Javna rasprava o Nacrtu medijske strategije Crne Gore 2022-2026. i Akcioni plan 2022-2023.

Objavljeno: 11.03.2022. 14:00 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija daje na javnu raspravu

NACRT MEDIJSKE STRATEGIJE CRNE GORE 2022-2026. I AKCIONI PLAN 2022-2023. 

i upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Medijske Strategije Crne Gore 2022-2026. i Akcionog plana 2022-2023.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija https://www.gov.me/mju i portalu e-uprave https://www.euprava.me/

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Medijske Strategije Crne Gore 2022-2026. i Akcionog plana 2022-2023. mogu dostaviti u pisanom obliku Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija na adresu: Rimski trg, broj 45, 81000 Podgorica, (sa naznakom „Nacrt Medijske Strategije Crne Gore 2022-2026“) - putem pošte, direktno na arhivu Ministarstva (svakog radnog dana od 09.00h do 11.00h i od 12.00h do 14.00h) i na e-mail adresu: vukasin.pudar@mju.gov.me i marko.popovic@mju.gov.me;

Nakon završene javne rasprave Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija vrši se na obrascu 4 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), koji možete preuzeti u nastavku.

U prilogu možete preuzeti:
1. Program javne rasprave  
2. Nacrt Medijske Strategije Crne Gore 2022-2026. i Akcionog plana 2022-2023.
3.Obrazac za dostavljanje primjedbi sugestija 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?