INTERNI OGLAS za potrebe Ministarstva kapitalnih investicija

Objavljeno: 15.09.2021. 18:06 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

INTERNI OGLAS

za potrebe Ministarstva kapitalnih investicija

1. Glavni/a inspektor/ka - Direkcija za inspekcijski nadzor u drumskom saobraćaju,

- Izvršilaca: 1

Glavnog inspektora, uz saglasnost Vlade, postavlja starješina državnog organa, na vrijeme od pet godina.

- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka, fakultet iz oblasti tehnološko-tehnoloških nauka ili fakultet iz oblasti prirodnih nauka

- položen stručni ispit za rad u državnim organima

- poznavanje rada na računaru (word i internet)

- najmanje četiri godine radnog iskustva

Potrebna dokumentacija:

- obrazac prijave na slobodno radno mjesto,

- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),

- fotokopija biometrijske lične karte,

- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,

- dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu i da je državni službenik,

- uvjerenje o polozenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Kandidati mogu Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovodenje oglasa. Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa članom 34 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19 i 08/21).

Na interni oglas može se prijaviti državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme, glavni inspektor, glavno ovlašćeno službeno lice i rukovodilac nacionalne kancelarije, inspektor koordinator, inspektor i ovlašćeno službeno lice, kao i lice kome je prestao mandat na osnovu člana 60 stav 1 al. 1, 2 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl. list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19 i 08/21).

U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom. Državni službenik koji je na probnom radu nema pravo da se prijavi na interni oglas.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta će se sprovesti u skladu sa članom 46 Zakona o državnim sluzžbenicima i namještenicima i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovodenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Sl. list Crne Gore", br. 50/18) . Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa. Teorijski dio pisanog testa sadrži 20 pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz oblasti ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanje organa državne uprave. Praktični dio pisanog testa podrazumijeva izradu dva zadatka koji se odnose na provjeru znanja povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas (spisak propisa potrebnih za pripremu praktičnog dijela pisanog testa objavljen je na web sajtu Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Provjera znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima u ovim oblastima. Pisani test izraduje se u elektronskoj formi, pod šifrom.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa će biti obaviješteni preko internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.gov.me), najkasnije pet dana prije dana provjere.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu: UPRAVA ZA KADROVE Ul. Jovana Tomaševića 2A, sa naznakom: za Interni oglas za potrebe Ministarstva kapitalnih investicija.

Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa:

- Ivana Radulović (ivana.radulovic@hrma.me)

tel: 067/002-660; Rad sa strankama 10h - 13h

www.uzk.gov.me

Detalji oglasa:

Oblast:INTERNI OGLAS za potrebe Ministarstva kapitalnih investicija
Opština:Podgorica
Poslodavac:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 15.09.2021.
Rok za prijavu: 30.09.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?