JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Objavljeno: 28.11.2022. 06:44 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

U skladu sa Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u p u ć u j e

JAVNI POZIV

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

 

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva nevladine organizacije, koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti šumarstva i lovstva, da predlože kandidata/kinju, za člana Radne grupe za pripremu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Programom rada Vlade Crne Gore za 2023 godinu, za drugi kvartal, planirano je donošenje Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, čiji je predlagač Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U skladu sa utvrđenom obavezom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preuzelo je aktivnosti na obrazovanju Radne grupe koja će pripremiti Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Smatrajući opravdanim da u radnoj grupi participira i predstavnik nevladinog sektora, a na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija  u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni listCG“, broj 41/2018), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje ovaj poziv za izbor jednog predstavnika nevladinih organizacija u radnoj grupi koja će izraditi „Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.

Za člana Radne grupe jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana Radne grupe ako ispunjava sledeće uslove:

 

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radna grupa;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti lovstva;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana Radne grupe može biti lice koje:

 

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da posjeduje iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radna grupa;  
 • da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

 

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

 

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;         
 • dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren unapređenje stanja u oblasti šumarstva, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti lovstva (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog/svoju  predstavnika/cu u radnom tijelu.

 Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i portalu e-uprave, te isti teče od 28. novembra 2022. godine.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Obrazac 2), u roku od deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.mpsv.gov.me i portalu e uprave.

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi sa dokumentacijom propisanom ovim pozivom, dostavlja se pisarnici  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede neposredno na arhivi ministarstva, svakog radnog dana od 07:00 DO 15:00 časova, na adresu: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - RIMSKI TRG 46, 81000 PODGORICA, sa napomenom: „predlaganje predstavnika za nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu „PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA“

 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede aktom o obrazovanju radne grupe, izabraće za člana te grupe predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove.

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj prijedloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u radnoj grupi, vrši ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Predlog predstavnika nevladine organizacije za člana radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 28.11.2022.
Rok za prijavu: 08.12.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?