DRUGI JAVNI POZIV Za odabir pravnog lica – veledrogerije koja ima dozvolu za promet veterinarskih ljekova za tretiranje pčelinjih društava od pčelinjeg krpelja (Varroa destructor) za 2022. go

Objavljeno: 26.05.2022. 09:16 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 23/22 i 39/22) –  2022. godinu - budžetski program 1.2. Program unapređivanja pčelarstva, objavljuje

 

                            

           DRUGI JAVNI POZIV

Za odabir pravnog lica – veledrogerije koja ima dozvolu za promet veterinarskih ljekova za tretiranje pčelinjih društava od pčelinjeg krpelja (Varroa destructor) za 2022. godinu,

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom utvrđuju se način, uslovi i kriterijumi za odabir pravnog lica - veledrogerije (u daljem tekstu veledrogerija) koja ima dozvolu za promet ljekova za upotrebu u veterini, za tretiranje pčelinjih društava od pčelinjeg krpelja (Varroa destructor) za 2022. godinu.


DEFINICIJA KORISNIKA 

Korisnici po ovom Javnom pozivu su registrovane veledrogerije koje imaju dozvolu za promet veterinarskih ljekova na veliko koje su upisane u Registar Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

PREDMET PODRŠKE

Predmet Javnog poziva je odabir veledrogerije koja ima dozvolu za promet veterinarskih ljekova za tretiranje pčela od pčelinjeg krpelja, koja će za registrovane pčelare u Crnoj Gori nabaviti i preko veterinarskih ambulanti isporučiti veterinarske ljekove.

Pravo na sredstva podrške utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se za odobrene veterinarske ljekove i kiseline i to za:

Apiguard,

Api Life Var,

Furmitom,

Mravlja kiselina,

Oksalna kiselina.

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Pravo na sredstva podrške utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se na osnovu podnijetog Zahtjeva za dodjelu sredstava podrške pod uslovom da podnosilac zahtjeva ima dozvolu od Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za obavljanje poslova za promet veterinarskih ljekova.

VISINA PODRŠKE

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava opredijeljenih Agrobudžetom po ovom Javnom pozivu iznosi do 50.000,00 EUR.

Maksimalno učešće budžetskih sredstava je do 70% vrijednosti investicije utvrđene cijene nakon dostavljene cjenovne ponude.

Maloprodajna cijena se ne smije mijenjati do kraja realizacije ovog Javnog poziva.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Troškovi uvoza, transporta i slične dažbine,
 • Nabavka ljekova koji nisu predmet javnog poziva,
 • Troškovi bankarskih usluga, troškovi garancija i ostali slični troškovi.

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJE

Prilikom podnošenja Zahtjeva za dodjelu podrške po ovom Javnom pozivu podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje  o registraciji za promet ljekova na veliko za upotrebu u veterini iz Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove,
 • Rješenje/a o registraciji veterinarske/ih ambulante/i da posluje u sastavu pravnog lica koje ima dozvolu o registraciji za promet ljekova za upotrebu u veterini  koja je registrovana u Upravi za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ili ugovor o saradnji sklopljen sa veterinarskim ambulantama.
 • Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata, ne stariju od 6 mjeseci
 • Cjenovna ponuda sa PDV-om (maloprodajna).

ZAHTJEV ZA ISPLATU INVESTICIJE

 • Zahtjev za isplatu, podnijet na Obrascu 2 koji je sastavni dio Javnog poziva,
 • Spisak u elektronskom i ovjerenom papirnom formatu sa pčelarima koji su izvršili nabavku ljekova,
 • Dokaz da je roba kupljena i plaćena – original ili kopija računa[1] (faktura) izdata i fiskalizovana u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga  (“Sl. list CG", br. 46/2019, 73/2019 i 8/2021),

U slučaju kada je roba nabavljena iz inostranstva i ovjeren swift od strane banke i JCI-jedinstvenu carinsku ispravu.


NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA PODRŠKE

Obrazac zahtjeva po ovom Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva, ili u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i biljne proizvodnje.

Nepotpuna i neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Zahtjevi se predaju isključivo na arhivi Ministarstva radnim danima od 09 do 14 časova, zaključno do 31.05. 2022. godine na adresu Ministarstva:

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

zahtjev po drugom Javnom pozivu za odabir pravnog lica koje ima dozvolu za promet veterinarskih ljekova za tretiranje pčelinjih društava od pčelinjeg krpelja (Varroa destructor) za 2022. godinu

Moskovska br. 101, 81000 Podgorica

 

PROCEDURA REALIZACIJE

Nakon podnošenja zahtjeva, Ministarstvo će izvršiti administrativnu kontrolu podnijete dokumentacije, odnosno utvrditi će kompletnost dostavljene dokumentacije i prihvatljivost zahtjeva za dodjelu sredstava podsticaja.

Podrška se realizuje na način što će odabrana veledrogerija koja ispuni uslove u skladu sa ovim Javnim pozivom, vršiti nabavku odobrenih veterinarskih ljekova za zaštitu pčelinjih društava od pčelinjeg krpelja (Varroa destructor) nakon što dobije Rješenje o odobrenju koje donosi Ministarstvo. Iste ljekove će distribuirati preko veterinarskih ambulanti, u kojima registrovani pčelari mogu da nabave subvencionisane veterinarske ljekove. Prilikom nabavke ljekova pčelar je dužan predati potvrdu koju izdaje Ministarstvo, na osnovu koje može kupiti ljekove po regresiranoj cijeni, dok je odabrani subjekat dužan potvrdu zadržati kod sebe i prilikom predaje zahtjeva za isplatu i nju dostaviti kao dio dokumentacije

Isplata odabranoj veledrogeriji  izvršiće se nakon realizacije Javnog poziva nakon što dostavi Ministarstvu sledeće: spisak u elektronskom i ovjerenom papirnom formatu sa pčelarima koji su izvršili nabavku ljekova kao i popunjene i ovjerene potvrde o izdatim ljekovima putem vet. Ambulanti.

Spisak mora sadržati sledeće podatke o svakom korisniku:

Ime i prezime pčelara,

količinu prodatih ljekova izraženu u relevantnoj jedinici mjere,

 • U slučaju kada je roba nabavljena iz inostranstva i ovjeren swift od strane banke i JCI-jedinstvenu carinsku ispravu.

Zahtjev za isplatu se podnosi najkasnije tri mjeseca od potpisivanja Rješenja o odobrenju koje donosi Ministarstvo.  

Odabrana veledogerija dužna je da umanji iznos cijene za nabavljene veterinarske ljekove za tretiranje pčela protiv varoe koja je definisana javnim pozivom.

Informaciju koja veledrogerija je odabrana da obavlja poslove nabavke veterinarskih ljekova, cijena po kojoj će pčelari moći da nabave određeni lijek, kao i u kojim ambulantama će pčelari moći da nabave subvencionisane veterinarske ljekove biće objavljena na sajtu Ministarstva nakon zaključivanja Javnog poziva. Cijena ljekova na teritoriji cijele Crne Gore u ugovorinim veterinarskim ambulantama će biti jedinstvena tokom realizacije Javnog poziva i iznosiće 30% od cijene koja je dostavljena za odabranu veledrogeriju.

Veterinarske ambulante po subvencionisanim cijenama mogu prodati odobrene veterinarske ljekove na sledeći način:

Apiguard 2 pakovanja /pčelinjem društvu,

Api Life Var 2 pakovanja /pčelinjem društvu, 

Furmitom 1 pakovanje /5 pčelinjem društvu,

Mravlja kiselina 1 litar/10 pčelinjem društvu,

Oksalna kiselina 35 grama/20 pčelinjem društvu.

Podatak o broju pčelinjih društava se računa u odnosu na broj koji je registrovan u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

 

NAPOMENE

 • Dokaz o registraciji veterinarske ambulante da posluje u sastavu veledrogerije koja je registrovana u Upravi za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove se dostavlja za sve ambulante koje imaju poslovnu saradnju sa veledrogerijom.
 • Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja.
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zadržava pravo provjere osnovanosti prikazanih troškova.
 • Ukoliko se u postupku finansijske provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova kod nadležnih organa, utvrdi da je korisnik podsticaja na bilo koji način doveo u zabludu ili naveo na pogrešan zaključak Ministarstvo, -  korisnik podsticaja shodno članu 33 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl. list Crne Gore”, broj 56/09, 34/14 i 1/15) dužan je da vrati sredstva podsticaja koja su nenamjenski utrošena, uvećana za iznos zatezne kamate.
 • Ukoliko se pojavi neslaganje u količinama dostavljenim u Zahtjevu 1 (ponudi) za određeni lijek i ukupan iznos raspodijeljenih ljekova, sankcije u vidu povraćaja sredstava će snositi veledrogerija u skladu sa razlikom u količinama.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

Mjesto

Kontakt telefon

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Podgorica

020/672-006

020/482-280

Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva

Podgorica

020/265-337

Bar

030/312-965

Nikšić

040/212-012

Berane

051/233-301

Bijelo Polje

050/487-009

Pljevlja

052/353-505


 

Obrazac 1

 

Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Zahtjev za odobravanje investicije po drugom Javnom pozivu za odabir pravnog lica koje ima dozvolu za promet veterinarskih ljekova za tretiranje pčelinjih društava od pčelinjeg krpelja (Varroa destructor) za 2022. godinu

 

Naziv i sjedište pravnog licaPIBNaziv dobavljača i broj ponude
Cijena po jedinici

Cijena po jedinici  30% (maloprodajna)

Količina

Ukupan iznos

Apiguard


Api life Var      


Furmitom


Mravlja kiselina


Oksalna kiselina


UKUPNO

/

/

/

Datum:    .     .  2022.godine

Potpis ovlašćene osobe i pečat


Prilozi: 

 • Rješenje  o registraciji za promet ljekova na veliko za upotrebu u veterini iz Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove,
 • Rješenje/a o registraciji veterinarske/ih ambulante/i da posluje u sastavu pravnog lica koje ima dozvolu o registraciji za promet ljekova za upotrebu u veterini  koja je registrovana u Upravi za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ili ugovor o saradnji sklopljen sa veterinarskim ambulantama.
 • Dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata,
 • Cjenovna ponuda sa PDV – om ( maloprodajna).

 • Obrazac  2

 Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Zahtjev za isplatu po drugom Javnom pozivu za odabir pravnog lica koje ima dozvolu za promet veterinarskih ljekova za tretiranje pčelinjih društava od pčelinjeg krpelja (Varroa destructor) za 2022. godinu

 

Naziv i sjedište pravnog licaPIBNaziv bankeBroj žiro računaSpisak veterinarskih ambulanti koje posluju u sastav veledrogerije:Datum:    .     .  2022 .godine

Potpis ovlašćene osobe i pečatPrilozi:

 

 
 

[1] Obavezno je da račun sadrži identifikacioni kod obveznika fiskalizacije

   

[2] Obavezno je da račun sadrži identifikacioni kod obveznika fiskalizacije

   
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?