Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje predstavika/ce za član/icu radne grupe za izradu strategije razvojašumarstva, 2022 – 2026 godina, sa akcionim planom za 2022. i 2023. god

Objavljeno: 11.06.2021. 09:06 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”,broj: 41/2018, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede,  u p u ć u j e

JAVNI POZIV

 NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE  ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA ŠUMARSTVA, 2022 – 2026 godina, SA AKCIONIM PLANOM ZA 2022. i 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede poziva nevladine  organizacije, koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti šumarstva i lovstva, da predlože kandidata/kinju, za člana Radne grupe za pripremu Predlog ,,Strategije razvoja šumarstva 2022-2026. godina“, sa akcionim planom za 2022 i 2023. godinu Programom rada Vlade Crne Gore za 2021 godinu, za IV kvartal, planirano je donošenje Predlog ,,Strategije razvoja šumarstva 2022-2026. godina“, sa akcionim planom za 2022 i 2023. godinu, čiji je predlagač  Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.

U skladu sa utvđenom obavezom, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede preduzelo je aktivnosti na obrazovanju  Radne grupe koja će pripremiti Predlog ,,Strategije razvoja šumarstva 2022-2026. godina“, sa akcionim planom za 2022 i 2023. godinu. Smatrajući opravdanim da u radnoj grupi participira i predstavnik nevladinog sektora, a na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”,broj: 41/2018, Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor jednog predstavnika nevladinih organizacija u radnoj grupi koja će  izraditi Predlog ,,Strategije razvoja šumarstva 2022-2026. godina“, sa akcionim planom za 2022 i 2023. godinu.


Za člana Radne grupe jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana Radne grupe ako ispunjava sljedeće uslove da:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radna grupa;
 • je u prethodne tri godine sprovela  istraživanje,  izradila  dokument,  organizovala  skup  ili  realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha);više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana Radne grupe može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radna grupa;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik ili namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem šumarstva, lovstva i drvne industrije, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat vezan za šumarstva, lovstva i drvne industrije, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se  može  utvrditi  identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi;
 • biografija predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radna grupa, (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava  predloženog predstavnika  nevladine  organizacije  u  Radnoj grupi da  nije  član  organa  političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava  predstavnika  nevladine  organizacije  da  prihvata  da  ga  ta  nevladina  organizacija predloži kao svog predstavnika u Radnoj grupi.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije  vrši se na Obrascu 2. propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija,

Rok za dostavljanje predloga kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe je 10. (deset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se pisarnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede neposredno na arhivu ministarstva, svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, na adresu: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - RIMSKI TRG BROJ 46, 81000, PODGORICA, sa napomenom: “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Predlog ,,Strategije razvoja šumarstva 2022-2026. godina“, sa akcionim planom za 2022 i 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce u radnoj grupi, na svojoj internet stranici http://www.mpr.gov.me/ i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove.

Uz to, Ministarstvo objavljuje i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje Radna grupa: Direktorat za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede aktom o obrazovanju Radne grupe izabraće za člana te grupe predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u radnu grupu vrši ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Kontakt osoba Ranko Kankaraš, email: ranko.kankaras@mpsv.gov.me

OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU možete preuzeti.


Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 11.06.2021.
Rok za prijavu: 21.06.2021.
Naziv:Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje predstavika/ce za član/icu radne grupe za izradu strategije razvojašumarstva, 2022 – 2026 godina, sa akcionim planom za 2022. i 2023. godinu
Tip:javni
Namijenjeno za:Nevladine organizacije
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?