Industrijski razvoj

Crnogorsku ekonomiju, koja je već prepoznata u sektoru usluga, prije svega turizma, ali i energetike i saobraćaja, potrebno je usmjeriti se na diverzifikaciju izvora ekonomskog rasta kako bi se smanjio uticaj eksternih faktora. Proizvodna diverzifikacija predstavlja jednu od važnijih preporuka za dalji održivi ekonomski razvoj industrije.

Razvoj sektora industrije, u širem smislu, baziran je na ispunjenju prioritetnih ciljeva Industrijske politike 2019-2023. god, koja teži da otkloni strukturne disbalanse i sektorske neravnoteže, kao i da prevaziđe problem nedovoljno diverzifikovane proizvodne baze, i to:

  •  Unapređenje infrastrukture i poslovnog ambijenta  za efikasniji industrijski razvoj 

Dalji razvoj energetskog sektora i saobraćaja, jačanje ICT infrastrukture, razvoj  ljudskog kapitala i unapređenje  poslovnog ambijenta; 

  • Unapređenje investicija i finansija  za modernizaciju industrije

Unapređenje investicionog i zakonodavnog okvira za modernizaciju industrije kroz bolji pristup, unapređenje pristupa finansiranju za konkurentna i inovativna preduzeća uz rast investicionih ulaganja u sektor prerađivačke industrije;

  • Podsticanje inovacija, transfera tehnologije i razvoja preduzetništva

Unapređenje infrastrukture za inovacije i saradnje naučnoistraživačkih institucija i preduzeća, razvoj infrastrukture i usluga podrške za razvoj preduzetništva, razvoj zelene ekonomije, podrška diverzifikaciji ponude industrijskog sektora u regionalnom kontekstu i dinamična digitalizacija društva i privrede;

  • Unapređenje pristupa tržištu

Pojednostavljenje trgovinskih procedura i smanjene tehničke barijere trgovini, unaprijeđeno povezivanje u klastere i međunarodne lance vrijednosti, jačanje izvoznih performansi preduzeća.

  • Razvoj zanastva

Ministarstvo ekonomskog razvoja je zaduženo za kreiranje adekvatnog okvira za obavljanje zanatske djelatnosti, u kom smislu je oblast zanatstva uređena kroz Zakon o zanatstvu i niz podzakonskih akata kojim se uređuju uslovi za obavljanje zanatske djelatnosti i druga pitanja od značaja za zanatsku djelatnost. Primarno, akcenat je na unapređenju ambijenta i stvaranju podsticajnih uslova za dalji razvoj zanatske djelatnosti i stavljanja u funkciju razvoja kreativnih industrija, kroz nastavak implementacije Programske linije za razvoj zanatstva (kao sastavni dio Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021.g.), uz analizu postojećeg stanja u oblasti zanatstva, identifikaciju potreba postojećih zanatlija, eventualno modifikovanje u skladu sa potrebama, promocija i veću angažovanost Zanatske komore u cilju bolje implementacije.

Ovakvim pristupom industrijskog razvoja teži se boljoj valorizaciji postojećih resursa u industrijskom sektoru (prvenstveno u prerađivačkoj industriji i energetici), podstičući razvoj proizvoda sa većom dodatom vrijednošću, resursnu efikasnost i kreiranje dodatnih izvora održivog ekonomskog rasta uz podsticanje razvoja servisnih industrija i  privlačenje stranih investicija. Realizacija aktivnosti utvrđenih operativnim i strateškim ciljevima politike u 2021. godini će se sprovesti kroz Akcioni plan 2021-2022.g., čija je implementacija u nadležnosti različitih resora Vlade, institucija i udruženja iz privatnog sektora, u koordinaciji Ministarstva ekonomskog razvoja.  Aktivnosti u 2021. godini će u svom obuhvatu i dinamici biti prilagođene uslovima privređivanja i razvojnim politikama u mjeri mogućeg, sa fokusom na razvojne projekte koji u kratkom i srednjem roku mogu doprinijeti pozitivnom pomaku ekonomskih parametara.

U užem smislu, u tekućoj godini planirana je analiza performansi i lanca vrijednosti prerađivačke industruje u Crnoj Gori, sa osnovnim ciljem utvrđivanja stanja i definisanja pretpostavki za podsticanje razvoja prerade uz eliminaciju odnosno smanjenje ključnih identifikovanih barijera. U tom smislu pristupiće se izradi strateškog dokumenta Program za revitalizaciju prerađivačke industrije u Crnoj Gori koji će definisati mjere i aktivnosti koje će u narednom periodu dovesti do uspostavljanja moderne crnogorske industrije kroz podsticaj preduzetništva, inovativnosti, investicija i tehnološke modernizacije i kreiranje novih industrijskih proizvoda. Poseban akcenat biće stavljen na definisanju preduslova u pravcu diversifikacije postojeće industrijske proizvodnje.

Mogućnosti i šanse za otklanjanje uočenih slabosti i prepreka jačanju industrije, bazirane su prvenstveno u razvijanju proizvoda i usluga sa većom dodatom vrijednošću, podsticanju inovacija i uvođenju novih tehnologija. U tom cilju planiran je nastavak implementacije Programske linije za modernizaciju prerađivačke industrije, koja ima za cilj jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unaprjeđenje poslovanja, produktivnosti i profitabilnosti kroz usvajanje novih tehnologija.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je zaduženo za kreiranje adekvatnog okvira za obavljanje zanatske djelatnosti, u kom smislu je oblast zanatstva uređena kroz Zakon o zanatstvu i niz podzakonskih akata kojim se uređuju uslovi za obavljanje zanatske djelatnosti i druga pitanja od značaja za zanatsku djelatnost. Primarno, akcenat je na unapređenju ambijenta i stvaranju podsticajnih uslova za dalji razvoj zanatske djelatnosti i stavljanja u funkciju razvoja kreativnih industrija, kroz nastavak implementacije Programske linije za razvoj zanatstva (kao sastavni dio Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021.g.), uz analizu postojećeg stanja u oblasti zanatstva, identifikaciju potreba postojećih zanatlija, eventualno modifikovanje u skladu sa potrebama, promocija i veću angažovanost Zanatske komore u cilju bolje implementacije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?