Drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava podrške za investicije u ribolovne plovne objekte uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje

Objavljeno: 20.03.2023. 07:50

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu MPŠV), u okviru Drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS 2, koji se finansira iz sredstava Svjetske banke, a u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu - Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 25/2023), programom 5  Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerom 5.3.3. MIDAS 2 – Komponenta 3 Modernizacija sektora ribarstva, OBJAVLJUJE

DRUGI JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODRŠKE ZA INVESTICIJE U RIBOLOVNE PLOVNE OBJEKTE UKLJUČUJUĆI RIBOLOVNU OPREMU I ELEKTRONSKE UREĐAJE

PREDMET JAVNOG POZIVA

 Modernizacija ribolovne flote Crne Gore za ulov demerzalnih i pelagičnih resursa ribe i drugih morskih organizama.

POSTUPAK REALIZACIJE JAVNOG POZIVA

 Pravo na dodjelu podrške može se ostvariti samo ukoliko budu ispoštovane sve procedure i kriterijumi definisani ovim Javnim pozivom, Priručnikom za korišćenje grant podrške za investicije u ribolovne plovne objekte uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje (u daljem tekstu Priručnik) i Propisima Svjetske banke o nabavci za zajmoprimce u okviru IPF-a nabavke u finansiranju investicionih projekata roba, radova, ne-konsultantskih i konsultantskih usluga (jul 2016. godine, revidirano u novembru 2017.godine).

Ovaj javni poziv biće realizovan kroz tri faze, i to:

Odobravanje investicije i ugovaranje;

Kontinuiranu terensku kontrolu; i

Odobravanje isplate.

 Detaljni uslovi za ostvarivanje prava na podršku kroz ovaj Javni poziv propisani su Priručnikom, koji je dat u prilogu I ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio. 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJE

 Zahtjev za odobravanje investicije i prateća dokumenta dostavljaju se isključivo preporučenom poštom sa poštanskom markom i pečatom, koji pokazuje tačan datum i vrijeme slanja na sljedeću adresu:

 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

DIREKTORAT ZA RIBARSTVO

Rimski trg br. 46

81000 Podgorica

sa naznakom:

„Prijava za MIDAS 2 – DRUGI Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku ribolovnog plovnog objekta uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje “

Zahtjev za odobravanje investicije može se podnijeti od 20. marta do 20. maja 2023. godine do 15:00 časova. 

 Podnosilac zahtjeva za odobravanje investicije je dužan da uz zahtjev podnese svu prateću dokumentaciju propisanu Priručnikom.

Neblagovremeno podnijeti zahtjevi (zahtjevi predati nakon isteka navedenog roka) se neće razmatrati.

Obrazac zahtjeva za odobravanje investicije, poslovnog plana i druge prateće dokumentacije, potrebne za pripremu zahtjeva dostupan je na zvaničnoj internet stranici MPŠV-a (https://www.gov.me/mpsv/ribarstvo) i MIDAS 2 projekta (www.midas.co.me), u poslovnim prostorijama Direktorata za ribarstvo, kancelarija br. 25, Rimski trg br. 46, Podgorica, u prostorijama inspektora za ribarstvo u Baru, Herceg Novom i Kotoru, kao i u Institutu za biologiju mora u Kotoru.

Podnijeti zahtjevi za odobravanje investicija će biti evaluirani po principu redosljeda podnošenja zahtjeva, odnosno datumu i vremenu slanja poštom.

Ukoliko se na osnovu podnijetih zahtjeva za odobravanje investicija, a koji ispunjavaju sve uslove iz ovog Javnog poziva, utvrdi da je opredijeljeni budžet premašio 4 miliona evra, zahtjevi za odobravanje investicija, koji se nađu na listi primljenih zahtjeva za odobravanje investicija na posljednjim pozicijama, biće odbijeni.

Investicija se može realizovati tek kada se na osnovu odobrenog zahtjeva za podršku potpiše Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava podrške.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 20.03.2023.
Rok za prijavu: 20.05.2023.
Naziv:DRUGI JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODRŠKE ZA INVESTICIJE U RIBOLOVNE PLOVNE OBJEKTE UKLJUČUJUĆI RIBOLOVNU OPREMU I ELEKTRONSKE UREĐAJE
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?