Javni konkurs za dodjelu sredstava za kreiranje informativnih i edukativnih sadržaja u dnevnim, nedjeljnim, lokalnim štampanim medijima i internetskim publikacijama

Objavljeno: 22.04.2022. 20:05 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Zaključkom Vlade Crne Gore broj 04-2480 od 22. aprila 2022. godine, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za

UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA KREIRANJE INFORMATIVNIH I EDUKATIVNIH SADRŽAJA U DNEVNIM, NEDJELJNIM  I LOKALNIM ŠTAMPANIM MEDIJIMA I NA INTERNETSKIM PUBLIKACIJAMA S CILJEM OPORAVKA MEDIJA OD ŠTETNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH PANDEMIJOM COVID-19 

I Predmet konkursa

Predmet ovog konkursa je dodjela finansijske podrške, dnevnim, nedjeljnim i lokalnim štampanim medijima i internetskim publikacijama u procesu oporavka od štetnih ekonomskih posljedica pandemije COVID-19, namijenjene kreiranju informativnih i edukativnih sadržaja koji će pomoći u suzbijanju širenja govora mržnje, dezinformacija i lažnih vijesti.

II Cilj konkursa

Ovim konkursom želimo povećati broj informativnih i edukativnih sadržaja u dnevnim, nedjeljnim i lokalnim štampanim medijima i internetskim publikacijama sa pouzdanim, pravovremenim, kredibilnim i stručnim informacijama o posljedicama širenja dezinformacija i govora mržnje.

Pod programskim informativnim i edukativnim sadržajima od javnog interesa u smislu ovog Konkursa, podrazumijevaju se sadržaji koji će ukazati na aktivnu i snažnu dodatnu edukaciju javnosti,  na štetne posledice širenja dezinformacija i govora mržnje, stereotipa i diskriminatornih praksi, što se može ostvariti kroz produkciju dodatnih medijskih sadžaja, a što bi u isto vrijeme poboljšalo održivost samih medija koji bi u tom procesu učestvovali.

III Pravo učešća na Konkursu

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija finansiraće u 2022. godini kreiranje informativnih i edukativnih sadržaja od javnog interesa u dnevnim, nedjeljnim i lokalnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama s ciljem oporavka medija od posledica izazvanih pandemijom COVID-19.

Pravo učešća na konkursu imaju dnevni, nedjeljni i lokalni štampani mediji i internetske publikacije čiji osnivači i izdavači ispunjavaju sledeće uslove:

osnivač medija je upisan u Evidenciju medija koju vodi Ministarstvo;

osnivač medija je objavio impressum;

osnivač medija objavio je podatke o vlasničkoj strukturi, saglasno članu 11 stav 1,2 i 4 Zakona o medijima;

osnivač medija je dostavio podatke o učešću finansiranja iz budžeta Crne Gore ili budžeta jedinica lokalne samouprave, odnosno od pravnih lica koja su u državnoj svojini ili koja se, u cjelini ili većinski, flnansiraju iz javnih prihoda (oglašavanje, grantovi, krediti, subvencije i drugo), u strukturi prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisiuje konkurs,saglasno član 13 i 16 Zakona o medijima;

osnivač medija nije u postupku stečaja ili likvidacije

osnivaču medija nije blokiran račun u postupku prinudne naplate;

finansijski iskazi, dostavljeni nadležnom poreskom organu, za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan javni konkurs;

potvrda da podnosiocu prijave nijesu blokirani računi u postupku prinudne naplate, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave javnog konkursa.

Napomena:

Ako je osnivač medija izdavač više medija, na Konkursu može učestvovati sa po jednim projektom za svaki medij.

IV Sadržaj prijave na Konkurs

Učesnik Konkursa je dužan da dostavi:

popunjen obrazac za Prijavu na Konkurs (Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje) koji sadrži informacije o sadržaju i cilju projekta;

ukupan budžet projekta sa specifikacijom troškova i iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva (u slobodnoj formi);

za internetske publikacije: izvod iz Google analitike ili ekvivalentan dokaz o broju čitalaca i posjeta u mjesecu martu 2022. godine.

V Kriterijumi za ocjenu projekata

Značaj projekta za ostvarivanje javnog interesa, aktuelnost teme, kvalitet projekta – 50 bodova;

Doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja, sadržajna inovativnost projekta-30 bodova;

Kapacitet medija da realizuje projekat -20 bodova.

VI Komisija za sprovođenje Konkursa

Prijave na Konkurs razmatraće Komisija za sprovođenje Konkursa koju obrazuje Ministarstvo aktom kojim se utvrđuje sastav Komsije, zadaci, način rada i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

VII Opredijeljena sredstva za finansiranje projekata

Ukupan iznos opredijeljenih budžetskih sredstava za navedeni Konkurs iznosi 162.000,00 eura i to:

- 60.000,00 eura za štampane medije (dnevne, nedjeljne štampane medije);
- 32.000,00 eura za lokalne štampane medije;
- 70.000,00 eura za internetske publikacije.

Maksimalan iznos sredstava koji može biti dodijeljen štampanom mediju ne može biti veći od 30% sredstava predviđenih ovim Konkursom za štampane medije.

Maksimalan iznos sredstava koji može biti dodijeljen lokalnom štampanom mediju ne može biti veći od 15% sredstava predviđenih ovim Konkursom za štampane medije.

Maksimalani iznosa sredstava koji može biti dodjeljen internet publikaciji ne može biti veći od 15% sredstava predviđenih ovim konkursom za internetske publikacije.

VIII Rok sprovođenja projekta

Predviđeno trajanje projekata je 6 mjeseci.

Napomena: Ministarstvo zadržava pravo da revidira broj sadržaja planiranih projektom u odnosu na iznos koji Komisija predloži  za finansiranje projekta.

IX Odluka o finansiranju medija

Nakon vrijednovanja prijavljenih projekata Komisija podnosi Ministarstvu obrazloženi prijedlog za finansiranje projekata.

Ministarstvo će donijeti Odluku o finansiranju informativnih i edukativnih sadržaja od javnog interesa u dnevnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama za 2022. godinu u roku od 15 dana od dana zaključenja Konkursa, koju će objaviti na internet stranici Ministarstva.

Takođe, Ministarstvo će sa korisnikom sredstava zaključiti Ugovor u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke o finansiranju sadržaja od javnog interesa u medijima u 2022. godini.

Mediji čiji će projekat biti finansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, dužan je da Izvještaj o sprovedenom projektu dostavi Ministarstvu 10 dana nakon završetka projekta.

X Način prijavljivanja

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se elektronskim putem, putem platforme FILE SHARING.

Za pristup platformi pomoću koje vršite dostavljanje i razmjenu dokumenata, potrebno je da pošaljete zahtjev o pristupu za link i lozinku na sledeću e-mail adresu (vukasin.pudar@mju.gov.me). Uputstvo za korišćenje ove platforme možete preuzeti ovdje.

XI Rok za podnošenje prijava na Konkurs

Rok za podnošenje prijava na ovaj Konkurs je sedam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 29.04.2022. godine.

Kontakt osoba: Vukašin Pudar
Broj telefona: 
068 041 222
e-mail:
vukasin.pudar@mju.gov.me

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 22.04.2022.
Rok za prijavu: 29.04.2022.
Naziv:Javni konkurs
Tip:Javni konkurs
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?