JAVNI KONKURS za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine - zaštita voda „Podrška u identifikovanju koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja

Objavljeno: 25.02.2022. 13:26 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini („Službeni list CG“, broj 12/22) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavljuje

JAVNI KONKURS 

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti

zaštite životne sredine - zaštita voda

„Podrška u identifikovanju koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja voda“

 

I

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte, odnosno programe kojima mogu doprinijeti realizaciji ciljeva utvrđenih Sektorskom analizom za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u 2022. godini, u oblasti zaštite životne sredine - zaštita voda.

II

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti odnosno programi nevladinih organizacija u 2022. godini su:

 • Prevencija zagađenja površinskih i podzemnih voda;
 • Smanjenje unosa zagađenja od koncentrisanih izvora zagađivanja;
 • Smanjenje unosa zagađenja od rasutih izvora zagađivanja;
 • Smanjenje količina zagađenja koje dospijeva u površinske i podzemne vode sa neuređenih i nehigijenskih deponija otpada.

III

Finansiranje projekata, odnosno programa u oblasti zaštite životne sredine - zaštita voda ima za cilj da doprinese postizanju strateškog cilja definisanog Strategijom upravlajnja vodama - Postizanje i održavanje dobrog statusa i dobrog ekološkog potencijala vodnih tijela površinskih i podzemnih voda, radi zaštite zdravlja ljudi, očuvanja akvatične flore i faune i zadovoljavanja potreba korisnika voda.

Ciljne grupe su nevladine organizacije čija se djelatnost odnosi na oblast zaštite životne sredine i/ili vodoprivrede.

 •  
 • IV
 • Aktivnosti nevladinih organizacija koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:
 •   Procjena razvojnih trendova koji mogu, eventualno, doprinijeti promjeni veličine pritisaka na vodna tijela;
 •   Identifikacija kritičnih aktivnosti i pritisaka, tj. pritisaka koji mogu biti ili imaju takav karakter da njihovo nerješavanje dovodi do rizika da se ne postigne dobar status voda;
 •  Prikupljanje podataka o izvorima zagađenja voda, njihovoj vrsti, količini i prijemniku; 
 •  Realizacija aktivnosti koje doprinose smanjenju zagađenja i zaštiti površinskih i podzemnih voda;
 •  Realizacija edukativnih i promotivnih aktivnosti u cilju podizanja svijesti o datom problemu i sagledavanju najboljih praksi za rješavanje tog problema

Prednost u finansiranju će imati projekti koji pokriju što više navedenih predloga aktivnosti u odnosu na predloženi iznos budžeta projekta, odnosno programa.

V

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 50.000,00 €. Najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom projektu odnosno programu je 5.000,00 €, a najviši 10.000,00 €. U predlozima dostavljenih projekata, odnosno programa nevladinih organizacija, minimum 40% ukupnog budžeta mora biti opredijeljeno za realizaciju konkretnih aktivnosti, odnosno maksimum 40% ukupnog budžeta za honorare projektnog tima i maksimum 20% ukupnog budžeta za materijalne i ostale administrativne troškove.

VI

Na ovaj konkurs jedna nevladina organizacija može prijaviti najviše dva projekta odnosno programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat odnosno program, dok ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu odnosno programu koji se može podržati sredstvima opredijeljenim ovim javnim konkursom. Prijavu projekta odnosno programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast zaštite životne sredine i/ili vodoprivrede kao oblasti svog djelovanja;
 • u oblasti zaštite životne sredine i/ili vodoprivrede realizovala minimum 1 projektnu aktivnost u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).
 • VII

Raspodjela sredstava opredijeljenih ovim konkursom vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite životne sredine – zaštita voda;
 • kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Službeni list CG“, br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave (www.gov.me/mju), a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu. Na osnovu broja bodova nezavisnih procjenjivača, Komisija utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani, a na osnovu nje donosi Odluku o raspodjeli sredstava.

 VIII

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 27. martom 2022. godine. 

Prijava projekta odnosno programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, br. 14/18), a koji je dat u prilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO; 
 • fotokopiju statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

IX

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na USB-u ili CD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i USB ili CD, treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 Rimski trg 46, 81000 Podgorica

prijava na Javni konkurs broj 07-319/21-11352/18                                                                  

„Podrška u identifikovanju koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja voda“ 

sa napomenom NE OTVARATI

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti, odnosno programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, a koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronski na adrese: dragana.djukic@mpsv.gov.me i maja.bozovic@mpsv.gov.me, najkasnije do 27. marta 2022. godine.

Komisija za raspodjelu sredstava će, u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

 

Broj: 07-319/21-11352/18                                                                Predsjednica Komisije

Podgorica, 25.02.2022. godine                                                   Dragana Đukić

                                                                                                                        

 

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 25.02.2022.
Rok za prijavu: 27.03.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?