava Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore EU za Poglavlje 23, Pravosuđe i temeljna prava, ispred NVO CGO-a, kao i Upravnog odbora najšire nacionalne koalicije NVO „Saradnjom do cilja“.

Bio je predavač u Školi demokratije, koju organizacije CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert, a angažovan je i kao domaći ekspert SIGMA.

Izvršni je direktor NVO CEGAS.

Tokom 2016. godine, bio je sedam mjeseci Ministar rada i socijalnog staranja u Vladi izbornog povjerenja, kao nezavisni predstavnik.

Od 1. jula 2021. godine u 42. Vladi je bio državni sekretar Ministarstva pravde.

Od aprila 2022. godine obavlja funkciju Generalnog sekretara u 43. Vladi Crne Gore.

Maternji jezik mu je crnogorski, a služi se i engleskim.

Autor je brojnih članaka iz oblasti demokratije i evropskih integracija, kao i koautor nekoliko publikacija, od kojih treba istaći:

Evropa u mom gradu – civilno društvo, lokalne samouprave, građani i građanke – uloga i mjesto u procesu evropskih integracija, stavovi i percepcije građana o integrativnim procesima, 

Pravosuđe i sud javnosti, 

Priručnik za praktičnu primjenu Arhuske konvencije, 

Crnogorski izbori u koverti, 

Odluke bez snage-građani bez prava, 

Sloboda okupljanja između osnovnog ljudskog prava i politizacije,

Lokalni izbori kao osnova demokratije,

Pristup pravdi osoba sa invaliditetim s posebnim naglaskom na proceduralne adaptacije, i dr.

Kontakt

Boris Marić

generalni sekretar Vlade
Adresa:
Karađorđeva bb, 81000 Podgorica
Telefon:
+382 20 482 814