Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

INFORMACIJA ZA GRAĐANE O NADLEŽNOSTIMA PRAVOSUDNE INSPEKCIJE I NAČINU PODNOŠENJA PRITUŽBI

Objavljeno: 25.02.2022. 13:15 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

INFORMACIJA ZA GRAĐANE O NADLEŽNOSTIMA PRAVOSUDNE INSPEKCIJE I NAČINU PODNOŠENJA PRITUŽBI 

Šta radi pravosudna inspekcija? 

1.  vrši inspekcijski nadzor u sudovima i državnim tužilaštvima u skladu sa Zakonom o sudovima i Zakonom o Državnom tužilaštvu, i to nad poslovima sudske i tužilačke uprave koji se vrše u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva, a naročito:  

1) slučajnu dodjelu predmeta;

2) rad pisarnice i arhive;

3) vođenje propisanih službenih evidencija;

4) druge poslove vezane za pravilan rad i poslovanje sudske i tužilačke uprave.

Ministarstvo vrši i inspekcijski nadzor povodom pritužbi i predstavki građana koje se odnose na poslove sudske i tužilačke uprave.

 

U vršenju nadzora Ministarstvo ne može preduzimati radnje kojima se utiče na odlučivanje suda u sudskim predmetima, a ne može preduzimati ni radnje kojima se utiče na odlučivanje državnog tužioca u predmetu. 

2.  vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja

U okviru ovlašćenja propisanih Zakonom o notarima, Ministarstvo može da:

 - izvrši pregled poslovanja notara;

- predlaže vođenje disciplinskog postupka protiv notara;

- obavlja pregled poslovanja organa Notarske komore;

- preduzima i druge mjere nadzora u skladu sa Zakonom o notarima, a naročito u vezi sa Pravilnikom o radu notara.

U okviru ovlašćenja propisanih Zakonom o javnim izvršiteljima, Ministarstvo vrši nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja po službenoj dužnosti ili na predlog predsjednika suda za čije područje je javni izvršitelj imenovan, predsjednika Komore javnih izvršitelja, kao i po inicijativi stranaka i učesnika u postupku.

Svaka stranka i drugi učesnik u postupku sastavljanja notarskog akta, kao i svaka stranka i drugi učesnik u postupku izvršenja i obezbjeđenja koji su nezadovoljni radom notara ili javnog izvršitelja, odnosno Notarske komore ili Komore javnih izvršitelja, može podnijeti Ministarstvu pritužbu na njihov rad, a može podnijeti i inicijativu za vršenje nadzora nad njihovim radom.

 

Kako se možete obratiti pravosudnoj inspekciji?  

Pritužba, predstavka i inicijativa za vršenje nadzora pravosudnoj inspekciji može se podnijeti na sljedeći način:  

putem pošte na adresu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vuka Karadžića 3, Podgorica; 

neposrednom predajom u pisarnici Ministarstva;

elektronskim putem - slanjem na e-mail tamara.jurisevic@mpa.gov.me;

                                                                 e-mail senid.strikovic@mpa.gov.me;

korišćenjem portala euprava.me, link: https://www.euprava.me/usluge/detalji_usluge?generatedServiceId=835

Kontakt telefon: 020 407 523

U prilogu možete preuzeti:

Obrazac pritužbe na rad suda 

Obrazac pritužne na rad državnog tužilaštva

Obrazac pritužbe na rad notara

Obrazac pritužbe na rad javnog izvršitelja


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?