Javni oglas

Objavljeno: 03.06.2021. 08:38 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 19, 22, 23 i 25 Zakona o radnom vremenu, pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu („Sl. list CG“, br. 75/10, 40/11 i 17/19), Ministarstvo kapitalnih investicija oglašava

JAVNI OGLAS 

zainteresovanim pravnim licima za usluge obavljanja poslova pregleda, ispitivanja, demontažu, popravku i ugradnju tahografa i ispitivanje ograničavača brzine

I. Predmet

Predmet oglasa je izbor pravnih lica za uslugu obavljanja poslova pregleda, ispitivanja, demontažu, popravku i ugradnju tahografa i ispitivanje ograničavača brzine, odnosno koji obuhvata poslove:

ugradnje tahografa,

podešavanje tahografa (aktivaciju),

ispitivanje tahografa,

provjere i pregleda tahografa,

demontažu tahografa,

popravku tahografa

ispitivanje ograničavača brzine i

druge poslove iz oblasti tahografa.

Članom 19 stav 1 Zakona o radnom vremenu, pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu propisano je da pregled, ispitivanje, demontažu, popravku i ugradnju tahografa i ispitivanje ograničavača brzine, može da vrši pravno lice (radionica) koje ima ovlašćenje za obavljanje tih poslova koje izdaje Ministarstvo kapitalnih investicija.

Ovlašćenje za usluge obavljanja poslova radionice za tahografe, izdaje se na period od pet godina i može se produžiti na osnovu zahtjeva koji se podnosi najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je izdato ovlašćenje.

II. Uslovi za izdavanje ovlašćenja za rad radionici za tahografe

Članom 22 stav 1 Zakona o radnom vremenu, pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu propisani su uslovi za izdavanje ovlašćenja za rad radionici za tahogafe.

Ovlašćenje se izdaje radionici za tahografe ako:

je registrovana za obavljanje djelatnosti;

ima odgovarajući poslovni prostor na teritoriji Crne Gore, stručni kadar, opremu i alat;

protiv nje nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak, kao i postupak prinudne naplate;

protiv poslovođe ili drugog zaposlenog u radionici nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo koje se odnosi na poslove u vezi sa tahografima;

poslovođa radionice u posljednje tri godine svojim radom nije prouzrokovao gubitak ovlašćenja;

ima zaključen ugovor sa proizvođačem tahografa ili ovlašćenim zastupnikom proizvođača za određeni tip tahografa, za obavljanje demontaže, popravke i ugradnje tahografa;

ima prostorije i opremu za čuvanje na odgovarajući način dokumentacije koja se odnosi na tahografe, odnosno na podatke koji su na njima i zaštitu ličnih podataka u skladu sa zakonom;

je izmirila sve dospjele obaveze na ime poreza i doprinosa;

u posljednjih pet godina nije joj oduzeto ovlašćenje, odnosno njenom pravnom sljedbeniku;

ima oglasnu tablu za isticanje ovlašćenja, oznaku plombe, obavještenja, naloga i upozorenja ovlašćenih lica i drugih informacija.

Dokazi o ispunjenosti gore navedenih uslova podnose se u sljedećoj formi, i to:

 1. Fotokopiju Rješenja o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata; kopiju Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata; Punomoćje za zastupanje pravnog lica;
 2. dokaz o vlasništvu ili zakupu u originalu ili ovjerenoj kopiji (izvod iz lista nepokretnosti, ugovor o zakupu i sl.), kojim se dokazuje da se predmetni prostori mogu koristiti za obavljanje ovlašćenja tokom trajanja perioda od 5 godine, od dana zaključenja Ugovora; Kopiju Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za stručni kadar radionice izdat od Privredne komore Crne Gore; Ovjerenu izjavu da raspolaže odgovarajućom opremom i alatom sa detaljnim opisom opreme; Kopiju Uvjerenja o etaloniranju
 3. dokaz da protiv pravnog lica nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak, kao i postupak prinudne naplate (Potvrdu od privrednog suda da se ne vodi stečajni postupak, dokaz iz CRPS-a da je privredno društvo aktivno i sl.);
 4. potvrde, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene i prekršajne evidencije (Uvjerenje od Suda da se ne vodi krivični postupak za pravno odgovorno i fizička lica u društvu; Uvjerenje nadležnog organa o podacima iz „kaznene evidencije“ za pravno lice, odgovorno lice i fizičko lice - Uvjerenje izdaje Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava; Uvjerenje nadležnog organa o podacima iz „prekršajne evidencije“ za pravno lice, odgovorno lice i fizičko lice - Uvjerenje izdaje Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava);
 5. dokaz da poslovođa radionice u posljednje tri godine svojim radom nije prouzrokovao gubitak ovlašćenja (ako postoji u ovom momentu);
 6. kopiju Ugovora sa proizvođačem tahografa ili ovlašćenim zastupnikom proizvođača za određeni tip tahografa, za obavljanje demontaže, popravke i ugradnje tahografa;
 7. ovjerenu Izjavu o posjedovanju da ima prostorije i opreme za čuvanje na odgovarajući način dokumentacije koja se odnosi na tahografe, odnosno na podatke koji su na njima i zaštitu ličnih podataka u skladu sa zakonom;
 8. potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;
 9. Dokaz da u posljednjih pet godina radionici nije oduzeto ovlašćenje, odnosno njenom pravnom sljedbeniku (ako postoji u ovom momentu);
 10. Ovjerenu izjavu da ima oglasnu tablu za isticanje ovlašćenja, oznaku plombe, obavještenja, naloga i upozorenja ovlašćenih lica i drugih informacija.

Napomena: Pravilnikom o uslovima u pogledu prostora, opreme i alata radionice za tahografe ( "Sl. list CG", br. 32/2015) propisani su bliži uslovi u pogledu prostora, opreme i alata koje treba da ispunjava pravno lice koje vrši provjeru i pregled, ugradnju i ispitivanje, popravku i demontažu uređaja za evidentiranje u dramskom saobraćaju - tahografa.

III. Stručni kadar radionice

Članom 23 Zakona o radnom vremenu, pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu propisano je da radionica mora da ima najmanje dva zaposlena lica, od kojih je jedno lice poslovođa radionice. Istim članom pripisano je da poslovođa, odnosno drugo zaposleno lice u radionici, pored opštih uslova za zasnivanje radnog, odnosa, mora da ispunjava i sljedeće uslove:

da ima najmanje srednju stručnu spremu, saobraćajnog, elektrotehničkog ili mašinskog smjera;

da ima sertifikat o položenom stručnom ispitu za rad u radionici;

da nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo za koje se postupak vodi po službenoj dužnosti, kao i za krivično djelo počinjeno pri obavljanju poslova sa tahografima;

da istovremeno nije u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice.

Dokazi o ispunjenosti gore navedenih uslova podnose se u sljedećoj formi, i to:

 1. original ili ovjerenu kopiju diplome ili druge isprave o obrazovanju za navedeni stručni kadar;
 2. kopiju Sertifikata o položenom stručnom ispitu za rad u radionici izdat od Privredne komore Crne Gore;
 3. potvrde, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene i prekršajne evidencije (Uvjerenja od Suda da se ne vodi krivični postupak za stručni kadar; Uvjerenje nadležnog organa o podacima iz „kaznene evidencije“ i „prekršajne evidencije“ za stručni kadar - Uvjerenja izdaje Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava);
 4. Ovjerena Izjava da stručni kadar nije istovremeno u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice;
 5. dokaz da zaposleni imaju odgovarajuće radno iskustvo (npr. ovjerene kopije radne knjižice, potvrde poslodavca, kopija važeće licence za tehničare – ako je ima i dr.),
 • original ili ovjerenu kopiju ugovora o radu ili drugog pravnog akta, iz kojeg je vidljivo da ima gore navedena angažovana lica, na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme tokom cijelog perioda trajanja ovlašćenja;
 • drugu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova o posjedovanju stručnog kadra.

IV. Rješenje o ovlašćivanju radionce za tahografe

Pravnom licu koje bude ispunjavalo uslove u pogledu opreme i kadra, izdaće se Rješenja o ovlašćivanju shodno članu 26 Zakona o radnom vremenu, pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu („Sl.list CG“, br. 75/10, 40/11 i 17/19) i sa istima će biti zaključen ugovor.

Od navedenih naknada za troškove poslova radionice, pravna lica sa kojima kojima bude zaključen ugovor biće u obavezi uplaćivati 20% u Budžet Crne Gore, koji će se namjenski koristiti za unapređenje sistema socijalnog zakonodavstva i tahografa u Crnoj Gori.

V. Način i rok podnošenja zahtjeva

Zahjtev sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa podnosi se u zatvorenoj koverti  Ministarstvu kapitalnih investicija, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 45, poštom preporučeno ili ličnom dostavom na arhivu ministarstva u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u štampanim medijima, kao i službenoj web stranici Ministarstva kapitalnih investicija.

Na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija nalazi se obrazac Zahtjev za izdavanje ovlašćenja za radionice za tahografe (link: https://www.gov.me/dokumenta/ddc8f273-b1ac-4372-a800-f53d091d9e28).

VI.  Dodatne informacije

Pored dostavljenih dokaza, posebna Komisija Ministarstva kapitalnih investicija će na licu mjesta vršiti provjeru tehničke opremljenosti i osposobljenosti pravnog lica i njegovih kapaciteta u skladu sa zahtjevima iz Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme i alata radionice za tahografe.

Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Ukoliko se kao dokazno sredstvo zahtjeva Izjava, podnosilac zahtjeva je istu u obavezi ovjeriti kod nadležnog organa.

Rješenje o ovlašćivanju koje se donosi nakon sprovedene procedure ovlašćivanja je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

VII. Kontakt

Sve informacije povodom Javnog oglasa moguće je dobiti kod službenika Ministarstva kapitalnih investicija: Demir Đešević, tel: 020/482-236,  e-mail: demir.djesevic@mki.gov.me

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 03.06.2021.
Rok za prijavu: 01.09.2021.

Vezani članci:

Javni poziv 02.06.2021.
Javni poziv 24.02.2021.
JAVNI POZIV 06.04.2021.
Javni poziv 13.04.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?