Raspisan Javni poziv za predstavnike NVO sektora u Savjetu za prava djeteta

Objavljeno: 15.01.2024. 11:25 Autor: Kabinet potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona strategija (,,Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi s Odlukom o Savjetu za prava djeteta (,,Službeni list CG", broj 123/23) Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za demografiju i mlade objavljuje:

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje

 • jednog predstavnika/ce djeteta (lice do 18 godina) na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta 
 • dva predstavnika/ce društveno ranjivih grupa na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta. 

Savjet za prava djeteta u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Savjet) obrazovan je Odlukom o Savjetu za prava djeteta čiji su zadaci da:

 •  u saradnji sa nadležnim ministarstvom, prati izvršavanje preuzetih obaveza Crne Gore koje proizilaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava djeteta; 
 •  prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava djeteta i daje inicijative za njihove izmjene;
 • prati implementaciju strateških dokumenata koji se odnose na ostvarivanje prava djeteta, na prevenciju i zaštitu djece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i drugih strategija od značaja za ostvarivanje prava djeteta i njihov optimalni razvoj; 
 •  podnosi Vladi inicijative, predloge, mišljenja i analize koje se odnose na ostvarivanje prava djeteta u Crnoj Gori; 
 •  koordinira zaštitu i unapređenje prava djeteta u oblastima socijalne i dječije zaštite, zdravstvene zaštite, vaspitanja, obrazovanja i u drugim oblastima od značaja za zaštitu prava i interesa djeteta, posebno u periodu ranog razvoja i adolescencije; 
 •  unapređuje međuresorni i multidisciplinarni pristup u promociji, prevenciji i zaštiti prava djeteta; 
 •  unapređuje saradnju nevladinih organizacija, organa državne uprave i lokalne samouprave u procesu implementacije i zaštite prava djeteta; 
 • upoznaje javnost o pravima djeteta i obavještava o stanju prava djeteta u Crnoj Gori;
 •  razmatra i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava djeteta. 

Savjet u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, ostvaruje saradnju sa agencijama UN-a i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom prava djeteta. 

Član 3 Odluke o Savjetu za prava djeteta definiše sastav: 

Predsjednik Savjeta je potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade. 

Članovi Savjeta su: 

 • ministar rada i socijalnog staranja;
 • ministar ljudskih i manjinskih prava;
 • ministar finansija;
 • ministar prosvjete, nauke i inovacija;
 • ministar zdravlja;
 • ministar unutrašnjih poslova;
 • ministar vanjskih poslova;
 • ministar javne uprave;
 • ministar kulture i medija;
 • ministar pravde;
 • ministar evropskih poslova;
 • savjetnik potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade;
 • Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;    
 • predstavnik Sekretarijata za zakonodavstvo;
 • direktor Uprave za statistiku;
 • direktor Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu;
 • predstavnik djece, na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta i koja se bira u skladu sa propisom iz stava 4 ovog člana;
 •  dva predstavnika društveno ranjivih grupa, na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta i koja se bira u skladu sa propisom iz stava 4 ovog člana; 
 • predstavnik djece koji se bira iz Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana.

U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika Savjeta da predsjedava sjednicom Savjeta, zamjenjuje ga ministar rada i socijalnog staranja. 

U radu Savjeta mogu učestvovati i predstavnici drugih nevladinih organizacija, koji se biraju u skladu sa propisom kojim se utvrduju kriterijumi postupak izbora predstavnika nevladinih organizacija u radne grupe i druga radna tijela organa državne uprave. 

U radu Savjeta mogu učestvovati, bez prava glasa, predstavnici međunarodnih organizacija, koje se bave zaštitom prava djeteta. 

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinje - predstavnika nevladinih organizacija, za članove Savjeta imaju nevladine organizacije koje su registrovane i djeluju u oblastima zaštite prava djeteta, unapređenja dječijih prava, vaspitanja i obrazovanja djece, nasilja u porodici sa akcentom nasilje nad djecom i unapređenje oblasti socijalne i dječije zaštite.

Iz jedne nevladine organizacije u Savjet može biti izabran samo jedan predstavnik/ca. 

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Savjeta. Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kandidatkinju za člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:

 •  da je upisana u registar nevladinih organizacija;
 •  da u aktu o osnivanju i statute ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima zaštite prava djeteta; 
 • da je u oblastima zaštite prava djeteta, nevladina organizacija realizovala jedan ili više projekata, po pravilu, ili učestvovala u jednoj većoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;
 •  da članovi organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

I Kandidat/kandidatkinja za člana Savjeta (Član 3 stav 2 tačka 18 Odluke) predstavnika/ce djeteta (lice do 18 godina) na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta, može biti lice koje:

 •  ima prebivalište u Crnoj Gori;

I Kandidat/kandidatkinja za člana Savjeta (Član 3 stav 2 tačka 19 Odluke) dva predstavnika/ce društveno ranjivih grupa na predlog nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava djeteta, može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori; 
 • posjeduje iskustvo u oblasti zaštite prava djeteta; 
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, odnosno, državni službenik ili namještenik u organima državne uprave. 

Nevladina organizacija, dužna je da, uz predlog kandidata/kandidatkinje dostavi: 

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija); 
 •  fotokopija statuta nevladine organizacije; 
 •  dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije; 
 •  dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha); 
 •  izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici; 
 •  fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet. predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 •  biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 •  dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacija u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 •  izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik; 
 •  izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade.

Dokumentacija po javnom pozivu, sa napomenom na koverti da li se dostavlja kandidatura po članu 3 stavu 2 tački 18 ili članu 3 stavu 2 tački 19 Odluke o Savjetu za prava djeteta, dostavlja se u zatvorenoj koverti Kabinetu potpredsjednika Vlade Crne Gore za demografiju i mlade, u Vladi Crne Gore: 

Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za demografiju i mlade

Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

predmet: Predlaganje kandidata/kandidatkinja za člana/icu Savjeta za prava djeteta

Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/icu Savjeta za prava djeteta biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku. 

Kabinetu potpredsjednika Vlade Crne Gore za demografiju i mlade će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu na kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Savjeta za prava djeteta, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. 

Na osnovu rezultata javnog poziva, Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za demografiju i mlade će uključiti tri predstavnika nevladinih organizacija u sastav Savjeta za prava djeteta. 

Odgovori na eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kandidatkinje za člana/icu Savjeta za prava djeteta mogu se dostaviti na elektornsku adresu jelena.scepanovic@gsv.gov.me i tijana.ivancevic@gsv.gov.me

POTPREDSJEDNIK VLADE ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

Dragoslav Šćekić

Tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?