Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ca u Nacionalnom Savjetu za borbu protiv korupcije

Objavljeno: 20.09.2022. 11:00 Autor: Kabinet ministra bez portfelja

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Odluke o obrazovanju Nacionalnog Savjeta za borbu protiv korupcije („Službeni list CG“ 86/22), Vlada Crne Gore objavljuje

JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ca u Nacionalnom Savjetu za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Savjet).

Zadaci Savjeta su da:

 • izradi Strategiju za borbu protiv korupcije sa pratećim akcionim planovima (u daljem tekstu: Strategija) ;
 • prati sprovođenje Strategije sa pratećim akcionim planovima;
 • organizuje, sinhronizuje, prati prioritete, dinamiku i rokove realizacije aktivnosti čiji su nosioci državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i druge nadležne institucije i ocjenjuju postignute rezultate u ostvarenju ciljeva Strategije; i
 • dostavlja Vladi Crne Gore izvještaj o realizovanim aktivnostima, ocjenom stanja i predlogom daljih mjera, najmanje dva puta godišnje.

Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju tri (3) predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata za člana radnog tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast prevencije korupcije i nevladine organizacije koje aktivno prate samu oblast borbe protiv korupcije, kao i one koje su učestvovale u projektima kada je ova oblast u pitanju.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u Savjetu ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija minimum 5 godina;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti prevencije korupcije ili uopšteno aktivno prati oblast borbe protiv korupcije;
 • se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • je u prethodnih pet godina, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili je realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti prevencije korupcije ili uopšteno u oblasti borbe protiv korupcije;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti prevencije korupcije ili uopšteno u oblasti borbe protiv korupcije;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana radnog tijela, dostavi:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija minimum pet godina (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodnih pet godina, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat vezano za prevenciju korupcije ili uopšteno u oblasti borbe protiv korupcije, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da se nevladina organizacija ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti prevencije korupcije i uopšteno u oblasti borbe protiv korupcije (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostalvjanje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

 

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije se vrši na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa dokumentacijom propisanom ovim poziv dostavlja se isključivo poštom na adresu:

Vlada Crne Gore

Kabinet ministra bez portfelja

Karađorđeva bb.

81000 Podgorica 

sa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/članicu u Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije“.

Predlog kandidata/kandidatkinja za člana/članicu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju.

Vlada Crne Gore će, u roku od sedam (7) dana od isteka roka ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave, objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/icu Nacionalnog savjeta, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, Vlada će objaviti  i spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nisu ispunile kriterijume iz ovog poziva ili su predložile predstvnika/cu koji/a ne ispunja kriterijume iz ovog poziva.

Dokumenta

OBRAZAC 2
OBRAZAC 2
Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog: dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija); fotokopija statuta nevladine organizacije...
Verzija 1.0 Objavljeno: 11.01.2021. 22:47
Preuzmi docx 21 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?