Javni konkurs za finansiranje projekata/programa NVO u 2024. u oblasti pomoći starijim licima

Objavljeno: 31.05.2024. 10:23 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore" br. 39/11 i 37/17), a u vezi s Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini ("Službeni list CG", br. 119/23) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (″Službeni list CG″ broj 14/18) i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 3/23), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini u oblasti pomoći starijim licima, koju je obrazovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja rješenjem broj: 01-128/24-1869/40 od 14. 5. 2024. godine objavljuje

 JAVNI KONKURS

 ″VIŠE GODINA BOLJEG ŽIVOTA U ZAJEDNICI″

ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA  U 2024. GODINI U OBLASTI POMOĆI STARIJIM LICIMA  

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte na ovaj Konkurs kojim mogu doprinjeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018-2022, u oblasti pomoći starijim licima koja je u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 1.7.2024. godine.

Nastavak teksta može se preuzeti u nastavku, kao i obrazac prijave na javni konkurs.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Objavljen: 31.05.2024.
Rok za prijavu: 01.07.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?